Varje ord från Gud är ett uttryck för hans sinnelag

Av Hu Ke, Shandong-provinsen

Närhelst jag såg dessa ord som Gud talat kände jag mig ängslig: ”Varje mening jag har talat innefattar Guds sinnelag. Ni gör klokt i att noga fundera över mina ord, och ni kommer säkerligen att ha stor nytta av dem” (”Det är väldigt viktigt att förstå Guds sinnelag” i ”Ordet framträder i köttet”). Jag kände mig ängslig eftersom jag förstod att Guds sinnelag var så viktigt, både för människans förståelse av Gud och för hennes strävan att älska och göra honom tillfreds. Men när jag läste Guds ord kände jag alltid att Guds sinnelag var för abstrakt och jag visste inte hur jag skulle förstå det. Jag kom senare, i samvaro med min kyrkoledare till insikt om att jag borde förstå vad Gud tycker om och vad han hatar utifrån hans ord, och därigenom komma till insikt vad gäller Guds sinnelag. Efter det försökte jag under en tid att praktisera detta och jag hade viss framgång, men kände mig fortfarande vilsen inför Guds ord: ”Varje mening jag har talat innefattar Guds sinnelag.”, och hade ingen aning om exakt hur det skulle förstås.

En dag läste jag dessa ord ur en predikan: ”Guds sinnelag innehåller många aspekter. Det innefattar vad Gud har och är, hans tankar, hans idéer, hans tänkande och visdom. Det innefattar Guds beteende mot människor, såsom hans inställning med nåd och omtanke – och ännu mer – hans vrede över mänsklighetens uppror och motstånd. Eftersom varje mening från Gud innefattar hans tänkande, hans visdom och hans idéer, eftersom de alla innefattar bakgrunden och källan till hans ord, eftersom de alla naturligt uttrycker Guds hållning gentemot mänskligheten och eftersom ingen enda mening saknar grund, är det mycket naturligt att varje mening innefattar Guds sinnelag. Varje ord en människa säger ger uttryck för hennes livssinnelag, så varför skulle inte varje ord från Gud ännu mer innefatta hans sinnelag? Detta är lätt att förstå, men att upptäcka det och förstå det är inte så lätt som människor tänker sig. Om någon, när de läser Guds ord, inte tillräckligt försöker förstå dem, inte strävar tillräckligt hårt eller saknar tillräcklig erfarenhet, då kommer Guds sinnelag inte vara lätt att förnimma, än mindre att förstå. Vad som då behövs är för människan att stilla sig inför Gud och helt och hållet överlåta sig till Guds ord och läsa och försöka förstå Guds ord under bön. Då kommer man långsamt att upptäcka sinnesstämningen bakom Guds ord. Detta är början på ingången” (Gemenskapen från ovan). När jag läste denna text föll allt på plats. Det visade sig att inget av det som Gud gör eller säger saknar grund. Det är istället det naturliga uttrycket för vad Guds liv är; allt innefattar Guds tänkande och visdom, allt innefattar orsaken bakom Guds tal och resultatet av vad han vill åstadkomma, och på samma gång uttrycker det Guds syn på alla möjliga saker, hans attityd gentemot alla slags människor och var och en av dessa aspekter är exakt själva kärnan i Guds liv och ett uttryck för Guds sinnelag. Om någon vill lära känna Guds sinnelag, måste hon därför – utifrån hans ord – söka insikt i vad Gud har och är – Guds tankar och idéer, Guds tänkande och visdom, likaväl som Guds attityd gentemot alla slags människor och så vidare. Min förståelse av Guds sinnelag var å andra sidan begränsad till endast vad Gud tycker om och vad han hatar. Denna sorts förståelse var alltför ensidig. Därför saknade min läsning under bön och mitt begrundande av Guds ord riktning och mening och jag visste inte på vilket sätt jag skulle försöka förstå Guds sinnelag och därför var de framsteg jag gjorde naturligtvis små. Dessutom förstod jag också att om jag vill förstå Guds sinnelag i varje mening från honom behövde jag stilla mig själv inför Gud och lägga ännu mer kraft på att försöka förstå Guds ord. Vidare behövde jag också be mer och söka insikt och upplysning genom den Helige Ande så att jag skulle kunna – utifrån Guds ord – förstå sanningen och sinnelaget bakom vad Gud har sagt, likaväl som bakgrunden och källan bakom Guds handlingar, och så vidare.

Jag tackar för insikten och upplysningen från Gud som har låtit mig förstå dessa ting, och sedan började jag fokusera på att praktisera och gå in i denna aspekt. En dag läste jag en text med Guds ord: ”Huruvida detta verk är viktigt eller inte beror på mänsklighetens behov, realiteten i mänsklighetens förfall och allvaret i Satans olydnad och störande av verket. Vem som är den rätte för uppgiften beror på vilken karaktär verket arbetaren utför har och hur viktigt det är. När det gäller vikten av detta verk och frågan om vilken arbetsmetod som ska användas — verk som utförs direkt av Guds Ande, verk som utförs av den inkarnerade Guden eller verk som utförs genom människan — är verk som utförs genom människan det första som ska elimineras. Med utgångspunkt från verkets natur och naturen hos Andens verk kontra köttets verk beslutas det slutligen att verk som utförs av köttet är bättre för människan och erbjuder fler fördelar än verk som utförs direkt av Anden. Detta är Guds tanke då det är dags att avgöra om verket ska utföras av Anden eller av köttet” (”Den fördärvade mänskligheten har större behov av frälsningen från Gud som blivit kött” i ”Ordet framträder i köttet”). När jag aktsamt försökte förstå denna text kände jag som om jag hade blottat en stor rikedom. Guds ord visar på utvecklingen av Guds tänkande under den tiden, tanken på vilken metod som ska användas för verket under de sista dagarna. Det första som Gud beaktar i sin tankeprocess är vilken metod som ska användas under detta led i hans verk för att bättre åstadkomma resultatet – mänsklighetens frälsning och att Satan blir fullständigt övertygad. Sedan – enligt metoden för verket – beaktar Gud vilket objekt han ska välja för att utföra detta arbete och därigenom åstadkomma ett bättre resultat. Genom hela denna process beaktar Gud hela tiden människan och tar inte hänsyn till sina egna intressen eller säkerhet. Gud visste uppenbarligen att hans inkarnation skulle lida stor försakelse men det var inte en faktor när det gällde att frälsa mänskligheten. Istället valde han – utifrån mänsklighetens behov och realiteten i mänsklighetens förfall – metoden där Gud blir kött och utför de sista dagarnas arbete. Dessutom blev Gud kött i Kina – detta land som är så bakåtvänt, så mörkt och gör så mycket motstånd mot Gud. Gud inkarnerad utsätter sig för stor fara för att komma och verka på jorden. Han utstår vanvetting förföljelse och hetsjakt från Kinas kommunistiska parti och regering. Han uthärdar smädelser och hädelser från de olika religionerna och samfunden och han utstår också motstånd, uppror och missförstånd från de av oss som följer honom. De sår och de attacker som tillfogas Guds hjärta och den förnedring som Gud uthärdar är verkligen något som ingen kan förstå. Allt som Gud uttrycker och uppenbarar är allt som han är i livet: hans osjälviska hängivenhet till mänskligheten och att han betalar priset för dem. Guds storhet och osjälviskhet uppenbaras naturligt genom hans verk och i alla hans meningar, vilka också förkroppsligar hans stora nåd och osjälviska kärlek. Guds kärlek till mänskligheten är inte bara tomma ord utan ett verk utfört i verkligheten och ett praktiskt pris som han betalar. Vid den tiden fick jag en intensiv känsla av att Gud verkligen är så mäktig och så älskvärd, och jag kände ännu mer att Guds sinnelag är så gott! Fastän jag hade läst dessa Guds ord tidigare hade jag aldrig förstått bakgrunden till de ord som Kristus talade eller allt som de uppenbarade, och jag hade inte heller förstått Kristi kärlek till mänskligheten. Först nu hade jag någon verklig förståelse för dessa Guds ord: ”Varje mening jag har talat innefattar Guds sinnelag.

Eftersom jag aldrig tidigare stillat mitt hjärta för att på allvar komma underfund med Guds ord, och inte heller förstått från vilken aspekt jag borde begrunda Guds ord – hade jag förlorat många goda möjligheter att förstå Gud, detta till en sådan grad att jag trots att jag trott på Gud under många år fortfarande hade många föreställningar och missförstånd om Gud, och fortfarande var främmande för honom. Först nu förstår jag att om jag vill förstå Guds sinnelag måste jag på allvar försöka förstå och söka sanningen i alla Guds meningar. På så viss kommer jag säkerligen att få stor vinning. Från och med idag vill jag fokusera på att lägga mycket mer kraft på Guds ord och söka att snart bli en som har viss förståelse av Gud.

Nästa: Jag är inte värdig att se Kristus

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok