Gud själv, den unike V

Guds helighet (II)

Förra gången samtalade vi om ett mycket viktigt ämne – ett ämne som människor ofta har diskuterat förut – och det är ett ord som ofta kommer upp när man tror på Gud, och ändå är det ett ord som förefaller både bekant och främmande för människor. Men vad beror det på? Det är ett ord som kommer från människans språk; men bland människorna är dess definition både klar och otydlig. Vilket är detta ord? (Helighet.) Helighet: Det var ämnet förra gången vi hade gemenskap. Vi delade gemenskap en del kring detta ämne. Fick alla någon ny förståelse av Guds helighets innersta väsen baserat på den del som vi delade gemenskap kring förra gången? Vad tror ni var det nya i er förståelse? Det vill säga, vad var det i den förståelsen eller i dessa ord som fick er att känna att er förståelse av Guds helighet var annorlunda eller skilde sig utifrån det jag kommunicerade om Guds helighet? Gjorde det intryck? (Gud säger vad han känner i sitt hjärta; det är äkta. Detta är en aspekt av helighet.) (Det finns helighet när Gud är vred på människan, detta är obesudlat.) (När det gäller Guds helighet förstår jag att Guds vrede och barmhärtighet finns i hans rättfärdiga sinnelag, och detta gjorde mycket starkt intryck på mig.) Alla är bekanta med ordet ”helig” och det är ett allmänt använt ord, men vilka uttryck av Guds helighet är människor förmögna att se i fråga om det ordets bibetydelser? Vad har Gud uppenbarat som människor kan känna igen? Jag är rädd att detta är något ingen vet. Alla människor har hört och känt till något om Guds rättfärdiga sinnelag. Dessutom talar många människor ofta om Guds helighet tillsammans med Guds rättfärdiga sinnelag och säger att Guds rättfärdiga sinnelag är heligt. Guds sinnelag är rättfärdigt, men om du då tar Guds rättfärdiga sinnelag och säger att det är heligt, så verkar det lite otydligt, lite förvirrande; varför är det så? Du säger att Guds sinnelag är rättfärdigt eller att hans rättfärdiga sinnelag är heligt, så hur karakteriserar ni Guds helighet i era hjärtan, hur förstår ni den? Det vill säga vad har Gud uppenbarat eller vad är det hos allt som Gud har och är som människor skulle känna igen som heligt? Har ni tänkt på det här förut? Vad jag har sett är att människor ofta uttalar allmänt vedertagna ord eller använder fraser som har sagts gång på gång, och ändå vet de inte ens vad de säger. Det är bara så som alla säger det, och de säger det slentrianmässigt, så att det blir ett fast uttryck. Men om de skulle undersöka och verkligen studera detaljerna, skulle de finna att de inte vet vad den verkliga betydelsen är eller vad det syftar på. Precis som med ordet ”helig” vet ingen exakt vilken aspekt av Guds väsen som åsyftas när man talar om hans helighet, och ingen vet hur man ska förena ordet ”helig” med Gud. Människor är helt förvirrade i sina hjärtan, och deras erkännande av Guds helighet är tvetydig. Ingen är riktigt klar över på vilket sätt Gud är helig. I dag ska vi dela gemenskap kring ämnet om hur vi kan förena ordet ”helig” med Gud så att människor kan se vilket faktiskt innehåll som utgör Guds helighets innersta väsen, och detta kommer att hindra vissa människor från att slentrianmässigt använda ordet på ett slarvigt sätt och säga saker på måfå när de inte vet vad de menar eller om de talar rätt och riktigt. Folk har alltid sagt att det är så här; du har sagt det, jag har sagt det och det har blivit ett sätt att tala och på så sätt har människor oavsiktligt fläckat ordet ”helig”.

När det gäller ordet ”helig” tycks det på ytan vara mycket lätt att förstå, eller hur? Människor tror åtminstone att ordet ”helig” betyder ren, fläckfri, helgad och äkta. Det finns också en del människor som förknippar ”helig” med ”kärlek”, vilket är korrekt; detta är en del av det. Guds kärlek är en del av hans väsen, men den utgör inte hela hans väsen. Men när människor ser ordet tenderar de att i sina föreställningar förknippa det med sådant de själva betraktar som äkta och rent eller med sådant de personligen anser är fläckfritt och obesudlat. En del människor sade till exempel att lotusblomman är ren och att den blommar utan att besudlas av smutsigt vatten. Därför började människor att använda ordet ”helig” om lotusblomman. En del människor uppfattade kärlekshistorier som andra hittade på som heliga, eller så betraktade de några uppdiktade aktningsvärda gestalter som heliga. Vidare ansåg en del att människor från Bibeln eller andra som det stod om i andliga böcker – såsom helgon, apostlar eller andra som en gång hade följt Gud medan han utförde sitt verk – hade haft andliga upplevelser som var heliga. Allt detta är sådant som människor kommit på och det är föreställningar som människor har. Varför har människor sådana föreställningar? Orsaken är mycket enkel: Det är för att människor lever omgivna av fördärvade sinnelag och vistas i en värld av ondska och smuts. Allt de ser, allt de vidrör, allt de upplever är Satans ondska och Satans fördärv såväl som det intrigerande, den maktkamp och det krig som uppstår mellan människor under Satans inflytande. Därför är människor inte i stånd att se eller veta vad Guds helighet och innersta väsen är, inte ens när han utför sitt arbete i människor och inte ens när han talar till dem och uppenbarar sitt sinnelag och sitt väsen. Människor säger ofta att Gud är helig, men de har inte någon sann förståelse; de uttalar bara tomma ord. Eftersom människor lever bland smuts och fördärv och vistas i Satans domän, ser de inte ljuset, de vet ingenting om positiva saker och dessutom känner de inte sanningen. Därför vet ingen på riktigt vad som menas med helig. Finns det, med tanke på detta, några heliga ting eller heliga människor i denna fördärvade mänsklighet? Vi kan med säkerhet säga: Nej, det gör det inte, eftersom endast Guds innersta väsen är heligt.

Beträffande heligheten hos Guds väsen delade vi gemenskap en del om den förra gången och detta tjänade som inspiration för människors kunskap om Guds helighet, men det är inte nog. Det är inte tillräckligt för att hjälpa människor att till fullo känna till Guds helighet, inte heller är det tillräckligt för att hjälpa dem att förstå att Guds helighet är unik. Vidare är det inte tillräckligt för att låta människor förstå den sida som rör helighetens sanna innebörd, eftersom den är fullständigt förkroppsligad i Gud. Därför är det nödvändigt att vi fortsätter vår gemenskap om detta ämne. Förra gången diskuterade vi tre ämnen i vår gemenskap, så vi bör nu diskutera det fjärde, och vi ska börja med att läsa Skriften.

Satans frestelse

Matt 4:1–4 Därefter fördes Jesus ut i vildmarken av anden, för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han sedan hungrig. Och när frestaren kom till honom sade denne: ”Om du är Guds Son, befall dessa stenar att bli bröd.” Men han svarade och sade: ”Det står skrivet: ’Människan skall inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ut ur Guds mun.’”

Dessa är de ord med vilka djävulen först försökte fresta Herren Jesus. Vilket är innehållet i det som djävulen sade? ”Om du är Guds Son, befall dessa stenar att bli bröd.” Djävulen sade dessa ord, som var helt enkla, men finns det något problem med det väsentliga innehållet i dessa ord? Han sade: ”Om du är Guds Son”, men visste han i sitt hjärta att Herren Jesus var Guds Son? Visste han att han var Kristus? (Ja.) Varför sade han då ”Om du är”? (Han försökte fresta Gud.) Men vilket var hans syfte med att göra det? Han sade: ”Om du är Guds Son.” I sitt hjärta visste han att Herren Jesus Kristus var Guds Son, det stod helt klart i hans hjärta, men underkastade han sig trots detta Jesus eller tillbad han honom? (Nej.) Vad ville han göra? Han ville göra detta och säga dessa ord för att göra Herren Jesus arg och sedan locka honom att svälja betet och lura Herren Jesus att göra saker som stämde överens med djävulens sätt att tänka. Är det inte detta som var avsikten? Satan visste mycket väl i sitt hjärta att detta var Herren Jesus Kristus, men han sade detta i alla fall. Är inte detta Satans natur? Vad är Satans natur? (Att vara listig, ond, och inte ha någon vördnad för Gud.) Han har ingen vördnad för Gud. Vad är det negativa som han gjorde här? Ville han inte attackera Gud? Han ville använda denna metod för att attackera Gud, och han sade: ”Om du är Guds Son, befall dessa stenar att bli bröd”, är inte detta Satans onda avsikt? Vad försökte han egentligen göra? Hans syfte är mycket tydligt: Han försökte använda denna metod för att vederlägga Herren Jesus Kristi ställning och identitet. Vad han menade med dessa ord är: ”Om du är Guds Son, förvandla dessa stenar till bröd. Om du inte gör det, är du inte Guds Son och du utför helt enkelt inte detta verk.” Är detta rätt? Han ville använda denna metod för att anfalla Gud, han ville rasera och tillintetgöra Guds verk; detta är Satans illvilja. Hans illvilja är ett naturligt uttryck för hans natur. Fastän han visste att Herren Jesus Kristus var Guds Son, själva inkarnationen av Gud själv, kunde han inte låta bli att göra på det här viset, följa efter Gud bakifrån och fortsätta att attackera honom och anstränga sig för att störa och tillintetgöra Guds verk.

Låt oss nu analysera det här uttrycket som Satan använde: ”Befall dessa stenar att bli bröd.” Att förvandla stenar till bröd – betyder det något? Om det finns mat, varför inte äta den? Varför är det nödvändigt att förvandla stenar till mat? Finns det någon betydelse här? Visst hade väl Herren Jesus mat att äta, fastän han fastade vid tillfället? (Det hade han.) Så här ser vi hur absurd och befängd Satans användning av detta uttryck är. Satan gör ett antal saker; du ser hur försåtlig och illvillig han är till sin natur och du ser honom förstöra Guds verk, och han är så fylld av hat och väcker sådan förargelse. Men finner du å andra sidan en barnslig, absurd natur bakom hans ord och handlingar? Detta är en uppenbarelse av Satans natur; han har en sådan natur och han kommer att utföra sådana handlingar. För människor i dag är uttrycket befängt och skrattretande. Men sådana ord kan verkligen yttras av Satan. Kan vi säga att han är okunnig? Absurd? Satans ondska finns överallt och uppenbaras ständigt. Och hur svarar Herren Jesus på detta? ”Människan skall inte bara leva av bröd, utan av varje ord som kommer ut ur Guds mun.” Har dessa ord någon kraft? (Det har de.) Varför säger vi att de har kraft? Det är för att dessa ord är sanningen. Lever då människan av bröd allena? Herren Jesus fastade i 40 dagar och nätter. Svalt han ihjäl? (Nej.) Han svalt inte ihjäl, så Satan gick fram till honom och uppmanade honom att förvandla stenarna till mat med ett sådant här slags tilltal: ”Om du förvandlar stenarna till mat, kommer du inte då att ha något att äta? Då behöver du väl inte fasta, och du behöver väl inte gå hungrig?” Men Herren Jesus sade: ”Människan skall inte bara leva av bröd”, vilket betyder att även om människan lever i en fysisk kropp, så är det inte mat som låter hennes fysiska kropp leva och andas, utan det är alla de ord som yttras av Guds mun. Å ena sidan betraktar människan dessa ord som sanning. Orden ger henne tro och får henne att känna att hon kan lita på Gud, att Gud är sanning. Å andra sidan, finns det någon praktisk sida av dessa ord? Står inte Herren Jesus ännu där, fortfarande vid liv, efter att ha fastat i 40 dagar och nätter? Är inte detta ett belysande exempel? Han har inte ätit någon mat under 40 dagar och nätter. Han lever fortfarande. Detta är det mäktiga beviset bakom hans fras. Frasen är enkel, men hade någon annan lärt Herren Kristus denna fras, som kom från hans hjärta, eller tänkte han på den bara på grund av vad Satan hade sagt till honom? För att uttrycka det på ett annat sätt, Gud är sanning, och Gud är liv, men var Guds sanning och liv ett sent tillägg? Föddes det av erfarenhet? Nej, det hör naturligt hemma hos Gud. Det betyder att sanning och liv är Guds innersta väsen. Vad han uppenbarar är sanning vad som än händer honom. Denna sanning, denna fras – vare sig dess innehåll är långt eller kort – kan låta människan leva, ge henne liv; den kan göra det möjligt för människan att i denna fras finna sanning, klarhet om människolivets väg och göra det möjligt för henne att ha tro på Gud. Källan till Guds användning av denna fras är med andra ord positiv. Kan vi då säga att detta positiva är heligt? (Ja.) Satans fras kommer från Satans natur. Satan uppenbarar oupphörligen sin onda och illvilliga natur överallt. Gör då Satan dessa uppenbarelser naturligt? Är det någon som sporrar honom? Är det någon som hjälper honom? Är det någon som tvingar honom? (Nej.) Han frambringar dem helt på eget initiativ. Detta är Satans onda natur. Vad än Gud gör och hur han än gör det så följer Satan honom i hälarna. Kärnan och de sanna dragen i det som Satan säger och gör är Satans väsen – hans onda och illvilliga väsen. Vad mer säger då Satan när vi läser vidare? Låt oss fortsätta att läsa nedan.

Matt 4:5–7 Då tog djävulen honom upp till den heliga staden, ställde honom på templets murkrön och sade till honom: ”Om du är Guds Son, kasta dig ner; det står ju skrivet: ’Han skall befalla sina änglar om dig och i sina händer skall de bära dig upp, så att du inte vid något tillfälle stöter din fot mot en sten.’” Jesus sade till honom: ”Det står skrivet: ’Du skall inte fresta Herren din Gud.’”

Låt oss först tala om den här frasen som Satan använder. Han sade ”Om du är Guds Son, kasta dig ner”, och sedan citerade han ur Skriften: ”Han skall befalla sina änglar om dig och i sina händer skall de bära dig upp, så att du inte vid något tillfälle stöter din fot mot en sten.” Hur känner du dig när du hör Satans ord? Är de inte mycket barnsliga? De är barnsliga, befängda och avskyvärda. Varför skulle jag säga detta? Satan har alltid något dåraktigt i görningen, han tror han är mycket smart; han citerar ofta Skriften – till och med Guds exakta ord – och han försöker vända dessa ord mot Gud för att attackera och fresta honom. Hans syfte med att göra detta är att tillintetgöra planen för Guds verk. Lägger du ändå märke till något i det som Satan sade? (Det finns onda avsikter i det.) Satan har alltid varit en frestare; han talar inte uppriktigt, han talar i förtäckta ordalag och frestar, lurar och förför. Satan frestar både Gud och människan på samma sätt: Han tror att Gud och människan båda är så okunniga och dåraktiga och att de är oförmögna att klart urskilja saker och ting som de är. Satan tror att varken Gud eller människan kommer att genomskåda hans väsen och att varken Gud eller människan kommer att genomskåda hans bedrägeri och mörka avsikt. Är det inte därifrån Satan har sin dåraktighet? Vidare citerar Satan Skriften öppet; han tror att han genom att göra det skaffar sig trovärdighet och att du inte kommer att kunna peka ut några brister i detta eller undgå att bli lurad av detta. Är det inte detta som gör att Satan är absurd och barnslig? Detta är precis som när en del människor sprider evangeliet och vittnar om Gud; kommer inte då icke troende att säga något som liknar det som Satan sade? Har ni hört människor säga något liknande? Hur känner ni er när ni hör något sådant? Känner ni avsky? (Ja.) Känner ni också äckel och vämjelse när ni känner avsky? Kan ni, när ni har dessa känslor, inse att Satan och det fördärvade sinnelag som Satan arbetar in i människan är ondskefulla? Kan ni i era hjärtan någonsin nå en insikt om att ”Satans ord kommer med attacker och frestelse, hans ord är absurda, skrattretande, barnsliga och avskyvärda. Men Gud skulle aldrig i sitt tal och sina handlingar använda sådana här metoder för att tala eller utföra sitt verk och han har heller aldrig gjort det”? I den här situationen har människor naturligtvis bara ett minimum av känsla att gå på och de har ingen insikt om Guds helighet, eller hur? Med er nuvarande mognad känner ni bara så här: ”Allt som Gud säger är sanningen, det är välgörande för oss och vi måste acceptera det”; oavsett om ni är i stånd att acceptera detta eller ej säger ni utan undantag att Guds ord är sanning och att Gud är sanning, men ni vet inte att sanning är helighet i sig och att Gud är helig.

Så vilket var Herren Jesu svar på Satans ord? Jesus sade till honom: ”Det står skrivet: ’Du skall inte fresta Herren din Gud’” (Matt 4:7). Finns det någon sanning i dessa ord som Herren Jesus uttalade? (Ja.) Det finns sanning i dem. På ytan ser de ut som en befallning som människor ska följa, det är ett mycket enkelt uttryck, men det är något som både människan och Satan ofta har brutit mot. Så Herren Jesus sade till honom ”Du skall inte fresta Herren din Gud”, för det är vad Satan ofta gjorde och han gjorde allt han kunde för att göra det, man kan rentav säga att han gjorde det utan att skämmas. Det är Satans grundläggande natur att inte frukta Gud och inte hysa vördnad för Gud i sitt hjärta. Inte ens när Satan befann sig bredvid Gud och kunde se honom kunde han hjälpa sig själv utan frestade Gud. Därför sade Herren Jesus till Satan ”Du skall inte fresta Herren din Gud.” Detta är en fras som Gud ofta har sagt till Satan. Är det inte passande att använda denna fras även i dag? (Jo, eftersom vi också ofta frestar Gud.) Varför gör människor ofta det? Är det för att människor är fulla av ett fördärvat sataniskt sinnelag? (Ja.) Är då det som Satan sade här ovan något som människor ofta säger? Och i vilka situationer? Man kan säga att människor har sagt sådant oberoende av tid och plats. Detta visar att människors sinnelag är exakt detsamma som Satans fördärvade sinnelag. Herren Jesus yttrade en enkel fras, en som står för sanning och en som människor behöver. Men diskuterade Herren Jesus i denna situation med Satan? Fanns det något konfrontativt i det han sade till Satan? (Nej.) Hur uppfattade Herren Jesus Satans frestelse i sitt hjärta? Kände han avsky och äckel? (Ja.) Herren Jesus kände äckel och avsky, men han diskuterade inte med Satan, än mindre talade han om några storslagna principer. Varför då? (Eftersom Satan alltid är på det sättet, han kan aldrig förändras.) Skulle vi kunna säga att Satan är oresonlig? Satan kommer aldrig att inse att Gud är sanning och aldrig gå med på att Gud är sanning; detta är hans natur. Det finns ytterligare något i Satans natur som är frånstötande, vad är det? I sina försök att fresta Herren Jesus tänkte Satan att även om han frestade Gud och det inte lyckades skulle han försöka med det i alla fall. Även om han skulle bli straffad, skulle han ändå göra det. Även om han inte skulle få någon lön för mödan av att göra det, skulle han ändå göra det och framhärda och stå mot Gud ända till slutet. Vad är detta för slags natur? Är inte detta ondska? Har den som blir rasande när Gud nämns, som blir arg när Gud nämns, sett Gud? Känner han Gud? Han vet inte vem Gud är, tror inte på Gud, och Gud har inte talat till honom. Gud har aldrig stört honom, så varför skulle han vara arg? Skulle vi kunna säga att denna person är ond? Vilka trender som än gäller i världen, det må gälla nöjen, mat, berömda människor eller vackra människor, så skulle inget av detta störa dem, men om ordet ”Gud” nämns, så blir sådana människor upprörda; skulle inte detta vara ett exempel på en ond natur? Detta tjänar som tillräckligt bevis på människans onda natur. Finns det, om ni talar för er själva, tillfällen, i samband med att sanningen nämns, Guds prövningar av mänskligheten tas upp eller man talar om Guds dömande ord mot människan, då ni känner er irriterade och äcklade och inte vill höra talas om det? Ditt hjärta kanske tänker: Sade inte alla människor att Gud är sanning? En del av dessa ord är inte sanning, detta är helt klart bara ord som Gud använder för att tillrättavisa människan! En del människor kanske till och med känner avsky i sina hjärtan: Detta tas upp varje dag, hans prövningar för oss nämns alltid, liksom hans dom; när ska allt detta sluta? När kommer vi att ta emot det goda slutmålet? Det är inte känt varifrån denna oresonliga ilska kommer. Vad är det för slags natur? (Ond natur.) Den föranledsav Satans onda natur. När det gäller Guds förhållande till Satans onda natur och människans fördärvade sinnelag diskuterar eller träter han aldrig med människor, och han bråkar aldrig när människor handlar av okunskap. Du kommer inte att se Gud ha liknande synpunkter som människor på saker och ting, och dessutom kommer du inte att se honom använda människors synpunkter, deras kunskap, deras vetenskap eller deras filosofi eller människans fantasi för att hantera saker och ting. I stället är allt Gud gör och allt han uppenbarar förknippat med sanning. Det vill säga varje ord han har sagt och varje handling han har utfört har med sanningen att göra. Denna sanning och dessa ord är inte någon grundlös fantasi, utan snarare uttrycks de av Gud på grund av Guds väsen och hans liv. Eftersom dessa ord och essensen i allt som Gud har gjort är sanning, kan vi säga att Guds väsen är heligt. Med andra ord tillför allt som Gud säger och gör livskraft och ljus till människor; det låter människor se positiva ting och det verkliga i dessa positiva ting och låter dem vandra den rätta vägen. Dessa ting bestäms på grund av Guds väsen och de bestäms på grund av hans helighets väsen. Ni har sett den, eller hur? Vi ska fortsätta med en läsning ur Skriften.

Matt 4:8–11 Återigen tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg, visade honom världens alla riken och deras härlighet och sade till honom: ”Alla dessa ting skall jag ge dig, om du faller ned och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: ”Vik hädan, Satan, ty det står skrivet: ’Du skall tillbe Herren din Gud, och endast honom skall du tjäna.’” Då lämnade djävulen honom, och se, änglar kom och betjänade honom.

Satan, djävulen, som hade misslyckats med sina tidigare två knep, prövade ännu ett: Han visade Herren Jesus alla riken i världen och deras härlighet och bad honom att tillbe djävulen. Vad inser du om djävulens sanna egenskaper utifrån den här situationen? Är inte Satan, djävulen, fullständigt skamlös? (Jo.) Hur skamlös kan han vara? Allt skapades av Gud, ändå vänder Satan på det och visar det för Gud och säger: ”Titta på alla dessa rikens rikedom och härlighet. Om du tillber mig ska jag ge dem alla till dig.” Är inte detta ett byte av roller? Är inte Satan skamlös? Gud gjorde allt, men var det för sitt nöjes skull? Gud gav allt till människorna, men Satan vill bemäktiga sig allt och sade sedan: ”Tillbe mig! Tillbe mig och jag ska ge dig allt detta.” Detta är Satans fula ansikte; han är fullständigt skamlös, eller hur? Satan känner inte ens till innebörden av ordet ”skam”, och detta är bara ytterligare ett exempel på hans ondska. Han vet inte ens vad skam är. Satan vet mycket väl att Gud skapade allt och att han förvaltar det och har herravälde över det. Allt tillhör Gud, inte människan, än mindre Satan, och ändå var Satan, djävulen, fräck nog att säga att han skulle ge allt till Gud. Gör inte Satan än en gång något absurt och skamlöst? Gud hatar Satan ännu mer nu, eller hur? Men vad än Satan försökte göra, föll Herren Jesus för det? Vad sade Herren Jesus? (”Du skall tillbe Herren din Gud, och endast honom skall du tjäna.”) Har denna fras en praktisk innebörd? (Ja.) Vilket slags praktisk innebörd? Vi ser Satans ondska och skamlöshet i hans tal. Så vad skulle följden bli om människorna tillbad Satan? Skulle de få alla rikens rikedom och härlighet? (Nej.) Vad skulle de få? Skulle människosläktet bli precis lika skamlöst och löjligt som Satan? (Ja.) Människorna skulle inte vara annorlunda än Satan då. Därför uttalade Herren Jesus denna fras som är viktig för varenda människa: ”Du skall tillbe Herren din Gud, och endast honom skall du tjäna”, vilket slår fast att om du tjänar någon annan än Herren, någon annan än Gud själv, om du tillber Satan, djävulen, så vältrar du dig i samma smuts som Satan. Du skulle då dela Satans skamlöshet och hans ondska, och precis som Satan skulle du fresta och attackera Gud. Vad skulle då ditt slut vara? Du skulle bli avskydd av Gud, slagen till marken av Gud och tillintetgjord av Gud. Försökte Satan fresta Herren Jesus igen, sedan han gjort åtskilliga försök utan att lyckas? Satan försökte inte mer utan gick sedan sin väg. Vad bevisar detta? Det bevisar att Satans onda natur, hans illvilja, hans absurditet och befängdhet inte är värda att nämnas inför Gud. Herren Jesus besegrade Satan med bara tre meningar, varefter Satan rusade iväg med svansen mellan benen, alltför skamsen för att visa sitt ansikte igen, och han frestade aldrig mer Herren Jesus. Eftersom Herren Jesus hade övervunnit denna frestelse från Satan, kunde han nu med lätthet fortsätta det verk som han hade att utföra och ta på sig de uppgifter som låg framför honom. Har allt som Herren Jesus sade och gjorde i den här situationen någon praktisk innebörd för var och en om det tillämpas nu? (Ja.) Vilken slags praktisk innebörd? Är det lätt att besegra Satan? Måste människor ha en klar förståelse av Satans onda natur? Måste människor ha en riktig förståelse av Satans frestelser? (Ja.) Om du någon gång upplever Satans frestelser i ditt eget liv och om du kan genomskåda Satans onda natur, kommer du då att kunna besegra honom? Om du kände till Satans absurditet och befängdhet, skulle du då fortfarande hålla dig till Satan och attackera Gud? Om du förstod hur Satans illvilja och skamlöshet uppenbaras genom dig – om du tydligt erkände och kände till detta – skulle du då fortfarande attackera och fresta Gud på detta sätt? (Nej, det skulle vi inte.) Vad ska du göra? (Vi ska göra uppror mot Satan och överge honom.) Är det lätt att göra detta? Det är inte lätt, för att göra detta måste människor ofta be, de måste ofta ställa sig inför Gud och rannsaka sig själva. De måste underkasta sig Guds fostran och hans dom och tuktan, och bara på det sättet kommer människor gradvis att avlägsna sig från Satans bedrägeri och kontroll.

Vi kan sammanfatta de delar som utgör Satans väsen utifrån vad han har sagt. För det första kan Satans väsen på det hela taget sägas vara ont, vilket står i kontrast till Guds helighet. Varför säger jag att Satans väsen är ont? Man måste titta på följderna av vad Satan gör med människor för att se detta. Satan fördärvar och kontrollerar människan, och människan handlar under inflytande av Satans fördärvade sinnelag, bor i en värld som är fördärvad av Satan och lever bland fördärvade människor. Massorna behärskas och införlivas av Satan utan att veta om det; människan har därför Satans fördärvade sinnelag, vilket är Satans natur. Har du, utifrån allt Satan har sagt och gjort, sett hans arrogans? Har du sett hans bedrägeri och illvilja? Hur visar sig Satans arrogans framför allt? Vill Satan alltid inta Guds ställning? Satan vill alltid riva ned Guds verk och Guds ställning och ta den för egen del för att människor ska följa, stödja och tillbe honom; detta är Satans arroganta natur. Säger Satan direkt till människor vad de ska göra, när han fördärvar dem? När Satan frestar Gud, kommer han då fram och säger ”jag frestar dig, jag ska attackera dig”? Det gör han absolut inte. Vilken metod använder Satan? Han förför, frestar, attackerar, gillrar fällor och citerar till och med Skriften. Satan talar och handlar på olika sätt för att uppnå sina lömska avsikter och motiv. Vad kan man se av det som har manifesterats i människan sedan Satan har gjort detta? Är inte människor arroganta? Människan har lidit av Satans fördärv i tusentals år och har blivit arrogant, bedräglig, illvillig och oresonlig. Allt detta har åstadkommits på grund av Satans natur. Eftersom Satans natur är ond, har han gett människan denna onda natur och tagit med sig detta onda, fördärvade sinnelag till henne. Därför lever människan under inflytandet av ett fördärvat, sataniskt sinnelag och i likkhet med Satan motverkar hon Gud, attackerar och frestar honom till den grad att hon inte tillber Gud och vördar honom i sitt hjärta.

Beträffande Guds helighet kan ämnet när man diskuterar det bli en aning abstrakt och innehållet vara lite djupt för en del människor, även om det är välbekant. Detta beror på att människor i det förflutna sällan behandlade den praktiska sidan av detta ämne. Men var inte oroliga, vi ska ta det sakta och jag ska hjälpa er att förstå vad Guds helighet är. Om ni undrar vilken slags person någon är, titta då på vad han eller hon gör och på resultaten av hans eller hennes handlingar, så kommer ni att kunna se vad den personen är gjord av. Kan man uttrycka det på det sättet? (Ja.) Låt oss då dela gemenskap om Guds helighet från detta perspektiv först. Med andra ord, Satans väsen är ont, och därför har Satans handlingar mot människorna gått ut på att fördärva dem i oändlighet. Satan är ond, så de människor som han har fördärvat är säkerligen onda, eller hur? Skulle någon säga: ”Satan är ond, kanske någon som han fördärvade är helig”? Vilket skämt, eller hur? Är detta ens möjligt? (Nej.) Så tänk inte på det på det sättet. Satan är ond; det finns en väsentlig och praktisk sida av det, och detta är inte bara tomt prat. Vi försöker inte smutskasta Satan; vi delar bara gemenskap kring sanning och verklighet. Detta kan såra en del människor eller en viss grupp av människor, men det finns ingen ond avsikt här; kanske ni kommer att höra detta i dag och känna er lite obekväma, men inom en snar framtid, när ni kan erkänna det, kommer ni att förakta er själva, och ni kommer att känna att det som vi talade om i dag är mycket användbart för er och mycket värdefullt. Satans väsen är ont, så resultaten av Satans handlingar är oundvikligen onda eller åtminstone relaterade till hans ondska, kan vi säga så? (Ja.) Så hur gör Satan när han fördärvar människan? Först måste vi titta särskilt på det onda som Satan utfört i världen och bland mänskligheten och som är synbart, som människor kan känna; har ni någonsin tänkt på detta förut? Ni kanske inte har ägnat det många tankar, så låt mig ta upp flera huvudpunkter. Alla känner till evolutionsteorin som Satan presenterar, eller hur? Är inte detta ett kunskapsområde som studerats av människan? (Jo.) Satan använder alltså först kunskap för att fördärva människorna och undervisar dem med sina egna metoder. Sedan använder han vetenskap för att fördärva dem genom att väcka deras intresse för kunskap, vetenskap och mystiska ting eller för sådant som människor önskar utforska. Därefter använder Satan traditionell kultur och vidskepelse för att fördärva människan och i anslutning till detta utnyttjar han sociala trender. Allt detta är sådant som människor kommer i kontakt med i sitt dagliga liv och allt detta har anknytning till det som finns i människors närhet, sådant de ser, hör, vidrör och upplever. Man skulle kunna säga att detta omger alla, att det är oundvikligt och ofrånkomligt. Det finns inget sätt för mänskligheten att undvika att bli påverkad, smittad, kontrollerad och bunden av detta; människorna saknar kraft att stöta bort det.

1. Hur Satan använder kunskap för att fördärva människan

Först ska vi tala om kunskap. Skulle inte alla betrakta kunskap som något positivt? Eller i varje fall anser folk att ordet ”kunskap” har en positiv konnotation snarare än en negativ. Så varför säger vi här att Satan använder kunskap för att fördärva människan? Ingår inte evolutionsteorin som ett led vår kunskap? Är inte Newtons vetenskapliga lagar en del av vår kunskap? Jordens dragningskraft är en del av vår kunskap, eller hur? (Ja.) Så varför finns kunskap med på listan över sådant som Satan använder för att fördärva mänskligheten? Vad är er uppfattning om detta? Har kunskap ens en gnutta sanning i sig? (Nej.) Vad har då kunskap för substans? På vilken grund vilar den kunskap som människan studerar? Baseras den på evolutionsteorin? Är inte den kunskap som människan har utforskat, summan av den, baserad på ateism? Har något av denna kunskap något samband med Gud? Har den något samband med tillbedjan av Gud? Har den något samband med sanning? (Nej.) Så hur använder Satan kunskap för att fördärva människan? Jag sade just att inget i denna kunskap har något samband med tillbedjan av Gud eller med sanning. En del människor tänker så här om detta: ”Den kanske inte har något med sanning att göra, men den fördärvar inte människor.” Vad är er uppfattning om detta? Fick du lära dig genom kunskap att människors lycka berodde på vad de skapade med sina egna händer? Lärde kunskap dig någonsin att människans öde vilar i hennes egna händer? (Ja.) Vad är detta för slags prat? (Det är struntprat.) Exakt! Det är struntprat! Det är komplicerat att diskutera kunskap. Du kan enkelt säga att ett kunskapsområde är ingenting mer än kunskap. Det är ett kunskapsområde som man lär sig med grundförutsättningen att Gud inte tillbes och utan insikten att Gud skapade alla ting. När människor studerar denna slags kunskap ser de inte Gud som den som har herraväldet över alla ting, de ser inte Gud som den som har ansvaret för eller förvaltar alla ting. I stället går allt de gör ut på att oupphörligt utforska och undersöka detta kunskapsområde och söka efter svar baserade på kunskap. Men om människor inte tror på Gud utan i stället bara bedriver forskning kommer de aldrig att finna de sanna svaren, eller hur? Kunskapen ger dig bara ditt levebröd, den tillhandahåller bara ett jobb, den förser dig bara med en inkomst så att du slipper gå hungrig, men den kommer aldrig att få dig att tillbe Gud och den kommer aldrig att hålla dig fjärran från det onda. Ju mer du studerar denna kunskap, desto mer kommer du att vilja göra uppror mot Gud, att utforska Gud, att fresta Gud och att motsätta dig Gud. Så vad ser vi då att kunskap lär människor? Den är heltigenom Satans filosofi. Har de filosofier och regler för överlevnad som kommer från Satan och återfinns hos fördärvade människor något samband med sanning? De har ingenting med sanning att göra och är i själva verket motsatsen till sanningen. Människor säger ofta ”liv är rörelse” och ”människan är järn, ris är stål, människan känner sig utsvulten om hon hoppar över en måltid”; vad är det? Det är vanföreställningar och det är avskyvärt att höra dem. Så kunskap är något som kanske alla vet något om. I människans så kallade kunskap har Satan ingjutit en hel del av sin livsfilosofi och sitt tänkande. Och när Satan gör detta, låter han människan anta hans tänkande, filosofi och ståndpunkt, så att människan får förneka Guds existens och förneka Guds herravälde över alla ting och människans öde. Så när människans studier framskrider och hon tillägnar sig mer kunskap, känner hon att Guds existens blir oklar och hon kan till och med känna att Gud inte finns. När Satan har tillfört synpunkter, föreställningar och tankar i människans sinne, är hon då inte fördärvad av detta när Satan ingjuter dessa tankar hos henne? (Jo.) Vad grundar människan sitt liv på nu? Är hon verkligen beroende av denna kunskap? Nej; människan grundar sitt liv på de tankar, synpunkter och filosofier från Satan som finns dolda i denna kunskap. Det är här som kärnan i Satans fördärv av människan inträffar, detta är Satans mål och hans metod för att fördärva människan.

Vi ska först tala om den ytligaste aspekten av detta ämne. Kan grammatik och ord i språklektioner fördärva människor? Kan ord fördärva människor? (Nej.) Ord fördärvar inte människor; de är ett verktyg som tillåter människor att tala med Gud, ett verktyg med vilket människor kommunicerar med Gud. Dessutom använder Gud språk och ord för att kommunicera med människor nu, de är verktyg och de är nödvändiga. Ett plus ett blir två, och två gånger två blir fyra; detta är kunskap, eller hur? Men kan detta fördärva dig? Detta är sunt förnuft och en regel så det kan inte fördärva människor. Så vilken kunskap fördärvar människor? Det är kunskap i vilken Satans synpunkter och tankar har blandats in, Satan försöker ingjuta dessa synpunkter och tankar i mänskligheten genom kunskap. I till exempel en uppsats är det inte något fel på de skrivna orden, utan problemet vore författarens synpunkter och avsikt när han skrev uppsatsen samt innehållet i hans tankar. Detta är andliga ting och de kan fördärva människor. Om du till exempel tittade på ett tv-program, vilket slags inslag skulle då kunna ändra din uppfattning? Skulle det som de medverkande sade, själva orden, kunna fördärva människor? (Nej.) Vad för slags företeelser skulle fördärva människor? Det skulle vara programmets centrala tankar och innehåll, som framställde regissörens synpunkter, och informationen i dessa synpunkter skulle kunna övertyga människors hjärtan och sinnen. Är det rätt? Nu vet ni vad jag syftar på i min diskussion om att Satan använder kunskap för att fördärva människor. Ni kommer inte att missförstå mig, eller hur? Så när du läser en roman eller en uppsats nästa gång, kan du då bedöma om de tankar som uttrycks i uppsatsen fördärvar mänskligheten eller bidrar till den? (Vi kan göra det lite grand.) Detta är något som måste studeras och upplevas i långsam takt, det är inget som man lätt förstår på en gång. När du till exempel utforskar eller studerar ett kunskapsområde kan en del positiva sidor i den kunskapen hjälpa dig att förstå vissa självklarheter på det området och vad människor bör undvika. Ta till exempel ”elektricitet”, vilket är ett kunskapsområde, eller hur? Du skulle vara okunnig om du inte visste att elektricitet kan ge människor en stöt, eller hur? Men när du väl förstår det här kunskapsområdet kommer du inte att vara oförsiktig och vidröra något elektriskt och du kommer att veta hur du ska använda elektricitet. Båda dessa kunskaper är positiva. Har ni klart för er vad vi diskuterar när det gäller frågan om hur kunskap fördärvar människor? Om ni förstår det ska vi inte fortsätta att tala mer om detta, för det finns många slags kunskap som studeras i världen och ni måste ta er tid att skilja mellan dem.

2. Hur Satan använder vetenskap för att fördärva människan

Vad är vetenskap? Har inte vetenskap högt anseende och betraktas som något djupsinnigt i stort sett vars och ens sinne? Känner inte människor när vetenskap kommer på tapeten att ”detta är något som vanliga människor inte kan greppa, detta är ett ämne som bara forskare eller experter kan röra vid. Det har inget samband med oss vanliga människor”? Men finns det ändå ett samband? (Ja.) Hur använder Satan vetenskap för att fördärva människor? Vi ska inte tala om något annat än det som människor ofta möter i sina egna liv. Har ni hört talas om gener? Ni är alla bekanta med denna term, eller hur? Upptäcktes gener genom vetenskapen? Exakt vad betyder gener för människor? Får de inte människor att känna att kroppen är något hemlighetsfullt? När människor stiftar bekantskap med detta ämne, kommer det då inte att finnas människor – särskilt de nyfikna – som vill veta mer eller vill ha fler detaljer? Dessa nyfikna människor kommer att fokusera sin energi på detta ämne och när de inte är upptagna av annat kommer de att söka information i böcker och på internet för att lära sig fler detaljer om det. Vad är vetenskap? För att tala klarspråk, vetenskap är de tankar och teorier om saker och ting som människan är nyfiken på, sådant som är okänt och inte har berättats för dem av Gud; vetenskap är de tankar och teorier om de mysterier som människan vill utforska. Vilken omfattning har vetenskapen? Man skulle kunna säga att den innefattar allting, men hur bedriver människan sitt arbete med vetenskapen? Är det genom forskning? Det inbegriper utforskning av dessa tings detaljer och lagar och sedan en presentation av tvivelaktiga teorier, om vilka alla tänker: ”Dessa forskare är verkligen fantastiska! De vet så mycket och har så mycket kunskap när det gäller att förstå dessa ting!” Gemene man beundrar dessa människor så starkt, eller hur? Vilken slags uppfattningar hyser människor som bedriver vetenskaplig forskning? Vill de inte utforska universum, utforska allt som är gåtfullt inom sitt intresseområde? Vilket är det slutliga resultatet av detta? I några av vetenskaperna drar människor sina slutsatser med hjälp av hypoteser, i andra litar man på mänsklig erfarenhet för att dra slutsatser. Inom ytterligare en del vetenskapsområden når man sina slutsatser på grundval av erfarenhet eller historiska och bakgrundsmässiga iakttagelser. Är det rätt? Så vad gör vetenskapen för människor? Vad vetenskapen gör, är att den bara låter människor se tingen i den fysiska världen och endast tillfredsställer människans nyfikenhet; den låter inte människan se de lagar genom vilka Gud har herraväldet över alla ting. Människan tycks finna svar i vetenskapen, men dessa svar är förbryllande och ger endast tillfällig tillfredsställelse, en tillfredsställelse som endast tjänar till att begränsa människans hjärta till den fysiska världen. Människorna känner att de har fått svaren från vetenskapen, så vilka frågor som än uppstår försöker de bevisa eller acceptera dem på grundval av sina vetenskapliga ståndpunkter. Människans hjärta blir besatt av vetenskapen och förfört av den så till den grad att hon inte längre har förstånd att känna Gud, att tillbe Gud och tro att allt kommer från Gud och att hon borde se mot honom för att få svar. Är inte detta sant? Ju mer människor tror på vetenskapen, desto absurdare blir de när de tror att allt har en vetenskaplig lösning, att forskning kan lösa allt. De söker inte Gud och de tror inte att han finns; det händer till och med att en del människor som har följt Gud i många år kan få ett infall och börja utforska bakterier eller slå upp information för att hitta svaret på en fråga. En sådan människa betraktar inte frågorna från sanningens perspektiv och i de flesta fall vill de lita på vetenskapliga synpunkter och kunskaper eller vetenskapliga svar för att lösa problem; men de litar inte på Gud och de söker inte Gud. Har sådana människor Gud i sina hjärtan? (Nej.) Det finns till och med en del människor som vill utforska Gud på samma sätt som de studerar vetenskap. Det finns till exempel många religiösa experter som har rest till den plats där arken kom till vila efter syndafloden. De har sett arken, men vid anblicken av arken ser de inte Guds existens. De tror bara på berättelserna och historien och detta är resultatet av deras vetenskapliga forskning och studium av den fysiska världen. Om du utforskar materiella ting, vare sig det rör sig om mikrobiologi, astronomi eller geografi, kommer du aldrig att finna ett resultat som säger att Gud finns eller att han har herraväldet över alla ting. Så vad gör vetenskapen för människan? Distanserar den inte människan från Gud? Är inte detta att tillåta människor att studera Gud? Får inte detta människor att tvivla mer på Guds existens? (Jo.) Så hur vill Satan använda vetenskapen för att fördärva människan? Vill inte Satan använda vetenskapliga slutledningar för att bedra och förlama människor och använda de tvetydiga svaren för att hålla sig kvar i människors hjärtan så att de inte ska söka efter eller tro på Guds existens? (Jo.)Det är alltså på grund av detta som vi säger att detta är ett av Satans sätt att fördärva människor.

3. Hur Satan använder traditionell kultur för att fördärva människan

Finns det många företeelser som betraktas som en del av den traditionella kulturen? (Ja.) Vad innebär denna traditionella kultur? En del säger att den har ärvts från våra förfäder, det är en aspekt. Från början har familjer, etniska grupper och till och med människosläktet efterlämnat sina levnadsvanor eller seder, ordspråk och regler, som på så sätt blivit en del av människornas tankar. Människor betraktar dem som oskiljbara från sina liv. De tar dessa och betraktar dem som regler och levnadssätt att följa, och de vill inte heller någonsin ändra eller överge dem, för de har ärvt dem från sina förfäder. Det finns andra sidor av traditionell kultur, såsom den som ärvts från Konfucius eller Mencius eller det som folket lärde sig av kinesisk taoism och konfucianism, vilket har blivit en del av varje människa, ända in i märgen. Stämmer inte detta? (Jo.) Vad inbegriper traditionell kultur? Inbegriper den de högtider som människor firar? Till exempel Vårfesten, Lyktfesten, Gravsopningsdagen, Drakbåtsfesten samt Spökfesten och Midhöstfesten. En del familjer firar till och med när de äldre uppnår en viss ålder eller när barn uppnår en månads ålder och när de blir hundra dagar gamla. Allt detta är traditionella högtider. Ligger inte traditionell kultur bakom dessa högtider? Vilken är kärnan i traditionell kultur? Har den något att göra med att tillbe Gud? Har den något att göra med att säga till människorna att praktisera sanningen? Finns det några högtider för människor att frambära offer till Gud, att gå till Guds altare och ta emot hans undervisning? Finns det några sådana högtider? (Nej.) Vad gör människorna vid alla dessa högtider? I modern tid ses de som tillfällen att äta, dricka och roa sig. Vilken är källan till traditionell kultur? Från vem kommer den traditionella kulturen? (Satan.) Den kommer från Satan. I bakgrunden av dessa traditionella högtider ingjuter Satan saker och ting i människan, vilka är de? Att se till att människor minns sina förfäder, är det en av dem? Under Gravsopningsdagen, till exempel, städar människorna gravar och frambär offer till sina förfäder, så att de inte ska glömma sina förfäder. Satan ser också till att människor kommer ihåg att vara patriotiska, som i samband med Drakbåtsfesten. Hur är det med Midhöstfesten? (Familjer återförenas.) Vilken är bakgrunden till familjernas återförening? Vilken är orsaken till den? Den är till för att man ska kommunicera och förenas känslomässigt. Vare sig det handlar om att fira Nyårsfesten eller Lyktfesten finns det många sätt att beskriva de bakomliggande orsakerna. Hur man än beskriver den bakomliggande orsaken så är var och en Satans sätt att ingjuta sin filosofi och sitt tänkande i människorna, så att de vandrar bort från Gud och inte vet att Gud finns och att de frambär offer antingen till sina förfäder eller till Satan eller så är det bara är en ursäkt för att äta, dricka och roa sig för köttets lusts skull. När var och en av dessa högtider firas, planteras Satans tankar och synpunkter djupt i människornas sinne utan att de ens vet om det. När människorna blir medelålders eller äldre är dessa tankar och synpunkter från Satan redan djupt rotade i deras hjärtan. Dessutom gör människorna sitt yttersta för att överföra dessa idéer reservationslöst och utan urskillning, vare sig de är rätt eller fel, till nästa generation. Stämmer det? (Ja.) Hur fördärvar traditionell kultur och dessa högtider människor? Vet du det? (Människor blir tvingade och bundna av reglerna i dessa traditioner så att de inte har någon tid eller energi att söka Gud.) Det är en aspekt. Alla firar till exempel under Vårfesten; skulle du inte känna dig ledsen om du inte gjorde det? Finns det några tabun som du håller fast vid? Skulle du inte känna så här: ”Jag firade inte nyår. Den här dagen på Nyårsfesten var hemsk; kommer hela det här året att vara dåligt?” Skulle du inte känna dig illa till mods och lite rädd? Det finns till och med en del människor som inte har framburit offer till sina förfäder på åratal, och plötsligt får de en dröm där en avliden person ber dem om pengar, hur kommer de då att känna sig inombords? ”Så tråkigt att den här döda personen behöver pengar att spendera! Jag ska bränna lite papperspengar åt dem, det skulle inte vara rätt att inte göra det. Vi som lever kan råka ut för svårigheter om jag inte bränner lite papperspengar, för vem kan säga när en tragedi kommer att slå till?” De kommer alltid att ha detta lilla moln av rädsla och oro i sina hjärtan. Vem ger dem denna oro? (Satan.) Satan kommer med den. Är inte detta ett av de sätt som Satan fördärvar människan på? Han använder olika sätt och ursäkter för att kontrollera dig, hota dig och binda dig till den grad att du blir vimmelkantig, ger efter och underkastar dig honom; det är på det sättet som Satan fördärvar människan. Många gånger när människor är svaga eller när de inte är helt medvetna om situationen, kan de av misstag göra något på ett förvirrat sätt, det vill säga de hamnar omedvetet i Satans våld och de kan omedvetet göra något utan att veta vad de gör. Det är på detta sätt som Satan fördärvar människan. Nu finns det till och med en hel del människor som är tveksamma till att avstå från djupt rotade kulturella traditioner som de bara inte kan ge upp. Det är särskilt när de är svaga och passiva som de vill fira dessa slags helger och de vill möta Satan och tillfredsställa honom igen, så att de också kan trösta sig själva inombords. Vilken är bakgrunden till dessa kulturella traditioner? Drar Satans svarta hand i trådarna bakom kulisserna? Manipulerar och kontrollerar Satans ondskefulla natur saker och ting? Har Satan kontroll över allt detta? (Ja.) När människor lever i en traditionell kultur och firar dessa slags traditionella högtider, kan vi då säga att detta är en miljö där de blir lurade och fördärvade av Satan och att de dessutom är glada att bli fördärvade av Satan? (Ja.) Detta är något ni alla erkänner, något som ni känner till.

4. Hur Satan använder vidskepelse för att fördärva människan

Ni är bekanta med termen ”vidskepelse”, eller hur? Det finns några överlappande likheter mellan vidskepelse och traditionell kultur, men vi ska inte tala om dem i dag, i stället ska jag diskutera det som man oftast stöter på: spådom och siarord, att tända rökelse och tillbe Buddha. En del människor ägnar sig åt spådom, andra tillber Buddha och tänder rökelse, medan åter andra får spådomar om sitt öde genom att låta någon läsa deras anletsdrag. Hur många av er har låtit någon spå ert framtida öde eller läsa era anletsdrag? Det här är något som de flesta människor är intresserade av, eller hur? (Ja.) Varför är det så? Vilken slags nytta har människor av siarord och spådomar? Vilken slags tillfredsställelse får de ut av detta? (Nyfikenhet.)Är det bara nyfikenhet? Det kan det inte vara. Vad syftar spådom till? Varför ska man ägna sig åt det? Är det inte för att se framtiden? En del människor låter någon läsa deras ansikte för att förutse framtiden, andra gör det för att se om de kommer att ha tur eller ej. En del människor gör det för att se hur deras äktenskap kommer att bli, och åter andra gör det för att se vilket öde det kommande året ska föra med sig. En del människor låter någon läsa deras ansikte för att se vilka framtidsutsikter de eller deras söner eller döttrar kommer att ha, och en del affärsidkare gör det för att se hur mycket pengar de kommer att tjäna, så att de kan få lite vägledning om vad de bör göra. Är det bara för att tillfredsställa nyfikenheten? När människor låter någon läsa deras ansikte eller håller på med sådana här ting, så är det för deras egen framtida personliga nytta och de tror att allt detta är nära förbundet med deras eget öde. Är något av detta nyttigt? (Nej.) Varför är det inte nyttigt? Är det inte bra att veta lite om detta? Det hjälper dig att veta när det kan uppstå beymmer, så du skulle kunna undvika dem om du kände till dem i förväg, eller hur? Om du blir spådd om ditt öde kan du få råd kring det så att det kommande året kan bli bra och du kan bli rik när du gör affärer. Är det nyttigt? Men om det är nyttigt har inte med oss att göra, vi kommer inte att skapa gemenskap kring detta i dag; detta innehåll och detta ämne omfattas inte av vår diskussion. Hur använder Satan vidskepelse för att fördärva människan? Vad människor vet om sådant som spådom, ansiktsläsning och siarord är till för att de ska veta hur deras öde kommer att bli i framtiden och hur vägen framåt ser ut, men vems händer har i slutändan redan kontrollen över dessa ting? (Guds händer.) De är i Guds händer. Vad vill Satan att människorna ska veta när han använder dessa metoder? Satan vill använda ansiktsläsning och siarord för att tala om för människorna att han vet vilken framtid som väntar dem, och Satan vill tala om för människorna att han vet detta och har kontroll över det. Satan vill utnyttja detta tillfälle och använda dessa metoder för att kontrollera människor så att de blint litar på honom och lyder alla hans ord. Hur skulle du till exempel känna dig inombords om du låter en siare läsa ditt ansikte och han sluter sina ögon och fullständig klart och tydligt berättar allt som har hänt dig under de senaste fem decennierna? Du skulle plötsligt känna ”han har så rätt! Jag har aldrig berättat om mitt förflutna för någon förut, hur visste han detta? Jag beundrar verkligen denne siare!” Det skulle inte vara alltför svårt för Satan att känna till ditt förflutna, eller hur? Gud har lett dig fram till i dag, och Satan har också fördärvat människor hela vägen och han har följt dig. Hur decennierna har passerat i ditt liv betyder ingenting för Satan och det är inte svårt för honom att känna till dessa ting. När du vet att det som Satan sade är rätt, överlämnar du då inte ditt hjärta till honom? Din framtid och ditt öde, är du inte beroende av hans kontroll? På ett ögonblick kommer ditt hjärta att känna respekt och vördnad för honom, och för en del människor kan deras själ redan ha ryckts bort av honom. Och du frågar genast siaren: ”Vad ska jag göra härnäst? Vad ska jag undvika under det kommande året? Vad får jag inte göra?” Och då säger han att du inte får gå dit, inte får göra detta, inte klä dig i en särskild färg, du bör inte gå till vissa platser, du bör ägna dig mer åt vissa ting … Kommer du inte genast att ta allt han säger till ditt hjärta? Du skulle memorera det snabbare än Guds ord. Varför skulle du memorera det så snabbt? För att du ville lita på Satan för att få tur. Är det inte då han griper tag i ditt hjärta? När hans ord går i uppfyllelse såsom förutsagts, skulle du då inte genast vilja gå tillbaka till honom för att ta reda på vilket öde som nästa år för med sig? (Jo.) Du kommer att göra vadhelst Satan säger till dig att göra, och du kommer att undvika det han säger att du ska undvika ‒ lyder du inte allt han säger? Du kommer mycket snabbt att bli omfamnad av honom, ledas på avvägar och hamna under hans kontroll. Detta händer eftersom du tror att det han säger är sanningen och eftersom du tror att han känner till dina tidigare liv, ditt nuvarande liv och vad framtiden kommer att föra med sig. Detta är den metod som Satan använder för att kontrollera människor. Men vem har faktiskt kontrollen i verkligheten? Det är Gud själv, inte Satan. Satan använder bara sina knep i det här fallet för att lura okunniga människor, lura människor som bara ser den fysiska världen, att tro och lita på honom. Sedan hamnar de i Satans våld och lyder alla hans ord. Men ger Satan någonsin upp när människor vill tro på och följa Gud? Satan ger inte upp. Hamnar människor verkligen i Satans våld i denna situation? (Ja.) Kan vi säga att Satans uppträdande i detta avseende verkligen är skamlöst? (Ja.) Varför skulle vi säga det? Detta är en svekfull och bedräglig taktik. Satan är skamlös och han förleder människor att tro att han har fullständig kontroll över dem och lurar dem att tro att han kontrollerar deras öde. Detta får okunniga människor att lyda Satan helt och fullt och han duperar dem med bara en eller ett par meningar, och i sin förvirring böjer sig människorna inför honom. Så vilken slags metoder använder Satan, vad säger han för att få dig att tro på honom? Du har kanske till exempel inte talat om för Satan hur många ni är i din familj, men han kanske berättar hur många ni är i familjen och hur gamla dina föräldrar och dina barn är. Om du hade dina misstankar och tvivel i början, skulle du då inte känna att han är lite mer trovärdig när du hört detta? Sedan kanske Satan pratar om hur svårt ditt arbete har varit för dig på senaste tiden, att dina överordnade inte ger dig det erkännande du förtjänar och att de alltid motarbetar dig och så vidare. Sedan du hört detta skulle du tänka: ”Det är helt rätt! Det har inte flutit på bra på jobbet.” Och så skulle du tro lite mer på Satan. Sedan skulle han säga något annat för att bedra dig och få dig att tro på honom ännu mer. Steg för steg skulle du bli oförmögen att stå emot eller vara misstänksam mot honom längre. Satan använder bara några enkla knep, till och med ynkliga små knep, för att trollbinda dig. När du blir trollbunden, blir du oförmögen att orientera dig, du blir villrådig om vad du ska göra och du börjar lyda det som Satan säger. Detta är den ”så lysande” metod som Satan använder för att fördärva människan när du omedvetet går i hans fälla och blir förförd av honom. Satan säger några saker till dig som människor inbillar sig är bra och sedan säger han till dig vad du ska göra och vad du ska undvika och på det sättet slår du omedvetet in på den vägen. När du väl går längs den vägen, kommer du inte att få något annat än problem; du kommer oupphörligen att tänka på vad Satan sade och vad han sade åt dig att göra, och du kommer att vara besatt av honom utan att veta om det. Varför är det så? Det beror på att mänskligheten saknar sanningen och därför är de oförmögna att motstå Satans frestelse och förförelse. Inför Satans ondska och hans bedrägeri, förräderi och illvilja är mänskligheten så okunnig, omogen och svag, eller hur? Är inte detta ett av de sätt som Satan fördärvar människan på? (Jo.) Människorna blir omedvetet bedragna och lurade, steg för steg, genom Satans olika metoder, eftersom de saknar förmåga att skilja mellan det positiva och det negativa. De saknar denna mognad och förmågan att vinna över Satan.

5. Hur Satan använder samhällstrender för att fördärva människan

När uppstod sociala trender? Är de ett nytt fenomen? Man skulle kunna säga att sociala trender kom till när Satan började fördärva människor. Vad ingår i sociala trender? (Klädstil och makeup.) Detta är något människor ofta kommer i kontakt med. Klädstil, mode och trender, detta är en liten del. Finns det något annat? Räknas även de populära talesätt som människor ofta talar om? Räknas de livsstilar som människor eftertraktar? Räknas de musikstjärnor, kändisar, tidskrifter och romaner som människor gillar? (Ja.) Vilka sidor av dessa trender tycker ni kan fördärva människan? Vilken av dessa trender är mest lockande för er? En del människor säger: ”Vi har alla nått en viss ålder, vi är femtiplus, sextiplus, sjuttiplus eller åttiplus, vi kan inte anpassa oss till dessa trender och i själva verket bryr vi oss inte om dem längre.” Är detta rätt? Andra säger: ”Vi följer inte kändisar, det är något som ungdomar i tjugoårsåldern gör; vi har inte heller moderiktiga kläder, det är något som imagemedvetna människor gör.” Så vilken av dessa trender kan fördärva er? (Populära talesätt.) Kan dessa talesätt fördärva människor? Här är ett, och ni kan se om det fördärvar människor eller ej: ”Pengar får världen att gå runt.” Är detta en trend? Är inte detta mycket värre jämfört med de mode- och gourmettrender ni nämnde? ”Pengar får världen att gå runt” är Satans filosofi och den är utbredd i hela människosläktet, i alla mänskliga samhällen. Man kan säga att den är en trend, eftersom den har ingjutits i varje enskild människas hjärta och nu är fäst i människornas hjärtan. Människorna gick från att inte acceptera detta talesätt till att vänja sig vid det, så att när de kom i kontakt med det verkliga livet gav de undan för undan sitt tysta godkännande av det, erkände dess existens och gjorde det slutligen till sitt eget. Är inte denna process Satans sätt att fördärva människan? Kanske förstår inte människor detta talesätt i samma grad, men alla har olika grader av hur de tolkar och erkänner det på grundval av sådant som har hänt omkring dem och deras egna personliga erfarenheter, eller hur? Oberoende av hur mycket erfarenhet en människa har av detta talesätt, vilken är den negativa inverkan som det kan ha på hennes hjärta? Något uppenbaras genom det sinnelag som människorna har i denna värld, och det gäller även var och en av er. Hur tolkas detta? Det är dyrkan av pengar. Är det svårt att få bort detta ur någons hjärta? Det är mycket svårt! Det verkar som Satans fördärv av människan verkligen är grundligt! Så hur manifesteras denna trend i människorna sedan Satan har använt den för att fördärva dem? Känner ni inte att ni inte skulle kunna överleva i den här världen utan pengar, att bara en enda dag utan pengar skulle vara omöjlig? Människors status, liksom den respekt de åtnjuter, baseras på hur mycket pengar de har. De fattigas ryggar kröks av skam, medan de rika njuter av sin höga status. De för sig högburet och stolt, talar högt och lever högmodigt. Vad gör detta talesätt och denna trend med människorna? Tycker inte många människor att det är värt att betala vilket pris som helst för att få pengar? Offrar inte många människor sin värdighet och integritet i sin jakt efter mera pengar? Förlorar inte många människor möjligheten att göra sin plikt och följa Gud på grund av pengar? Är inte detta en förlust för människor? (Jo.) Är inte Satan lömsk som använder denna metod och detta talesätt för att fördärva människan så till den grad? Är inte detta ett ondskefullt knep? När du går vidare från att protestera mot detta populära talesätt till att slutligen acceptera det som sanning, hamnar ditt hjärta helt i Satans våld, och därför kommer du omedvetet att leva efter det. I vilken grad har detta talesätt påverkat dig? Du kanske känner till den sanna vägen, du kanske känner till sanningen, men du saknar kraft att eftersträva den. Du kanske klart och tydligt känner till Guds ord, men du är ovillig att betala priset, ovillig att lida för att betala priset. I stället skulle du hellre offra din egen framtid och ditt öde för att gå emot Gud ända till slutet. Oavsett vad Gud säger, oavsett vad Gud gör, oavsett hur mycket du inser att Guds kärlek till dig är djup och stor så skulle du ändå hårdnackat fortsätta på den inslagna vägen och betala priset för detta talesätt. Det betyder att detta talesätt redan kontrollerar ditt beteende och dina tankar, och du skulle hellre låta ditt öde kontrolleras av detta talesätt än att ge upp allt detta. Människor gör så, de kontrolleras av detta talesätt och manipuleras av det. Är inte detta följden av att Satan fördärvar människan? Är inte detta Satans filosofi och fördärvade sinnelag som slår rot i ditt hjärta? Om du gör detta, har inte Satan nått sitt mål då? (Jo.) Ser du hur Satan har fördärvat människan på detta sätt? Kan du känna det? (Nej.) Du såg det inte och kände det inte. Ser du Satans ondska här? Satan fördärvar människan vid alla tillfällen och på alla platser. Satan gör det omöjligt för människan att försvara sig mot detta fördärv och gör människan hjälplös inför det. Satan får dig att acceptera hans tankar, hans synpunkter och de onda ting som kommer från honom i situationer där du är aningslös och när du inte inser vad som händer med dig. Människor accepterar dessa ting helt och fullt och har inga invändningar mot dem. De vårdar och håller dessa ting som en skatt, de låter dessa ting manipulera och leka med dem, och på detta sätt blir Satans fördärv av människan allt djupare.

Satan använder dessa olika metoder för att fördärva människan. Människan har kunskap och en del vetenskapliga teorier, människan lever under inflytande av traditionell kultur, och var och en är arvtagare till den traditionella kulturen. Människan är bunden att fortsätta med den traditionella kultur som hon fått från Satan liksom att handla i samklang med de sociala trender som Satan förser mänskligheten med. Människan kan inte skilja sig från Satan och samarbetar med allt som Satan gör vid varje tidpunkt, accepterar hans bedrägeri, arrogans, illvilja och ondska. Sedan väl människan kom att äga dessa Satans sinnelag, har hon då varit lycklig eller sorgsen av att leva bland denna mänsklighet och i denna värld? (Sorgsen.) Varför skulle du säga det? (Eftersom människan är fastbunden av dessa ting och hennes liv är en bitter kamp.) Någon bär glasögon och framträder som visheten själv; han kanske aldrig skriker, är alltid vältalig, förnuftig och desutom kanske han på grund av sin höga ålder har gått igenom mycket och är mycket erfaren; han kanske kan tala i detalj om stort och smått och ha en stabil grund för vad han säger; han kanske också har en uppsättning teorier för att bedöma saker och tings äkthet och rimlighet; och människor kanske tittar på hans uppträdande, hans framträdande och ser hur han för sig och ser hans integritet och hans karaktär och finner inget fel hos honom. Sådana människor tillgodoser i synnerhet de rådande sociala trenderna och anses aldrig vara omoderna. Även om denna person kan vara äldre, är han aldrig efter sin tid och han är aldrig för gammal för att lära. På ytan kan ingen finna något fel hos honom och ändå är han helt och fullt fördärvad av Satan. På ytan är inget fel, han är vänlig, förfinad och äger kunskap och en viss moral; han har integritet och det han vet kan jämföras med vad unga människor vet. Men i fråga om hans natur och inre väsen är denna människa en fullständig och levande sinnebild av Satan, han är Satan upp i dagen. Detta är ”frukterna” av Satans fördärv av människan. Det jag har sagt kan vara sårande för er, men det är helt sant. Den kunskap som människan studerar, den vetenskap hon förstår och det sätt hon väljer för att passa in i sociala trender är utan undantag verktyg för Satans fördärv. Detta är absolut sant. Människan lever därför med ett sinnelag som är fullständigt fördärvat av Satan och hon har ingen möjlighet att veta vad Guds helighet eller Guds innersta väsen är. Detta beror på att man ytligt sett inte kan finna något fel med de sätt som Satan använder när han fördärvar människan; man kan inte avgöra utifrån någons beteende att något är galet. Alla utför sitt arbete på ett normalt sätt och lever normala liv; de läser böcker och tidningar normalt, de studerar och talar normalt; en del människor har till och med lärt sig att visa upp en moralisk fasad så att de kan hälsa, vara artiga, vara tillmötesgående, ha förståelse för andra, vara vänliga, vara hjälpsamma mot andra, vara medmänskliga; de undviker att vara besvärliga mot andra och att utnyttja andra. Deras fördärvade sataniska sinnelag är emellertid djupt rotat i dem; denna kärna kan inte förändras genom att man förlitar sig på yttre ansträngningar. Människan kan inte känna Guds helighet på grund av denna kärna, och trots att Guds helighets väsen har gjorts allmänt känt för människan tar hon det inte på allvar. Detta beror på att Satan redan har kommit att helt och fullt äga människans känslor, idéer, synpunkter och tankar på olika sätt. Detta ägande och detta fördärv är inte tillfälligt eller sporadiskt; det är närvarande överallt och vid alla tillfällen. Därför klamrar sig många människor som har trott på Gud i tre eller fyra år, ja, till och med fem eller sex år, fortfarande fast vid de tankar och uppfattningar som Satan har ingjutit i dem som om de höll fast i en skatt. Eftersom människan har accepterat det onda, arroganta och illvilliga som kommer från Satans natur, är det oundvikligt att det ofta blir konflikter i människornas förhållanden till varandra, ofta gräl och motsättningar, vilket skapas som ett resultat av Satans arroganta natur. Om Satan hade gett mänskligheten positiva ting – till exempel om konfucianismen och taoismen i den traditionella kultur som människan accepterade betraktades som något bra – skulle den typ av människor som liknade varandra kunna samsas efter att ha accepterat dessa ting. Så varför är det en så stor splittring mellan människor som har accepterat samma saker? Vad beror det på? Det beror på att dessa ting kommer från Satan och Satan skapar splittring bland människor. Det som Satan sörjer för, oberoende av hur förnämt eller stort det framstår på ytan, ger människan och framhäver i människans liv enbart arrogans och ingenting mer än det bedrägeri som ligger i Satans onda natur. Stämmer inte det? Den som kunde förkläda sig, äga rikligt med kunskap eller hade en god uppfostran skulle ha svårt att dölja sitt fördärvade sataniska sinnelag. Det vill säga, oberoende av på hur många sätt denna människa skrudade sig, om du tänkte på henne som ett helgon, om du trodde att hon var fullkomlig eller en ängel, oberoende av hur ren du trodde hon var, vad skulle hennes liv vara bakom kulisserna? Vilket inre väsen skulle du se när hennes sinnelag uppenbarades? Utan tvivel skulle du se Satans onda natur. Kan man säga det? (Ja.) Säg till exempel att ni känner någon i er närhet som du trodde var en god person, kanske någon du avgudade. Vad tror du i din nuvarande mognad om den personen? Först ser du efter om denna slags person är mänsklig eller ej, om den är ärlig, om den har sann människokärlek, om dess ord och handlingar är till fördel för och hjälper andra. (Nej.) Den så kallade vänligheten, kärleken eller godheten som uppenbaras här, vad är den egentligen? Allt är falskt, allt är en fasad. Denna fasad bakom kulisserna har ett bekomliggande, ont syfte: Det är att göra denna person beundrad och avgudad. Ser ni detta tydligt? (Ja.)

Vad för de metoder som Satan använder för att fördärva människorna med sig för mänskligheten? Finns det något positivt med det? För det första, kan människan skilja mellan gott och ont? Du förstår, i den här världen finns det de som säger – det kan vara en stor person eller någon tidskrift – att det ena eller det andra är gott eller ont, stämmer det? Är det korrekt? Är deras bedömning av händelser och människor rättvisa? Finns det någon sanning i det? Bedömer den här världen eller mänskligheten positivt och negativt på grundval av sanningens norm? (Nej.) Varför har inte människor den förmågan? Människor har studerat så mycket kunskap och vet så mycket om vetenskap, är då inte deras förmågor tillräckligt stora? Varför kan de inte skilja mellan positiva och negativa ting? Vad beror det på? (Att människor inte har sanning; vetenskap och kunskap är inte sanning.) Allt som Satan för med sig till mänskligheten är ondska och fördärv och han saknar sanningen, livet och vägen. Kan du med tanke på det onda och det fördärv som Satan för med sig till människan säga att Satan har kärlek? Kan du säga att människan har kärlek? En del människor kanske säger: ”Du har fel, det finns många människor runtom i världen som hjälper de fattiga eller de hemlösa. Är de inte goda människor? Det finns också välgörenhetsorganisationer som gör goda gärningar, är inte allt det arbete de utför för det goda?” Vad ska vi då säga om detta? Satan använder många olika metoder och teorier för att fördärva människan; är detta fördärv av människan ett diffust koncept? Nej, det är inte diffust. Satan gör också en del praktiska saker och han för också fram en synpunkt eller en teori i den här världen och i samhället. I varje dynasti och under varje epok för han fram en teori och ingjuter en del tankar hos människor. Dessa tankar och teorier slår gradvis rot i människors hjärtan, och sedan börjar de leva efter dessa teorier och tankar; blir de då inte utan att veta om det Satan? Är inte människor ett med Satan? När människor har blivit ett med Satan, vilken är då slutligen deras inställning till Gud? Är det inte samma inställning som Satan har till Gud? Ingen vågar erkänna detta, eller hur? Det är mycket skrämmande! Varför säger jag att Satans natur är ond? Detta avgörs och analyseras på grundval av vad Satan har gjort och sådant som Satan har uppenbarat, det saknar inte grund att säga att Satan är ond. Om jag bara sade att Satan var ond, vad skulle ni tänka? Ni skulle tänka: ”Satan är självfallet ond.” Så jag frågar dig: Vilken del av Satan är ond?” Om du säger ”Satans motstånd mot Gud är ont”, så talar du fortfarande inte tydligt. Nu har vi framfört de specifika dragen på detta sätt; har ni förståelse av det specifika innehållet i Satans onda väsen? (Ja.) Nu när ni har fått denna förståelse av Satans onda natur, hur mycket förstår ni om er själva? Har dessa ting ett samband? (Ja.) Sårar detta samband er? (Nej.) Är det till hjälp för er? (Ja.) Till hur stor hjälp är det? (Mycket stor hjälp!) Låt oss tala om specifika ting; jag vill inte höra några tvetydiga ord. Hur mycket syftar detta ”mycket stor” på? (Vi känner till de saker som Gud hatar, vilka saker som går emot Gud; de är ganska tydliga för våra hjärtan.) När jag skapar gemenskap kring Guds helighets väsen, är det då nödvändigt att jag tar upp Satans onda väsen, vad tycker ni? (Ja, det är nödvändigt.) Varför? (Guds helighet ställs i skarp kontrast mot Satans ondska.) Är det så det är? Detta är delvis rätt, såtillvida att utan Satans ondska känner människor inte till Guds helighet; det är korrekt. Men om du säger att Guds helighet endast existerar på grund av sin kontrast mot Satans ondska, är det rätt? Detta argument är felaktigt. Guds helighet är Guds inneboende väsen; även om Gud uppenbarar den genom sina gärningar, är detta ändå ett naturligt uttryck för Guds väsen och det är Guds inneboende väsen; heligheten har alltid existerat och är en del av Guds egen natur, men människan kan inte se den. Det beror på att människorna lever mitt i Satans fördärvade sinnelag och under Satans inflytande; de känner inte till något om helighet, än mindre om det specifika innehållet i Guds helighet. Är det då nödvändigt att vi först skapar gemenskap om Satans onda väsen? (Ja, det är det.) En del människor kanske uttrycker visst tvivel i stil med ”Du skapar gemenskap om Gud själv, varför talar du alltid om hur Satan fördärvar människor och på vilket sätt Satans natur är ond?” Nu har ni lagt undan dessa tvivel, eller hur? När människor har förmåga att urskilja Satans ondska och när de har en riktig definition av den, när de klart kan se ondskans specifika innehåll och uttryck, dess källa och väsen – när Guds helighet nu diskuteras – då kommer människor att klart inse eller tydligt känna igen denna helighet som Guds helighet, som sann helighet. Om jag inte diskuterar Satans ondska kommer en del människor felaktigt att tro att något som människor gör i samhället och bland människor – eller något i denna värld – kan relateras till helighet. Är inte denna synpunkt felaktig? (Jo.)

Jag har således skapat gemenskap kring Satans väsen. Vilken slags förståelse av Guds helighet har ni fått genom era erfarenheter under senare år, av att se Guds ord och av att erfara hans verk? Sätt igång och tala om det. Du behöver inte använda ord som är behagliga att höra, tala bara utifrån dina egna erfarenheter, är Guds helighet bara hans kärlek? Är det enbart Guds kärlek som vi beskriver som helighet? Det skulle vara för ensidigt, eller hur? Utöver Guds kärlek, är det några andra sidor av Guds väsen som ni har sett? (Ja. Gud avskyr festivaler och högtider, seder och vidskepelser; detta är också Guds helighet.) Gud är helig, och därför avskyr han saker, är det innebörden? Vad är roten till Guds helighet? Guds helighet har inget väsentligt innehåll, det innebär bara att han avskyr saker? Tänker ni i era sinnen: ”Eftersom Gud hatar dessa onda ting, så kan man säga att han är helig?” Är inte detta spekulationer? Är inte detta en form av härledning och bedömning? Vilket är det största tabut när det gäller att förstå Guds väsen? (Det är när vi frångår verkligheten och talar om lärosatser.) Detta är det största tabu man kan falla för. Något annat? (Spekulation och fantasi.) Detta är också mycket starka tabun. Varför är spekulation och fantasi inte användbara? Är saker som du spekulerar om och föreställer dig något du verkligen kan se? Är de Guds sanna väsen? (Nej.) Vad mer är tabu? Är det tabu att bara räkna upp en samling ord som låter trevliga för att beskriva Guds väsen? (Ja.) Är inte detta skrytsamt och meningslöst? Bedömande och spekulation är meningslöst, liksom att bara välja ut ord som låter trevliga. Tomt lovprisande är också meningslöst, eller hur? Gläder sig Gud åt att lyssna när människor pratar den sortens strunt? (Nej, det gör han inte.) Han känner sig besvärad av att höra det! Gud leder och frälser en grupp människor, och sedan denna grupp människor hört hans ord förstår de aldrig vad han menar. Någon kanske frågar: ”Är Gud god?” och de skulle svara ”god!” ”Hur god?” ”Så otroligt god!” ”Älskar Gud människan?” ”Ja!” ”Hur mycket? Kan du beskriva det?” ”Så otroligt mycket! Det är djupare än havet, högre än himlen!” Är inte detta trams? Liknar inte detta trams det ni just sade om att ”Gud hatar Satans fördärvade sinnelag, därför är Gud helig”? (Jo.) Är inte det ni nyss sade trams? Varifrån kommer majoriteten av de meningslösa saker som sägs? (Satan.) Meningslösa saker som sägs kommer främst från människors ansvarslöshet och missaktning mot Gud. Skulle vi kunna säga det? Du hade ingen förståelse och ändå pratade du strunt, är inte detta att vara oansvarig? Är inte detta respektlöst mot Gud? Du har studerat och lärt dig en del, förstått en del om att resonera och en del om logik, vilket du har använt och dessutom gjort det på samma gång som du känner Gud. Tror du att Gud känner sig besvärad av att höra detta? Hur kan ni försöka känna Gud genom att använda dessa metoder? Låter det inte bakvänt? Därför måste man vara mycket försiktig när det gäller kunskapen om Gud; där du känner Gud, tala bara om det. Tala ärligt och praktiskt och smycka inte ut dina ord med slentrianmässiga komplimanger och använd inte smicker; Gud behöver det inte; detta slags tal kommer från Satan. Satans sinnelag är arrogant och han tycker om att bli smickrad och höra trevliga ord. Satan blir nöjd och glad om människor räknar upp alla de ord som låter trevliga som de har lärt sig och använder dem om honom. Men Gud behöver inte detta; Gud behöver inte inställsamhet eller smicker och han kräver inte att människor ska prata strunt och lovprisa honom blint. Gud avskyr och vill inte ens lyssna på lovprisningar och smicker som inte överensstämmer med verkligheten. Så när en del människor blint lovprisar Gud och det som de säger inte motsvarar det som finns i deras hjärta, och när de blint avger löften till Gud och och obetänksamt ber till honom, då lyssnar Gud inte alls. Du måste ta ansvar för vad du säger. Om det är något du inte vet, så säg det bara; om du faktiskt vet något, uttryck det då på ett praktiskt sätt. När det nu gäller det faktiska innehållet i Guds helighet, har ni någon specifik förståelse av det? (När jag visade mig upprorisk och när jag gjorde överträdelser, fick jag ta emot Guds dom och tuktan och i detta såg jag Guds helighet. Och när jag mötte miljöer som inte överenstämde med mina förväntlingar, bad jag om dessa ting och sökte Guds avsikter, och när Gud upplyste och vägledde mig med sina ord såg jag Guds helighet.) Detta är taget från era egna erfarenheter, eller hur? (Jag har sett utifrån det som Gud har sagt att människan är fördärvad och skadad så här. Ändå har Gud gett allt för att frälsa oss, och utifrån detta ser jag Guds helighet.) Detta är ett realistiskt sätt att tala på och det är sann kunskap. Finns det några olika sätt att se på detta? (Jag vet inte om min förståelse är korrekt eller ej. Jag ser Satans ondska i de ord han uttalade för att locka Eva att synda och när han frestade Herren Jesus. Utifrån de ord med vilka Gud talade om för Adam och Eva vad de kunde och vad de inte kunde äta ser jag att Guds ord är rakt på sak och rena, och att de är pålitliga; utifrån detta ser jag Guds helighet.) Av det ni har hört sägas av dessa människor, vems ord instämmer ni mest i? Vems ord var närmast det ämne vi delade gemenskap kring i dag, vems var mest realistiska? Hur var den sista syterns ord? (Bra.) Du instämmer i det hon sade; vad sade hon som var helt rätt? (I de ord som systern just yttrade hörde jag att Guds ord är rakt på sak och mycket tydligt, det är inte alls som Satans svävande ord. Jag såg Guds helighet i detta.) Detta är en del av det hela. Var det rätt? (Ja.) Mycket bra. Jag ser att ni har vunnit något i dessa två gemenskaper som vi haft nyligen, men ni måste fortsätta att arbeta hårt. Orsaken till att ni måste arbeta hårt är att det är en mycket djupsinnig läxa att förstå Guds väsen; det är inget man lär sig förstå över en natt eller kan uttrycka klart med bara några få ord.

Varje sida av människors fördärvade sataniska sinnelag, deras kunskap, filosofi, tankar och synpunkter och deras personliga sidor hindrar dem kraftigt från att känna Guds inre väsen; så när ni hör dessa ämnen kan en del av dem vara bortom er räckvidd, en del kanske ni inte förstår, och vissa ämnen kanske ni i grunden inte förknippar med verkligheten. Under alla omständigheter har jag ändå hört om er förståelse av Guds helighet och jag vet att ni i era hjärtan börjar erkänna det jag har sagt och skapat gemenskap kring rörande Guds helighet. Jag vet att en önskan börjar spira i era hjärtan att förstå Guds helighets väsen. Men vad som gör mig ännu lyckligare är att en del av er redan kan använda de enklaste ord för att beskriva er kunskap om Guds helighet. Även om detta är enkelt att säga och jag har sagt det förut, för majoriteten av er återstår det fortfarande att detta tas emot eller gör intryck i era hjärtan. Icke desto mindre har en del av er tagit dessa ord till sitt hjärta, och detta är riktigt bra och en mycket bra start. Jag hoppas att de ämnen ni tänker på är djuplodande eller, beträffande de ämnen som är bortom er räckvidd, att ni ska fortsätta att fundera och delta mer och mer i vår gemenskap. När det gäller de ämnen som är bortom er räckvidd kommer det att finnas någon som ger er mer vägledning. Om ni deltar i fler gemenskaper om de områden som är inom er räckvidd nu, kommer den Helige Ande att göra sitt arbete och ni kommer att nå större förståelse. Att förstå och känna Guds väsen är av yttersta vikt för människors inträde i livet. Jag hoppas att ni inte struntar i detta eller ser det som en lek, eftersom att känna Gud är grunden till människans tro och nyckeln för människan att söka sanningen och nå frälsning. Om människor tror på Gud och ändå inte känner honom, om de bara lever bland några bokstäver och lärosatser, kommer det aldrig att vara möjligt för dem att nå frälsning, även om de handlar och lever i överensstämmelse med sanningens ytliga innebörd. Det vill säga, om du tror på Gud men inte känner honom, då är din tro intet värd och innehåller ingenting av verkligheten. Ni förstår detta, eller hur? (Ja, vi förstår.) Vår gemenskap slutar här för i dag. (Tack Gud!)

4 januari 2014

Föregående: Gud själv, den unike IV

Nästa: Gud själv, den unike Ⅵ

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Vad vet du om tro?

I människan finns bara trons osäkra ord, men hon vet inte vad som utgör tro, än mindre varför hon tror. Människan förstår alltför lite och...

Vägen … (6)

Det är på grund av Guds verk som vi har förts in i denna dag. Vi är alltså alla de överlevande i Guds förvaltningsplan, och att vi kan...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger