Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Ordet framträder i köttet

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Att hålla buden och praktisera sanningen

I praktiken bör att hålla buden vara sammankopplat med att praktisera sanningen. I det att man håller buden bör man praktisera sanningen. När man praktiserar sanningen bör man inte bryta mot budens principer eller gå emot buden. Gör det som Gud kräver att du ska göra. Att hålla buden och praktisera sanningen är sammanflätat, inte motsatt. Ju mer du praktiserar sanningen, desto mer håller du budens kärna. Ju mer du praktiserar sanningen, desto mer kommer du att förstå Guds ord som det uttrycks i buden. Att praktisera sanningen och hålla buden är inte motstridiga handlingar, utan snarare sammanflätade. I början kan människan praktisera sanningen och nå upplysning från den Helige Ande först när hon håller buden. Men detta är inte Guds ursprungliga avsikt. Gud kräver att du dyrkar honom med hjärtat, inte bara att du praktiserar gott uppförande. Men du måste hålla buden åtminstone ytligt. Genom erfarenhet vinner människan undan för undan en klarare förståelse av Gud. Hon slutar att göra uppror mot och spjärna emot Gud, och hon slutar att ifrågasätta Guds verk. På detta sätt kan människan hålla sig till budens kärna. Att bara hålla buden utan att praktisera sanningen är därför ineffektivt och utgör inte någon verklig dyrkan av Gud, eftersom du ännu inte har nått verklig mognad. Om du håller buden utan att bry dig om sanningen innebär detta att du bara stelt följer reglerna. Genom att du gör detta blir buden din lag, vilket inte kommer att hjälpa dig att växa i livet. Tvärtom kommer de att bli en börda för dig och binda dig hårt liksom lagen i Gamla testamentet och göra att du förlorar den Helige Andes närvaro. Därför är det bara genom att praktisera sanningen som du kan hålla buden effektivt. Man håller buden för att praktisera sanningen. Du praktiserar till och med fler sanningar genom att hålla buden. Du vinner till och med mer förståelse av budens praktiska innebörd genom att praktisera sanningen. Syftet med och innebörden av Guds påbud om att människan bör hålla buden är inte att följa föreskrifter, som människan kanske föreställer sig, utan har snarare att göra med människans inträde i livet. Ju mer du växer i livet, i desto större grad kommer du att kunna hålla buden. Fastän buden är till för att människan ska hålla dem, blir budens inre mening tydlig endast genom människans livserfarenhet. De flesta människor tror att det att hålla buden väl betyder att ”allt är klart, allt som återstår är att fångas upp”. Detta är en överdriven fantasi, och det är inte Guds vilja. De som säger sådana saker vill inte göra framsteg och har begär till köttet. Detta är dumheter! Detta stämmer inte överens med verkligheten! Att bara praktisera sanningen utan att hålla buden i praktiken är inte Guds vilja. Den sortens människa är handikappad och går fram som om den hoppade på ett ben. Att bara hålla buden och stelt hålla fast vid buden utan att ha sanning är emellertid likaledes att inte fullgöra Guds vilja – liksom en man som bara ser med ett öga är detta också ett slags handikapp. Man kan säga att om du håller buden väl och vinner en tydlig förståelse av den praktiske Guden, då kommer du att ha sanning. Från ett relativt perspektiv kommer du att ha vunnit verklig mognad. Du praktiserar den sanning du bör praktisera och håller buden på samma gång utan någon inbördes motsättning. Att praktisera sanningen och hålla buden är två system som båda är integrerade delar av ens livserfarenhet. Ens erfarenhet bör innefatta en sammansmältning av att hålla buden och att praktisera sanningen, inte en uppdelning. Det finns emellertid både skillnader och samband mellan dessa båda företeelser.

Förkunnandet av buden i den nya tidsåldern är ett vittnesbörd om att alla människor i denna ström och alla som hör Guds ord i dag har trätt in i en ny tidsålder. Detta är en ny början för Guds verk och det är inledningen till den sista delen av verket i Guds förvaltningsplan över sex tusen år. Den nya tidsålderns bud symboliserar att Gud och människa har trätt in i en värld med en ny himmel och en ny jord och att Gud, precis som Jehova verkade bland israeliterna och Jesus verkade bland judarna, kommer att utföra mera praktiskt verk samt mer och större verk på jorden. De symboliserar också att denna grupp människor kommer att motta ytterligare och större uppdrag från Gud, och motta praktisk försörjning, förplägnad, stöd, omsorg och skydd av Gud. Vidare kommer de att utsättas för mer praktisk övning, liksom att hanteras, krossas och förfinas av Guds ord. Innebörden i den nya tidsålderns bud är mycket djup. Dessa låter förstå att Gud verkligen kommer att framträda på jorden och att Gud kommer att erövra hela universum på jorden och uppenbara all sin härlighet i köttet. De låter också förstå att den praktiske Guden kommer att utföra mer praktiskt verk på jorden för att göra alla som han har valt fullkomliga. Vidare kommer Gud att åstadkomma allt med ord på jorden och kungöra påbudet att ”den inkarnerade Guden uppstiger till det högsta och blir prisad, och alla folk och nationer knäböjer för att dyrka Gud – som är stor”. Fastän den nya tidsålderns bud är till för att människan ska hålla dem, vilket är människans plikt och målet för hennes prestationer, är innebörden i det de representerar snarare för djup för att till fullo uttryckas med ett eller ett par ord. Den nya tidsålderns bud ersätter Gamla testamentets lagar och Nya testamentets påbud såsom de förkunnades av Jehova och Jesus. Detta är en djupare lärdom, inte något så enkelt som människan kanske föreställer sig. Den nya tidsålderns bud har en sida med praktisk innebörd: De tjänar som en förbindelselänk mellan Nådens Tidsålder och Rikets Tidsålder. Den nya tidsålderns bud avslutar alla den gamla tidsålderns bruk och föreskrifter och avslutar även alla bruk från Jesu tidsålder och de som kommer före den nya tidsåldern.[a] Den för människan till den mer praktiske Gudens närvaro och låter människan börja ta emot Guds personliga fullkomning, vilket är början på vägen till att bli fullkomlig. Därför ska ni äga en korrekt inställning till den nya tidsålderns bud och ni ska inte följa dem oaktsamt eller ringakta dem. Den nya tidsålderns bud betonar en punkt: att människan ska dyrka den praktiske Guden själv av i dag, vilket är att underordna sig Andens innersta väsen på ett mera praktiskt sätt. De betonar också den princip enligt vilken Gud ska döma människan skyldig eller rättfärdig när han visat sig som rättfärdighetens sol. Det är lättare att förstå buden än att praktisera dem. Om Gud vill göra människan fullkomlig, måste han alltså göra det genom sina egna ord och sin egen ledning, människan kan inte nå fullkomlighet enbart genom sin egen medfödda intelligens. Om människan kan hålla den nya tidsålderns bud eller ej är inte relaterat till människans kunskap om den praktiske Guden. Härav följer att frågan om du kan hålla buden eller ej inte kommer att avgöras på några dagar. Detta är en djup lärdom.

Att praktisera sanningen är en stig genom vilken människans liv kan växa. Om ni inte praktiserar sanningen, kommer ni bara att ha teori kvar och ni kommer inte att ha något verkligt liv. Sanningen är symbolen för människans mognad. Om du praktiserar sanningen eller ej är knutet till möjligheten att nå verklig mognad. Om du inte praktiserar sanningen, inte handlar rättfärdigt eller om du fås i gungning av känslor och bryr dig om köttet, så är du långt ifrån att hålla buden. Detta är den djupaste lärdomen. Det finns många sanningar för människan att träda in i och förstå i varje tidsålder. Men det är olika bud som följer med sanningarna i varje tidsålder. Den sanning som människan praktiserar står i relation till tidsåldern och de bud som människan håller står också i relation till tidsåldern. Varje tidsålder har sina egna sanningar som ska praktiseras och bud som ska hållas. Målet för och resultatet av människans praktiserande av sanningen skiljer sig emellertid proportionerligt, baserat på de olika bud som förkunnas av Gud, det vill säga baserat på de olika tidsåldrarna. Man kan säga att buden tjänar sanningen och sanningen existerar för att upprätthålla buden. Om det bara finns sanning, kommer det inte att finnas några förändringar i Guds verk att tala om. Genom att vända sig till buden kan människan emellertid känna igen den dynamiska omfattningen i det verk som utförs av den Helige Ande och människan kan känna den tidsålder som Gud verkar i. I religionen finns det många människor som kan praktisera de sanningar som praktiserats av människan i Lagens Tidsålder. De har emellertid inte den nya tidsålderns bud och kan inte hålla den nya tidsålderns bud. De håller fast vid det gamla och förblir primitiva människor. De åtföljs inte av det nya sättet att verka och kan inte se den nya tidsålderns bud. Guds verk är inte närvarande i dem. De är som en människa som håller i ett tomt äggskal: Det finns ingen ande om det inte finns någon kyckling inuti. Mer exakt uttryckt, det finns inget liv. Sådana människor har inte trätt in i den nya tidsåldern och har sackat efter många steg. Därför är det meningslöst om människor har gamla tidsåldrars sanning men inte har den nya tidsålderns bud. Många av er praktiserar denna tids sanning men håller inte denna tids bud. Ni kommer inte att få någonting, den sanning ni praktiserar kommer att vara värdelös och meningslös och Gud kommer inte att prisa den. Att praktisera sanningen måste göras på ett sätt genom vilket den Helige Ande verkar i dag; det måste göras i efterföljd av den praktiske Gudens röst i dag. Utan detta är allting värdelöst – som att dra upp vatten med en bambukorg. Detta är den praktiska innebörden av förkunnelsen av buden i den nya tidsåldern. Om du har en djup förståelse av den Helige Andes verk i den nuvarande tiden och träder in i sättet att verka av i dag, kommer du att naturligt se in i den innersta meningen av att hålla buden. Om den dagen kommer när du ser in i den innersta meningen i den nya tidsålderns bud och du kan hålla buden, då kommer du vid den tiden att ha blivit fullkomlig. Detta är den verkliga innebörden i att praktisera sanningen och hålla buden. Om du kan praktisera sanningen eller ej beror på hur du uppfattar den innersta meningen i den nya tidsålderns bud. Den Helige Andes verk kommer fortlöpande att framträda för människan och Gud kommer att kräva mer och mer av människan. Därför kommer de sanningar som människan faktiskt praktiserar att bli fler och större och resultaten av att hålla buden kommer att bli djupare. Därför ska ni praktisera sanningen och hålla buden på samma gång. Ingen ska försumma denna fråga. Låt en ny sanning och nya bud börja samtidigt i denna nya tidsålder.

Fotnot:

a. I den ursprungliga texten står ”före denna”.

Föregående:Fokusera mer på verkligheten

Nästa:Du bör veta att den praktiska Guden är Gud själv

Du kanske också gillar