Gud fullkomnar dem som är efter hans eget hjärta

Gud vill nu vinna en grupp människor – det är dessa som strävar efter att samverka med honom, som kan hörsamma hans verk, som tror att de ord som Gud talar är sanna och som kan omsätta Guds krav i praktiken. Det är dessa som har en sann förståelse i sina hjärtan. Det är de som kan göras fullkomliga och de kommer oundvikligen att vandra fullkomlighetens väg. De som saknar en klar förståelse av Guds verk, som inte äter och dricker Guds ord, som inte ger akt på hans ord och som inte har någon kärlek till Gud i sina hjärtan. De som tvivlar på Gud i köttet, som alltid är osäkra på honom, som aldrig tar hans ord på allvar och alltid bedrar honom, de är människor som motarbetar Gud och tillhör Satan; det finns inget sätt att göra sådana människor fullkomliga.

Om du vill bli fullkomliggjord måste du först godkännas av Gud, för han fullkomnar dem som han godkänner och som är efter hans eget hjärta. Om du vill vara efter Guds eget hjärta måste du ha ett hjärta som hörsammar hans verk, du måste sträva efter att eftertrakta sanningen och du måste acceptera att granskas av Gud i alla avseenden. Har allt du gör blivit föremål för Guds granskning? Är din avsikt den rätta? Om din avsikt är den rätta kommer Gud att godkänna dig; om din avsikt är felaktig visar det att det ditt hjärta älskar inte är Gud utan köttet och Satan. Därför måste du acceptera Guds granskning i alla avseenden genom bön. Även om jag inte står personligen framför dig när du ber så är den helige Ande med dig, och det är både mig själv och Guds Ande som du ber till. Varför tror du på detta kött? Därför att han har Guds Ande. Skulle du tro på den här personen om han inte hade Guds Ande? När du tror på den personen tror du på Guds Ande. När du fruktar den personen fruktar du Guds Ande. Tro på Guds Ande är tro på den personen och tro på den personen är också tro på Guds Ande. När du ber känner du att Guds Ande är med dig och att Gud finns framför dig; därför ber du till hans Ande. Idag vågar de flesta människor inte föra fram sina handlingar inför Gud och fastän du kanske bedrar hans kött kan du inte bedra hans Ande. Varje angelägenhet som inte tål Guds granskning överensstämmer inte med sanningen och bör förkastas; annars är det en synd mot Gud. Så oavsett om det är när du ber, när du talar och delar gemenskap med dina bröder och systrar, eller när du utför dina åligganden och sköter dina affärer, så måste du lägga fram ditt hjärta inför Gud. När du fullgör din uppgift är Gud med dig och så länge din avsikt är den rätta och gagnar verket i Guds hus kommer han att acceptera allt som du gör; du bör ägna dig helhjärtat åt att fullgöra din uppgift. När du ber kommer dina böner att vara verksamma om du har kärlek till Gud i ditt hjärta och söker Guds omsorg, beskydd och granskning, om det är din avsikt. Om du, när du exempelvis ber på möten, öppnar ditt hjärta och ber till Gud och talar om för honom vad som finns i ditt hjärta utan några lögner, då kommer dina böner att ge resultat. Om du uppriktigt älskar Gud i ditt hjärta, avlägg då en ed inför Gud: ”Gud som är i himlen och på jorden och bland alla ting, jag svär vid dig: Må din Ande granska allt jag gör och ständigt beskydda och ha omsorg om mig. Det innebär att allt jag gör kan tåla din närvaro. Skulle mitt hjärta någonsin svika dig eller sluta att älska dig, ge mig då din stränga tuktan och förbannelse. Förlåt mig varken i denna värld eller nästa!” Vågar du avlägga en sådan ed? Om inte, visar det att du är feg och att du fortfarande älskar dig själv. Har ni den beslutsamheten? Om du verkligen har den beslutsamheten måste du avlägga denna ed. Om du har beslutsamheten att avlägga en sådan ed kommer Gud att uppfylla ditt beslut. När du svär vid Gud så lyssnar han. Gud avgör om du är syndig eller rättfärdig utifrån din bön och dina handlingar. Sådan är nu processen med att fullkomna er och om du verkligen tror på att bli fullkomliggjord kommer du att bära fram allt du gör inför Gud och acceptera hans granskning; om du gör någonting fruktansvärt upproriskt eller om du sviker Gud, då kommer han att göra så att din ed blir verklighet, och oavsett vad som händer dig – om det är undergång eller tuktan – så är det ditt eget fel. Du har avlagt eden så du ska hålla fast vid den. Om du avlägger en ed men bryter den kommer du att drabbas av fördömelse. Eftersom det var du som avlade eden, kommer Gud att förverkliga den. Vissa blir rädda när de har bett och säger: ”Åh nej, mina möjligheter till utsvävningar är borta; mina möjligheter att göra onda gärningar är borta; mina möjligheter att tillfredsställa mina världsliga begär är borta!” De här människorna älskar fortfarande världen och synden och de kommer garanterat att drabbas av fördärv.

Att tro på Gud innebär att allt du gör måste föras inför honom och bli föremål för hans granskning. Om det du gör kan föras inför Guds Ande men inte inför Guds kött visar det att du inte har underkastat dig hans Andes granskning. Vem är Guds Ande? Vem är personen som omvittnas av Gud? Är de inte en och samma? De flesta ser dem som två separata väsen och tror att Guds Ande är Guds Ande och att den person som Gud vittnar om bara är en människa. Men ni har fel, eller hur? På vems vägnar verkar den personen? De som inte känner den inkarnerade Guden har ingen andlig insikt. Guds Ande och hans inkarnerade kött är ett, för Guds Ande har materialiserats i köttet. Om denna person är omild mot dig, kommer då Guds Ande att vara mild? Är du inte förvirrad? Idag kan ingen som inte kan acceptera Guds granskning få hans godkännande och den som inte känner den inkarnerade Guden kan inte göras fullkomlig. Titta på allt du gör och se om det kan föras inför Gud. Om du inte kan bära fram allt du gör inför Gud visar det att du är en som gör onda ting. Kan de som begår onda handlingar göras fullkomliga? Allt du gör, varje handling, varje avsikt och varje reaktion måste föras inför Gud. Även ditt dagliga andliga liv – dina böner, din närhet till Gud, när du äter och dricker Guds ord, din gemenskap med dina bröder och systrar och ditt liv i kyrkan – och ditt tjänande i partnerskap kan föras fram inför Gud för att granskas av honom. Det är den sortens praktiska tillämpning som kommer att hjälpa dig att mogna i livet. Processen med att acceptera Guds granskande blick är reningsprocessen. Ju mer du accepterar Guds granskning, desto mer blir du renad och desto mer är du i enlighet med Guds vilja, så att du inte kommer att dras in i utsvävningar utan ditt hjärta kommer att leva i hans närvaro. Ju mer du accepterar hans granskning desto mer skäms Satan och desto större är din förmåga att försaka köttet. Så att acceptera Guds granskning är en väg som människor måste gå. Oavsett vad du gör, även under gemenskap med dina bröder och systrar, om du bär fram dina handlingar inför Gud och söker hans granskning, och om din avsikt är att lyda Gud själv, kommer det du praktiserar att vara betydligt mer rätt. Endast om du bär fram allt du gör inför Gud och accepterar att granskas av Gud kan du bli en människa som lever i Guds närvaro.

De som inte förstår Gud kan aldrig lyda honom helt. Sådana människor är olydnadens barn. De är för anspråksfulla och det finns för mycket uppror i dem, så de distanserar sig från Gud och är ovilliga att acceptera hans granskning. Sådana människor kan inte fullkomnas med lätthet. Vissa personer är selektiva i sitt ätande och drickande av Guds ord och i sin acceptans av dem. De accepterar delar av Guds ord som stämmer överens med deras uppfattningar medan de förkastar de delar som inte gör det. Är inte detta i högsta grad motstånd och uppror mot Gud? Om någon tror på Gud i åratal utan att uppnå minsta förståelse av honom är han en icke troende. De som är villiga att acceptera Guds granskning är de som strävar efter att förstå honom och, är villiga att acceptera hans ord. Det är de som kommer att få Guds arv och välsignelser och de är de mest välsignade. Gud förbannar dem som inte har någon plats för honom i sina hjärtan. Sådana människor tuktar och överger han. Om du inte älskar Gud kommer han att överge dig och om du inte lyssnar på vad jag säger så lovar jag att Guds Ande ska överge dig. Prova om du inte tror mig! Idag berättar jag för dig om en praktikens väg, men huruvida du tillämpar den är upp till dig. Om du inte tror på den, om du inte omsätter den i praktisk handling, kommer du att få se med egna ögon huruvida den helige Ande verkar i dig! Om du inte strävar efter att förstå Gud kommer inte den Helige Ande att verka i dig. Gud verkar i dem som eftersträvar och värdesätter hans ord. Ju mer du värdesätter Guds ord, desto mer kommer hans Ande att verka i dig. Ju mer en människa värdesätter Guds ord desto större chans har hon att bli fullkomnad av Gud. Gud fullkomnar dem som verkligen älskar honom. Han fullkomnar dem vilkas hjärtan är fyllda av ro inför honom. Om du värdesätter hela Guds verk, om du värdesätter Guds upplysning, om du värdesätter Guds närvaro, om du värdesätter Guds omsorg och beskydd, om du värdesätter hur Guds ord blir din verklighet och livsförsörjning är du till stor del efter Guds hjärta. Om du värdesätter Guds verk, det vill säga, om du värdesätter hela det verk som han har uträttat i dig, då kommer han att välsigna dig och göra så att allt som är ditt mångfaldigas. Om du inte sätter värde på Guds ord kommer han inte att verka i dig utan bara ge dig lite nåd för din tro eller välsigna dig med ett visst materiellt välstånd eller trygghet för din familj. Du bör sträva efter att göra Guds ord till din verklighet, tillfredsställa honom och vara efter hans eget hjärta och du bör inte bara sträva mot att få del av hans nåd. Inget är viktigare för troende än att motta Guds verk, vinna fullkomlighet och bli sådana som gör Guds vilja. Det är det mål du bör eftersträva.

Allt som människan eftersträvade i nådens tidsålder är nu föråldrat, för i dag finns en högre standard för strävan; vad som eftersträvas är både mer upphöjt och mer praktiskt, vad som eftersträvas kan bättre tillgodose det som människans inre kräver. Gud utförde inte samma verk i gångna tiders människor som han gör i dag, han talade inte till dem så mycket som han har talat idag, inte heller var hans krav på dem så höga som idag. Att Gud tar upp dessa frågor med er idag visar att hans yttersta avsikt är fokuserad på er, den här gruppen. Om du verkligen vill fullkomnas av Gud, gör då det till det huvudsakliga målet för din strävan. Oavsett om du skyndar runt, sliter ut dig, fyller en funktion, eller har fått Guds uppdrag, så är målsättningen alltid att bli fullkomliggjord och att uppfylla Guds vilja för att uppnå dessa mål. Detta bör du söka efter i allt du gör. Om någon säger att han inte strävar efter att fullkomnas av Gud eller att träda in i livet, utan bara strävar efter köttslig frid och glädje, då är han totalt blind. De som inte eftersträvar livets verklighet utan bara evigt liv i den kommande världen och trygghet i denna värld är totalt blinda. Så allt ni gör bör göras i syfte att bli fullkomnade och vunna av Gud.

Det verk som Gud utför i människor är att försörja dem utifrån deras olika behov. Ju mer omfattande en människas liv är, desto mer behöver hon och desto mer eftersträvar hon. Om du i det här skedet inte strävar efter något visar det att den Helige Ande har övergivit dig. Den Helige Ande kommer aldrig att överge alla dessa som strävar efter liv – de strävar ständigt och längtar ständigt. Sådana människor nöjer sig aldrig med att stanna där de är. Varje fas i den Helige Andes verk syftar till att uppnå en effekt i dig, men om du blir nöjd med dig själv, om du inte har några behov längre, om du inte längre accepterar den Helige Andes verk, kommer han att överge dig. Människor behöver granskas av Gud varje dag; de behöver riklig försörjning från Gud varje dag. Kan människor klara sig utan att äta och dricka Guds ord varje dag? Om någon alltid känner att han inte kan äta eller dricka tillräckligt av Guds ord, om han alltid söker det och hungrar och törstar efter det, kommer den Helige Ande alltid att verka i honom. Ju mer någon längtar, desto fler praktiska ting kan det komma ur hans gemenskap. Ju intensivare någon söker sanningen, desto snabbare växer hans liv och ger honom riklig erfarenhet och gör honom till en välbärgad man i Guds hus.

Föregående: Känn till Guds senaste verk och följ i hans fotspår

Nästa: De som lyder Gud med ett sant hjärta kommer helt säkert att vinnas av Gud

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Många är kallade men få utvalda

Många på jorden har jag sökt, för att de skall bli mina anhängare. Bland alla dessa anhängare, finns det de som tjänar som präster, de som...

Inkarnationens hemlighet (4)

Ni bör känna till historien bakom Bibeln och dess tillkomst. Den här kunskapen tillhör inte dem som inte accepterat Guds nya verk. De vet...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger