Befria dig från mörkrets inflytande och du kommer att vinnas av Gud

Vad är mörkrets inflytande? ”Mörkrets inflytande” är Satans inflytande som bedrar, fördärvar, binder och kontrollerar människor. Satans inflytande är ett inflytande som har en aura av död. Alla dessa som lever under Satans styre är dömda att förgås.

Hur kan du göra dig fri från mörkrets inflytande efter att du kommit till tro på Gud? När du har bett uppriktigt till Gud vänder du ditt hjärta helt till honom. I den stunden påverkas ditt hjärta av Guds Ande, du är beredd att överlämna dig själv helt och hållet, och i detta ögonblick har du befriat dig från mörkrets inflytande. Om allt som människan gör behagar Gud och passar hans krav, då är hon någon som lever i Guds ord, någon som lever i Guds omsorg och beskydd. Om människor är oförmögna att praktisera Guds ord, alltid lurar honom, beter sig likgiltigt mot honom och inte tror på hans existens, då lever de allesamman under mörkrets inflytande. Människor som inte har tagit emot Guds frälsning lever alla under Satans styre, de lever alltså under mörkrets inflytande. De som inte tror på Gud, lever under Satans styre. Inte ens de som tror på Guds existens lever nödvändigtvis i Guds ljus, eftersom de som tror på honom inte nödvändigtvis lever i Guds ord och inte nödvändigtvis är människor som är i stånd att lyda Gud. Människan tror bara på Gud, och eftersom hon inte lyckats lära känna Gud lever hon fortfarande efter de gamla reglerna, efter döda ord, i ett liv som är mörkt och osäkert, inte helt renad av Gud eller fullständigt vunnen av Gud. Även om det är självklart att de som inte tror på Gud lever under mörkrets inflytande, kan därför även de som tror på Gud fortfarande leva under dess inflytande, för den Helige Ande har inte verkat på dem. De som inte har tagit emot Guds nåd eller Guds barmhärtighet, och de som inte kan se den Helige Andes verk, lever alla under mörkrets inflytande. De som bara gläds åt Guds nåd men inte känner honom lever också mestadels under mörkrets inflytande. Om en människa tror på Gud men lever under mörkrets inflytande större delen av sitt liv, då har den människans existens förlorat sin betydelse - för att inte tala om dem som inte tror på Guds existens.

Alla dessa som inte kan acceptera Guds verk eller accepterar Guds verk men inte förmår uppfylla hans krav lever under mörkrets inflytande. Endast de som strävar efter sanningen och förmår uppfylla Guds krav kommer att få välsignelser från honom, och endast de kommer att undfly mörkrets inflytande. Människor som inte har frisläppts, som alltid styrs av vissa saker och är oförmögna att överlämna sina hjärtan till Gud, är människor som står under Satans slaveri och lever under en aura av död. De som sviker sina egna plikter, de som sviker Guds uppdrag, och de som inte utför sin funktion i kyrkan lever under mörkrets inflytande. De som avsiktligt stör kyrkans liv, avsiktligt förstör relationer mellan bröder och systrar eller skapar sina egna grupper, lever ännu djupare under mörkrets inflytande; de lever i Satans träldom. De som har en onormal relation till Gud, som alltid har överdrivna begär, som alltid vill ha ett övertag och aldrig försöker förändra sitt sinnelag, är människor som lever under mörkrets inflytande. De som alltid är slarviga, inte är seriösa i sitt praktiserande av sanningen och inte strävar efter att uppfylla Guds önskemål utan bara tillfredsställer sitt eget kött, är också människor som lever under mörkrets inflytande och är höljda i dödens svepning. De som ägnar sig åt oärlighet och bedrägeri i sitt arbete för Gud, behandlar Gud på ett nonchalant sätt, lurar Gud och alltid ifrågasätter allting, är människor som lever under mörkrets inflytande. Alla dessa som inte kan älska Gud uppriktigt, som inte strävar efter sanningen och inte fokuserar på att förändra sitt sinnelag lever under mörkrets inflytande.

Om du vill få beröm av Gud, måste du först befria dig från Satans mörkers inflytande, öppna ditt hjärta för Gud och vända det helt till honom. Berömmer Gud de saker och ting du gör nu? Har du vänt ditt hjärta till Gud? Har det du gjort varit vad Gud har begärt av dig? Stämmer det överens med sanningen? Du måste ständigt granska dig själv, fokusera på att äta och dricka Guds ord, lägga fram ditt hjärta inför honom, älska honom uppriktigt och hängivet offra dig för Gud. Sådana människor kommer helt säkert att få beröm av Gud.

Ingen som tror på Gud men inte strävar efter sanningen har någon möjlighet att göra sig fria från Satans inflytande. Alla dessa som inte lever ärligt, som uppträder på ett sätt inför andra men på ett annat sätt bakom ryggen på dem, som ger ett intryck av ödmjukhet, tålamod och kärlek medan de till sitt väsen är lömska, sluga och inte har någon lojalitet till Gud — de är typiska representanter för dem som lever under mörkrets inflytande. De är av samma sort som ormen. De som tror på Gud enbart för egen vinnings skull, som är självrättfärdiga och högmodiga, som framhäver sig själva och skyddar sin egen ställning är de som älskar Satan och motsätter sig sanningen. De motarbetar Gud och tillhör Satan helt och hållet. De som inte är uppmärksamma på Guds bördor, som inte helhjärtat tjänar Gud, som alltid är upptagna av sina egna och sina familjers intressen, som är oförmögna att överge allt för att offra sig för Gud och aldrig lever av hans ord - de lever utanför Guds ord. Sådana människor kan inte få Guds beröm.

När Gud skapade människorna var det för att låta dem njuta av hans rikedom och verkligen älska honom. På så sätt skulle människorna leva i hans ljus. Idag lever alla dessa som är oförmögna att älska Gud, som inte uppmärksammar hans bördor, är oförmögna att tillfullo ge sina hjärtan till Gud, oförmögna att göra Guds hjärta till sitt eget och oförmögna att axla Guds bördor som sina egna, under mörkrets inflytande eftersom Guds ljus inte lyser på några sådana människor. De befinner sig på en väg som är diametralt motsatt Guds vilja och inget de gör rymmer en tillstymmelse till sanning. De vältrar runt i dyn med Satan och är dessa som lever under mörkrets inflytande. Om du alltid kan äta och dricka Guds ord samt vara uppmärksam på hans vilja och praktisera hans ord, då tillhör du Gud och då är du någon som lever i Guds ord. Är du villig att göra dig fri från Satans styre och leva i Guds ljus? Om du lever i Guds ord kommer den Helige Ande att ha möjlighet att utföra sitt verk. Om du lever under Satans inflytande kommer den Helige Ande inte att ha någon möjlighet att utföra något verk. Det arbete som den Helige Ande utför i människor, det ljus han låter lysa på människor och det förtroende han ger dem varar bara ett ögonblick, så om de inte är försiktiga och inte är uppmärksamma kommer det verk som den Helige Ande utför att gå dem förbi. Om människor lever i Guds ord, då kommer den Helige Ande att vara med dem och verka i dem. Om människor inte lever i Guds ord, då lever de i Satans träldom. Människor som lever med ett fördärvat sinnelag har inte den Helige Andes närvaro eller verk. Om du lever inom Guds ords sfär, om du lever i det tillstånd som Gud begär, då tillhör du honom och hans verk kommer att utföras på dig. Om du inte lever inom Guds kravs sfär, utan i stället lever under Satans styre, då lever du sannerligen under Satans fördärv. Endast genom att leva i Guds ord och överlämna ditt hjärta åt honom, kan du uppfylla hans krav; du måste göra som Gud säger, du måste göra Guds ord till grundvalen för din existens och verkligheten i ditt liv, och först då kommer du att tillhöra Gud. Om du praktiserar uppriktigt i överensstämmelse med Guds vilja, kommer han att verka i dig och då kommer du att leva i Guds välsignelser, leva i Guds anletes ljus, begripa det arbete som den Helige Ande utför och känna glädjen av Guds närvaro.

För att bli fri från mörkrets inflytande måste du först vara lojal mot Gud och ivrigt sträva efter sanningen – endast då kommer du att vara i rätt tillstånd. Att leva i rätt tillstånd är en förutsättning för att kunna göra sig fri från mörkrets inflytande. Att inte vara i rätt tillstånd betyder att du inte är lojal mot Gud och att du inte ivrigt söker sanningen. Då är det uteslutet att kunna göra sig fri från mörkrets inflytande. Människans befrielse från mörkrets inflytande baseras på mina ord, och om människan inte kan praktisera i överensstämmelse med mina ord, kommer hon inte att kunna fly från träldomen under mörkrets inflytande. Att leva i rätt tillstånd är att leva under Guds ords vägledning, leva i ett tillstånd av lojalitet mot Gud, leva i ett tillstånd av sökande efter sanningen, leva i en verklighet av uppriktigt offrande för Gud, leva i ett tillstånd av uppriktig kärlek till Gud. De som lever i dessa tillstånd och i denna verklighet kommer successivt att förvandlas när de träder djupare in i sanningen, och de kommer att förvandlas i takt med att verket fördjupas, tills de slutligen med säkerhet kommer att vinnas av Gud, och de kommer att uppriktigt älska Gud. De som har gjort sig fria från mörkrets inflytande kommer att successivt kunna fatta Guds vilja, successivt förstå Guds vilja och till slut bli Guds förtrogna. Inte nog med att de inte kommer att ha några egna föreställningar om Gud eller hysa upproriskhet mot honom, utan de kommer att avsky de föreställningar och den upproriskhet de burit på och frambringa äkta kärlek till Gud i sina hjärtan. De som är oförmögna att göra sig fria från mörkrets inflytande är upptagna med sitt kött och fulla av trots. Deras hjärtan är fyllda med såväl mänskliga idéer och livsfilosofier som egna syften och överväganden. Gud kräver människans odelade kärlek, och han kräver att människan är upptagen av hans ord och sin kärlek till honom. Att leva i Guds ord, att i hans ord upptäcka det som människan bör söka, att älska Gud som ett resultat av hans ord, att vara fullt sysselsatt för Guds ords skull, att leva för Guds ord – allt detta är sådant som människan bör uppnå. Allt måste byggas på Guds ord, och först då kommer människan att vara i stånd att uppfylla Guds krav. Om inte människan är rustad med Guds ord är hon inte mer än en fluglarv behärskad av Satan. Tänk igenom det i ditt hjärta – hur många av Guds ord har slagit rot inom dig? I vilka avseenden lever du i överensstämmelse med Guds ord? I vilka avseenden har du inte levt i överensstämmelse med dem? Om inte Guds ord har gripit tag i dig tillfullo, exakt vad är det då som fyller ditt hjärta? Behärskas du av Satan i ditt vardagsliv eller uppfylls du av Guds ord? Initieras dina böner av hans ord? Har du kommit ut ur ditt negativa tillstånd genom Guds ords upplysning? Att göra Guds ord till grundvalen för ens tillvaro, det är något alla bör träda in i. Om Guds ord inte är närvarande i ditt liv, då lever du under mörkrets inflytande, då är du upprorisk mot Gud, motsätter dig Gud och vanärar hans namn – sådana människors gudstro är enbart förtretlig och störande. Hur mycket av ditt liv har du levt i enlighet med hans ord? Hur mycket av ditt liv har du inte levt i överensstämmelse med hans ord? Hur mycket av vad Guds ord krävt av dig har uppfyllts i dig? Hur mycket har gått förlorat i dig? Har du tittat ingående på sådana saker?

För att undfly mörkrets inflytande är en aspekt att det kräver den Helige Andes verk, och en annan aspekt att det kräver hängivet samarbete från människans sida. Varför säger jag att människan inte är på rätt spår? För det första, om en människa är på rätt spår kommer hon att kunna överlämna sitt hjärta till Gud, vilket är en uppgift som tar lång tid att träda in i eftersom mänskligheten alltid har levt under mörkrets inflytande och har varit i Satans träldom i tusentals år. Därför kan inte detta åstadkommas på en dag eller två. Jag tog upp detta ämne i dag, så att människor kan få ett grepp om sitt eget tillstånd. Beträffande vad som är mörkrets inflytande och vad det innebär att leva i ljuset, blir inträde möjligt när människan är i stånd att särskilja dessa ting. Skälet är att du måste veta vad Satans inflytande är innan du kan göra dig fri från det, och först då kommer du att ha vägen till att successivt befria dig från det. När det gäller vad man skall göra därefter, så är det en fråga för människorna själva. Du måste alltid träda in från en positiv aspekt och du får aldrig vänta passivt. Det är endast på detta sätt som du kan vinnas av Gud.

Föregående: Den väsentliga skillnaden mellan den inkarnerade Guden och de människor som används av Gud

Nästa: Tro måste fokusera på verkligheten – att ägna sig åt religiösa ritualer är inte tro

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Trosutövning (8)

Ni förstår fortfarande inte de olika aspekterna av sanningen och det finns fortfarande ganska många fel och avvikelser i ert utövande. På...

Köttets inre väsen bebos av Gud

I sin första inkarnation levde Gud på jorden i trettiotre och ett halvt år, och han bedrev sin verksamhet under endast tre och ett halvt av...

Kapitel 12

När blixten ljungar från Östern – vilket också är exakt det ögonblick då jag börjar tala – i det ögonblick då blixten ljungar lyses hela...

Vad vet du om tro?

I människan finns bara trons osäkra ord, men hon vet inte vad som utgör tro, än mindre varför hon tror. Människan förstår alltför lite och...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger