Rättsligt meddelande och användarvillkor

1. Webbplatsägare

Den här webbplatsen ägs av The Church of Almighty God, 147-54 Ash Avenue, Flushing, New York 11355, US, EIN: 37-1820870 .

Kontrollera vår lista över lokala församlingar för att hitta information och kontaktuppgifter till din lokala församling inom Allsmäktige Guds Kyrka.

2. Syfte, omfattning och varaktighet

Detta rättsliga meddelande reglerar användningen av webbplatsen samt dess tillgång, navigering och, i allmänhet, förhållandet mellan webbsidans ägare och varje annan person som använder webbsidan (hädanefter benämnt individuellt som ”användaren” eller kollektivt som ”användarna”).

Webbplatsen ger användare allmän information om Allsmäktige Guds Kyrka, dess aktiviteter och evenemang (nedan kallat ”innehållet”), allt i enlighet med detta rättsliga meddelande.

Allsmäktige Guds Kyrka förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, ändra presentationen, konfigurationen och innehållet på webbplatsen eller villkoren för tillträde till och/eller användning av webbplatsen, samt att avbryta, dra in eller upphäva tillgång till innehållet på webbplatsen, utan att användaren har rätt att kräva någon som helst ersättning.

Den tillfälliga giltigheten av detta rättsliga meddelande sammanfaller därför med dess utställandetid, tills det är helt eller delvis modifierat, och vid ett sådant tillfälle kommer det nya rättsliga meddelandet, som görs tillgängligt för användarna på denna webbplats, att träda i kraft.

Att en användare tillträder, navigerar och använder webbplatsen innebär det omedelbara och förbehållslösa godkännandet av samtliga villkor i detta rättsliga meddelande och eventuella särskilda villkor, med samma giltighet och effektivitet som något skriftligt och signerat avtal.

3. Tillgång

Tillgång till webbplatsen är gratis, med undantag för kostnader för anslutning via det telenät som användaren har åtkomst till.

Allsmäktige Guds Kyrka är inte ansvarig för skador av något slag som åsamkas användaren på grund av fel eller avbrott i de telenät som orsakar indragen, upphävd eller avbruten tillgång till webbplatsen.

4. Användarvillkor

Det huvudsakliga syftet med dessa användarvillkor är att reglera tillgången till webbplatsen. De som fritt tillträder webbplatsen är skyldiga att iaktta dem. Tillgång till och navigering på webbplatsen förutsätter godkännande av dessa villkor, uttryckligen och utan reservationer. Dessutom måste de som tillträder webbplatsen också följa tillämplig lagstiftning och etiska koder.

Överdriven eller oriktig användning av webbplatsen kan resultera i nekat tillträde till den. Överdriven och/eller oriktig användning skall anses vara något som strider mot de allmänna principerna om god tro, moral och allmän ordning, varje användning som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen och/eller tredje parter samt deras respektive intressen, inklusive upphovsrätt, och beteende som syftar till att avaktivera eller försämra webbplatsens funktion och användbarhet samt de som bryter mot någon särskild instruktion och/eller varning som kan ha meddelats av Allsmäktige Guds Kyrka eller den personal som kyrkan utsett för detta ändamål. Bland annat följande beteenden är särskilt otillåtna:

Smutskasta Allsmäktige Guds Kyrkas rykte.

Använda datorvirus eller någon annan kod, fil eller program som är utformad eller avsedd att avbryta, skada eller begränsa användningen av någon mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning, eller att skada eller erhålla obehörig åtkomst till data eller annan information på webbplatsen eller någon tredje part.

Ta bort tekniska skydd från datorprogram eller försöka testa sårbarheten hos något system eller nätverk på webbplatsen eller överträda någon säkerhets- eller autentiseringsåtgärd.

Använda falska identiteter eller utge sig för att vara andra i användningen av webbplatsen, inklusive i förekommande fall att använda tredje parters lösenord.

Använda webbplatsens innehåll för kommersiella ändamål när det inte uttryckligen är tillåtet.

Koppla webbplatsens innehåll till information av pornografisk karaktär, relatera till någon typ av exploatering av rasistisk, främlingsfientlig natur eller göra kopplingar till terrorism eller vapenhandel.

Omvandla, offentligt kommunicera, distribuera, tilldela, reproducera eller modifiera webbplatsens innehåll, såvida inte något av de undantag som gäller i lag eller som uttryckligen godkänts av Allsmäktige Guds Kyrka kan tillämpas.

Underlåta att följa de tekniska krav eller specifikationer som fastställts för att få åtkomst till webbplatsen.

i. Främja, utföra, stödja eller uppmuntra agerande som strider mot fri konkurrens eller som utgör orättvis konkurrens.

Driften av webbplatsen stöds av tjänsteleverantörers servrar, anslutna via offentliga och privata kommunikationsinfrastrukturer.

Tillgång till webbplatsen kan dras in av tekniska skäl eller på grund av force majeure, enligt följande:

a) El- eller telefonavbrott.

b) Virusattacker mot de servrar som stöder webbplatsen.

c) Misstag av användarna vid deras tillgång till webbplatsen.

d) Bränder, översvämningar, jordbävningar eller andra naturkatastrofer.

e) Strejker eller arbetskonflikter.

f) Krigshandlingar eller andra situationer med force majeure.

Dessa orsaker, som uttrycks som exempel men inte som begränsning, är av en oförutsägbar natur eller, om de är förutsedda eller förutsägbara, oundvikliga.

Allsmäktige Guds Kyrka är fri från varje typ av ansvar när någon av dem inträffar.

Underlåtenhet att följa någon av de bestämmelser som ingår i detta rättsliga meddelande eller den lagstiftning som skyddar dem, kan innebära att en olaglig handling, en administrativ sanktion, en förseelse eller ett brott inträffar och berättigar Allsmäktige Guds Kyrka att kräva tillämpligt civilrättsligt, administrativt, arbetsrättsligt eller straffrättsligt ansvar.

Allsmäktige Guds Kyrka meddelar att den har vidtagit nödvändiga åtgärder, inom ramen för sina möjligheter och teknik, för att säkra driften av webbplatsen och för att upptäcka förekomsten av virus och andra komponenter som är skadliga för användarna. Användaren måste trots det vara medveten om att skyddsåtgärder av datorsystem på internet inte är helt tillförlitliga och att Allsmäktige Guds Kyrka inte kan garantera frånvaron av virus eller andra element som kan orsaka förändringar i användarens datorsystem (hårdvara och mjukvara) eller i deras elektroniska dokument och filer däri, och användaren tar på sig all risk eller skada som kan uppstå, och garanterar därför att Allsmäktige Guds Kyrka är fri från ansvar i detta avseende. Användaren är, under alla omständigheter, skyldig att ha lämpliga verktyg för att upptäcka och avaktivera skadliga datorprogram.

5. Inbäddat innehåll eller länkade webbplatser

Införande av länkar från tredje parts webbsidor på webbplatsen

Om någon användare, enhet eller webbplats vill föra in någon typ av länk från sin webbsida på webbplatsen, får en sådan länk endast riktas till webbplatsens startsida, utom med uttryckligt skriftligt tillstånd från Allsmäktige Guds Kyrka. Dessutom måste länken vara absolut och fullständig så att den tar användaren till webbplatsens URL-adress och helt täcker hela skärmens längd på webbplatsens startsida.

Det är i alla lägen förbjudet att använda någon typ av ramar för att visa webbplatsen eller att låta innehållet ses via andra URL-adresser än webbplatsens URL-adress, och, vid varje tillfälle där innehållet kan ses tillsammans med innehåll utanför webbplatsen, på ett sådant sätt att (I) det orsakar eller kan orsaka fel eller förvirring, eller vilseleder eller kan vilseleda, användarna vad det gäller tjänstens verkliga ursprung eller innehåll, (II) utgör en orättvis jämförelse eller imitation, (III) tjänar till att dra fördel av anseendet hos Allsmäktige Guds Kyrkas varumärke och prestige, eller (IV) annars är förbjudet i gällande lagstiftning.

Inrättandet av en länk innebär inte att det existerar rättsliga förbindelser mellan Allsmäktige Guds Kyrka och ägaren av tredjepartswebbplatsen, inte heller att Allsmäktige Guds Kyrka godkänner, instämmer, sponsrar, verifierar eller övervakar dess innehåll eller tjänster.

Allsmäktige Guds Kyrka tillåter inte införandet av länkar till webbplatsen från dessa tredjepartswebbplatser som innehåller olovligt, olämpligt eller olagligt material, information eller innehåll som är i strid med moral, allmän ordning eller allmänt vedertagna sociala normer. Allsmäktige Guds Kyrka har emellertid inte mänskliga och tekniska medel att känna till och kontrollera all information, innehåll, produkter eller tjänster som tillhandahålls av de webbplatser som tillhör tredje part och som kan ha inrättat länkar till webbplatsen, varför Allsmäktige Guds Kyrka inte antar något slags ansvar för någon aspekt som rör nämnda webbplatser från tredje parter.

Allsmäktige Guds Kyrka förbehåller sig rätten att när som helst och omedelbart förbjuda eller avaktivera någon länk till webbplatsen, särskilt i fråga om olagliga aktiviteter eller innehåll på webbplatsen som tillhör tredje part där länken ingår. Om användarna har effektiv kunskap om att olovlig verksamhet bedrivs genom dessa tredjepartswebbplatser, informera då omedelbart Allsmäktige Guds Kyrka för att inaktivera åtkomstlänken.

Införande av länkar från webbplatsen till tredje parts webbsidor

Varje omnämnande av andra webbplatser från tredje part som görs på webbplatsen är av en rent informativ karaktär. Allsmäktige Guds Kyrka utvecklar eller förvaltar inte sagda sidor och är inte heller ägare av nämnda URL-adresser, såvida inte detta uttryckligen anges. Av denna anledning ansvarar inte Allsmäktige Guds Kyrka för innehållet som införlivas däri, ej heller för skador som härrör från nämnda tillträde eller för de som orsakas av de tjänster som tillhandahålls.

Om användare har effektiv kunskap om att olovlig verksamhet bedrivs genom dessa länkade webbplatser, ber vi vänligen att de omedelbart underrättar Allsmäktige Guds Kyrka så att den kan inaktivera åtkomstlänken till densamma.

6. Immateriell och industriell äganderätt

Allsmäktige Guds Kyrka äger webbplatsens immateriella och industriella äganderätt, inklusive allt innehåll och delar därav (däribland text, bilder, ljud och videor) tillgängliga från webbplatsen, samt det som den har hyst på tredje parts webbplatser, antingen eftersom det är dess egendom, eller eftersom det har erhållit lämpliga rättigheter för dess användning. Allsmäktige Guds Kyrka har likaledes erhållit lämpliga tillstånd när det gäller rättigheter till de bilder som visas på dess webbplats.

De varumärken som införlivats på webbplatsen ägs av Allsmäktige Guds Kyrka eller tredje parter, vilka har godkänt att Allsmäktige Guds Kyrka använder deras varumärken på webbplatsen. De som bläddrar igenom webbplatsen är förbjudna att använda sådana varumärken, logotyper och kännetecken utan tillstånd från ägaren eller utverkandet av en licens för att använda dem.

Allt innehåll som produceras av Allsmäktige Guds Kyrka på den här webbplatsen får bläddras igenom och laddas ner kostnadsfritt för privat, icke kommersiellt, bruk. Vänligen kontakta oss för tillstånd att offentligt sända, sprida eller på annat sätt återge innehållet på webbplatsen. När användaren använder innehåll som finns på webbplatsen måste användaren också alltid uppfylla följande krav:

1) Ett meddelande om att innehållet ”kommer från Allsmäktige Guds Kyrka” måste ingå, liksom adressen till Allsmäktige Guds Kyrkas webbplats:https://sv.godfootsteps.org/.

2) Innehållet måste användas så som det ursprungligen var avsett, och det är därför inte tillåtet att manipulera, förvränga, extrahera delar från och förändra innehållet, eller att skapa något härlett verk från det, utan föregående skriftligt tillstånd från Allsmäktige Guds Kyrka.

3) Innehållet på denna webbplats får inte användas direkt eller indirekt för kommersiella ändamål. Innehållet på denna webbplats får dessutom inte användas för att smutskasta Allsmäktige Guds Kyrka eller går emot denna webbplats syfte, som är att vittna om och predika Allsmäktige Guds evangelium.

4) Innehållet på denna webbplats kan omfatta tredje parts upphovsrättsligt skyddat material. Detta material kan inte användas separat utan att få tillåtelse från den ursprungliga upphovspersonen(erna) eller copyrightinnehavaren(arna), därför kan användaren som återger innehållet komma att hållas ensam ansvarig för alla slags konsekvenser som härrör från underlåtenhet att respektera dessa klausuler och eventuellt efterföljande skadeståndsansvar för immateriella rättigheter (inklusive upphovsrättsintrång).

Slutligen, ange att användningen av Allsmäktige Guds Kyrkas kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress) för att leverera varje typ av marknadskommunikation är förbjuden, såvida inte de nödvändiga tillstånden har tidigare erhållits i enlighet med gällande föreskrifter.

7. Användning och uppdatering

Detta rättsliga meddelande (inklusive användarvillkor samt integritetspolicy och policy för cookies) är tillgängligt för dem som har tillgång till webbplatsen som användare eller är intresserade av Allsmäktige Guds Kyrkas verksamhet. De som har tillgång till det rättsliga meddelandet kan se det och skriva ut det utan att behöva registrera sig.

Innehållet i de standarder som nämns i det rättsliga meddelandet skall anpassas i enlighet med de ändringar av gällande lagstiftning, Allsmäktige Guds Kyrkas struktur, tjänsterna, webbplatsens design och tekniska specifikationer, den tekniska infrastrukturen, med vilka det skall uppdateras med jämna mellanrum och utan förvarning.

I detta sammanhang föreslår vi att du kontrollerar detta rättsliga meddelande regelbundet för att kontrollera dess förändringar över tid.

8. Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta rättsliga meddelande, som också omfattar webbplatsens användarvillkor, integritetspolicy och policy för cookies, ska tillämpas i enlighet med lagstiftningen i delstaten New York, USA. På grund av elektroniska kommunikationsinfrastrukturers gränsöverskridande karaktär, måste de som har tillgång till webbplatsen från andra länder och delstater än delstaten New York, USA, också respektera gällande lagstiftning som utfärdas av varje stat, i den mån som dessa är av tvingande tillämpning.

För lösande av varje kontrovers och/eller avvikelse som kan uppstå i förhållande till detta rättsliga meddelandes existens, giltighet, tolkning, tillämpning, genomförande, icke-uppfyllande eller ogiltigförklarande, skall tvingande regler om tillämplig lagstiftning och behörig domstol tillämpas.

9. Meddelande angående brott mot upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Allsmäktige Guds Kyrka respekterar andras immateriella rättigheter. Vänligen informera oss omedelbart och bifoga giltiga och skriftliga bevis om du misstänker att något innehåll på webbplatsen gör intrång i sådana rättigheter. Vi kommer utan dröjsmål att undersöka ditt yrkande och behandla det på lämpligt sätt. Sänd följande information till contact.sv@godfootsteps.org

1) Identitetsbevis: Ditt fullständiga namn eller åtminstone uppgifter som bekräftar din identitet, såväl som kontaktuppgifter (telefonnummer eller e-postadress).

2) Bevis på immateriella rättigheter: Information som kan bekräfta att du äger rättigheterna till den immateriella egendom som finns på webbplatsen eller att du är bemyndigad att representera ägaren till sagda immateriella egendom.

3) En skriftlig förklaring som bekräftar inkräktande aktivitet och den process då intrång ägde rum: Bekräftelse att innehållet på webbplatsen gör intrång i annans immateriella eller andra rättigheter, samt en skriftlig redogörelse för de specifika anledningarna till detta.

4) Elektronisk eller fysisk underskrift av innehavaren av de relevanta immateriella rättigheterna eller en person som är bemyndigad att agera å dennes vägnar.

10. Övrigt

Innehållet på denna webbplats har översatts i sin helhet av professionella översättare. På grund av olikheter i språk eller andra faktorer är ett litet antal felaktigheter däremot oundvikliga. Om du upptäcker någon sådan felaktighet, se den ursprungliga kinesiska versionen. Du är också välkommen att höra av dig till oss.

Den svenska versionen av det rättsliga meddelandet är översatt från spanska. Om det finns några inkonsekvenser mellan översättningen och den spanska versionen, ska den spanska versionen gälla.

Senast uppdaterad: 2020-01-18

Kontakta oss via Messenger