Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Bokrullen som öppnas av Lammet

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Du bör veta att den praktiska Guden är Gud själv

Vad bör du veta om den praktiska Guden? Anden, personen och Ordet utgör den praktiske Guden själv, och detta är den verkliga betydelsen av den praktiska Guden själv. Om du bara känner till personen – om du känner till hans vanor och personlighet – men inte känner till Andens verk, eller vad Anden gör i köttet, och om du bara uppmärksammar Anden och Ordet, och bara ber inför Anden, omedveten om Guds Andes verk i den praktiska Guden, då bevisar det likväl att du inte känner den praktiska Guden. Kunskap om den praktiska Guden inbegriper att känna till och uppleva hans ord, och förstå reglerna och principerna för den helige Andes verk, och hur Guds Ande verkar i köttet. Det inbegriper dessutom kunskapen att varje handling hos Gud i köttet kontrolleras av Anden, och att de ord han talar är ett direkt uttryck för Anden. Om du alltså vill känna den praktiska Guden, måste du först och främst veta hur Gud verkar i det mänskliga och i det gudomliga, vilket i sin tur handlar om uttryck för Anden, som alla folk kommunicerar med.

Vad omfattas av Andens uttryck? Ibland verkar den praktiska Guden i mänskligheten, och ibland gudomligheten, men överlag har Anden kontrollen i båda fallen. Vilken ande människor än har inom sig, är deras fysiska uttryck av samma slag. Anden verkar normalt, men det finns två delar i hans ledning genom Anden. En del är hans verk i det mänskliga, och den andra är hans verk genom det gudomliga. Du bör tydligt känna till detta. Anden verk varierar beroende på omständigheterna: När hans mänskliga verk behövs, leder Anden detta mänskliga verk, och när hans gudomliga verk behövs, framträder gudomligheten direkt för att utföra det. Eftersom Gud verkar i köttet och framträder i köttet, verkar han både i det mänskliga och i det gudomliga. Hans verk i det mänskliga styrs av Anden, och finns för att möta människors köttsliga behov, för att underlätta deras kommunikation med honom, för att låta dem se Guds verklighet och normalitet, och för att låta dem se att Guds Ande har kommit i köttet, och finns bland människorna, lever tillsammans med människan, och kommunicerar med människan. Hans verk i det gudomliga finns för att sörja för människornas liv, vägleda människor i allt från den ljusa sidan, ändra människors sinnelag och låta dem verkligen se Andens framträdande i köttet. På det hela taget uppnås tillväxten i människans liv direkt genom Guds verk och ord i det gudomliga. Endast om människor accepterar Guds verk i det gudomliga kan de åstadkomma förändringar i sitt sinnelag, bara då kan de bli mättade i sin ande; endast om man till detta lägger verket i det mänskliga – Guds vallning, understöd och försörjning i det mänsklig – kan människor uppfylla Guds vilja. Om de skall hålla buden, måste människorna åtminstone känna till den praktiska Guden, som framträder i köttet, utan förvirring. Med andra ord bör människor förstå principerna för att hålla buden. Att hålla buden innebär inte att man följer dem slarvigt eller godtyckligt, utan att man håller dem med en utgångspunkt, med ett mål och med principer. Det första som skall uppnås är att dina visioner blir tydliga. Den praktiska Gud själv som omtalas i dag verkar både i det mänskliga och i det gudomliga. Genom den praktiska Gudens framträdande, uppnås hans normala mänskliga arbete och liv, liksom hans helt gudomliga verk. Hans mänsklighet och gudomlighet är förenade till ett, och bådas verk[a] uppnås genom ord; vare sig han framträder i det mänskliga eller det gudomliga, yttrar han ord. När Gud verkar i det mänskliga, talar han mänsklighetens språk, så att människor kan kommunicera och förstå. Hans ord talas tydligt, och de är lätta att förstå, så att de kan skänkas till alla människor; oavsett om dessa personer besitter kunskap eller är dåligt utbildade, kan de alla ta emot Guds ord. Gud verk i det gudomliga utförs också genom ord, men det är fullt av försörjning, det är fullt av liv, det är obefläckat av mänskliga idéer, det handlar inte om människors preferenser och det saknar mänskliga begränsningar – det ligger utanför varje normal mänsklighets gränser. Det utförs i köttet, men det är det direkta uttryck för Anden. Om folk endast accepterar Guds verk i det mänskliga, kommer de att begränsa sig till en viss omfattning, och därmed kommer de att behöva ständig skötsel, beskärning och disciplin för att det skall ske en liten förändring i dem. Utan den Helige Andes verk eller närvaro kommer de däremot alltid att falla tillbaka på sina gamla vanor; det är endast genom verket i gudomlighet som dessa sjukdomar och brister kan åtgärdas, endast då kan människor bli fulländade. I stället för oavbruten skötsel och beskärning, är vad som krävs en positiv försörjning, som använder ord för att kompensera för alla brister, som använder ord för att avslöja människors varje tillstånd, som använder ord för att styra deras liv, deras varje yttrande, deras varje handling, för att blottlägga deras avsikter och motiv. Detta är den praktiska Gudens riktiga verk. Och därmed bör du, i din inställning till den praktiska Guden, underkasta dig hans mänsklighet, känna igen och erkänna honom, och dessutom bör du också acceptera och lyda det gudomliga verket och orden. Guds framträdande i köttet innebär att allt verk och alla ord av Guds Ande utförs genom hans normala mänsklighet, och genom hans förkroppsligade kött. Med andra ord, Guds Ande både leder hans mänskliga verk och utför det gudomliga arbetet i köttet, och i Gud förkroppsligad kan du se både Guds verk i det mänskliga och det helt gudomliga verket; detta är den verkliga betydelsen av den praktiska Gudens framträdande i köttet. Om du kan se detta tydligt, kommer du att kunna förena alla olika delar av Gud, och du kommer upphöra att sätta alltför stort värde på hans verk i det gudomliga, och att vara alltför avvisande mot hans verk i det mänskliga, och du kommer inte att gå till ytterligheter eller ta några omvägar. På det hela taget är betydelsen av den praktiska Guden att hans mänsklighets och hans gudomlighets verk, som leds av Anden, uttrycks genom hans kött, så att folk kan se att han är levande och verklighetstrogen, och verklig och äkta.

Guds andes verk i det mänskliga har övergångsfaser. Genom att fullända mänskligheten, möjliggör han för sin mänsklighet att ta emot Andens ledning, varefter hans mänsklighet kan försörja och valla kyrkorna. Detta är ett uttryck för Guds normala verk. Om du därmed tydligt kan se principerna för Guds verk i det mänskliga, då kommer du förmodligen inte att ha föreställningar om Guds verk i det mänskliga. Oavsett allt annat, kan inte Guds Ande ha fel. Den har rätt, och är utan fel; den skulle inte göra något felaktigt. Gudomligt verk är det direkta uttrycket för Guds vilja, utan inblandning av det mänskliga. Det genomgår inte fulländning, utan kommer direkt från Anden. Men att han trots det kan verka i det gudomliga beror på hans normala mänsklighet; den är inte på något sätt övernaturlig och verkar utövas av en normal person; Gud kom från himlen till jorden i första hand för att uttrycka Guds ord genom köttet, för att fullgöra Guds Andes verk med köttet.

I dag förblir människors kunskap om den praktiska Guden alltför ensidig, och deras förståelse av inkarnationens betydelse är fortfarande alltför svag. När det gäller Guds kött, kan människor genom hans verk och ord se att Guds Ande innefattar så mycket, att den är så rik. Men oavsett detta kommer Guds vittnesbörd i slutändan från Guds Ande: vad Gud gör i köttet, utifrån vilka principer han verkar, vad han gör i det mänskliga, och vad han gör i det gudomliga. Idag kan du tillbe den här personen, men i själva verket tillber du Anden. Detta är det minsta som borde uppnås i människors kunskap om Gud förkroppsligad: att känna substansen hos Anden genom köttet, att lära känna Andens gudomliga verk i köttet och dess mänskliga verk i köttet, att acceptera Andens alla ord och uttalanden i köttet och att se hur Guds Ande leder köttet och uppvisar sin makt i köttet. Det vill säga, människan lär känna Anden i himlen genom köttet; framträdandet av den praktiska Guden själv bland människor har undanröjt den vaga Guden själv i människors föreställningar; folkets tillbedjan av den praktiska Guden själv har ökat deras lydnad mot Gud, och genom Guds Andes gudomliga verk i köttet, och dess mänskliga verk i köttet, tar människan emot uppenbarelse och vallning, och förändringar uppnås i hennes livsinställning. Endast detta är den verkliga innebörden av Andens ankomst i köttet, och det är främst så att människor kan kommunicera med Gud, lita på Gud och nå fram till kunskapen om Gud.

På det hela taget, vilken attityd bör människor ha gentemot den praktiska Guden? Vad vet du om inkarnationen, om Ordets framträdande i köttet, om Guds framträdande i köttet, om den praktiska Gudens gärningar? Och vad är det som framför allt omtalas idag? Inkarnationen, Ordets ankomst i köttet, och Guds framträdande i köttet – man måste förstå alla dessa. Baserat på er betydelse, och tidsåldern, måste ni gradvis komma att förstå dessa frågor; under era livsupplevelser måste ni gradvis komma att förstå dessa frågor, och ni ha en klar kunskap. Den process genom vilken människor upplever Guds ord är densamma som den process genom vilken de känner till Guds ords framträdande i köttet. Ju mer människor upplever Guds ord, desto bättre känner de till Guds Ande; genom att erfara Guds ord, förstår människor principerna för Andens verk och lär känna den praktiska Guden själv. Faktum är att när Gud fulländar människor och vinner dem, får han dem att lära känna den praktiska Gudens gärningar; han använder den praktiska Gudens verk för att visa människor den verkliga betydelsen av inkarnationen, och för att visa dem att Guds Ande verkligen har framträtt inför människan. När människor vinns av Gud och fulländas av Gud, har den praktiska Gudens uttryck erövrat dem, har den praktiska Guden ändrat dem och gett dem sitt liv inombords, och fyllt dem med vad han är (oavsett om det är vad han mänskligt sätt är, eller vad han gudomligt sett är), fyllt dem med sina ords innehåll, och fått människor att leva ut hans ord. När Gud vinner människor, gör han det främst med hjälp av den praktiska Gudens ord och uttalanden, för att ta itu med människornas brister, och för att bedöma och avslöja deras upproriska sinnelag, vilket får dem att vinna vad de behöver, och visar dem att Gud har kommit bland människor. Viktigast är att den praktiska Gudens verk räddar varje person från Satans inflytande, och för dem bort från snuskets land och skingrar deras fördärvade sinnelag. Den mest genomgripande betydelsen av att vinnas av den praktiska Guden är att kunna använda den praktiska Guden som en förlaga, som en förebild, och leva ut en normal mänsklighet, att kunna utöva i enlighet med den praktiska Gudens ord och krav, utan minsta avvikelse eller avsteg, men genom att utöva hur han än talar och genom att kunna uppnå vad han än begär. På detta sätt kommer du att ha vunnits av Gud. När du har vunnits av Gud har du inte bara den Helige Andes verk; framför allt kan du leva ut den praktiska Gudens krav. Att enbart ha Andens verk betyder inte att du har liv. Det viktigaste är om du är i stånd att agera i enlighet med den praktiska Gudens krav på dig, vilket handlar om huruvida du är i stånd att vinnas av Gud. Dessa saker utgör den viktigaste betydelsen hos den praktiska Gudens verk i köttet. Det vill säga, Gud vinner en grupp människor genom att verkligen och faktiskt framträda i köttet, vara levande och verklighetstrogen, ses av människorna, faktiskt utföra Andens verk i köttet, och genom att fungera som en förebild för människor i köttet. Guds ankomst i köttet sker främst för att göra det möjligt för människor att se Guds verkliga gärningar, att materialisera den formlösa Anden i köttet, och låta människor se och röra vid honom. På detta sätt kommer de som fulländas av honom att leva ut honom, de kommer att vinnas av honom, och de kommer att vara efter hans hjärta. Om Gud enbart talade i himlen, och inte faktiskt kom till jorden, då skulle människor fortfarande vara oförmögna att känna Gud, de skulle bara kunna predika Guds gärningar med hjälp av tom teori och de skulle inte ha Guds ord som verklighet. Gud har kommit till jorden främst för att agera som en förlaga och en förebild för dem som skall vinnas av Gud; endast på detta sätt kan människor faktiskt känna Gud, röra vid Gud och se honom, och först därefter kan de verkligen vinnas av Gud.

Fotnoter:

a. Den ursprungliga texten lyder ”och båda är”.

Föregående:Tusenårsriket är här

Nästa:Att känna Guds verk idag

Du kanske också gillar