Att hålla buden och praktisera sanningen

I praktiken bör buden vara sammanlänkade med praktiserandet av sanningen. I det att man håller buden bör man praktisera sanningen. När man praktiserar sanningen bör man inte bryta mot budens principer eller gå emot buden. Gör det som Gud begär att du ska göra. Att hålla buden och att praktisera sanningen är inte varandras motsatser utan hör samman. Ju mer du praktiserar sanningen, desto mer håller du budens andemening. Ju mer du praktiserar sanningen, desto bättre kommer du att förstå Guds ord som det uttrycks i buden. Att praktisera sanningen och att hålla buden är inte oförenliga handlingar, utan snarare sammanflätade. I början kan människan praktisera sanningen och nå upplysning från den Helige Ande först när hon håller buden. Men detta är inte Guds ursprungliga avsikt. Gud fordrar att du dyrkar honom med hjärtat, inte bara att du praktiserar gott uppförande. Men du måste hålla buden åtminstone ytligt. Genom erfarenhet vinner människan undan för undan en klarare förståelse av Gud. Hon slutar att protestera och göra motstånd mot Gud, och hon slutar att ifrågasätta Guds verk. På detta sätt kan människan hålla sig till budens andemening. Att bara hålla buden utan att praktisera sanningen är därför otillräckligt och utgör inte någon verklig dyrkan av Gud, eftersom du ännu inte har uppnått verklig mognad. Om du håller buden utan att bry dig om sanningen innebär detta att du bara stelbent följer reglerna. Genom att du gör detta blir buden din lag, vilket inte kommer att hjälpa dig att växa i livet. Tvärtom kommer de att bli en börda för dig och binda dig hårt likt lagen i Gamla testamentet och göra att du förlorar den Helige Andes närvaro. Följaktligen är det bara genom att praktisera sanningen som du kan hålla buden effektivt. Man håller buden för att praktisera sanningen. Du praktiserar till och med fler sanningar genom att hålla buden. Du vinner till och med mer förståelse för budens praktiska innebörd genom att praktisera sanningen. Syftet med och innebörden av Guds påbud om att människan bör hålla buden är inte att hon ska följa föreskrifter, vilket människan kanske tror, utan har snarare att göra med människans inträde i livet. Ju mer du växer i livet, i desto högre grad kommer du att kunna hålla buden. Även om buden är till för att människan ska hålla dem, blir budens andemening tydlig endast genom människans livserfarenhet. De flesta människor tror att om man håller buden väl, betyder det att ”allt är klart, allt som återstår är att fångas upp”. Detta är en alltför livlig fantasi och inte Guds vilja. De som säger sådana saker vill inte göra framsteg och har begär till köttet. Detta är dumheter! Det stämmer inte med verkligheten! Det är inte Guds vilja att man bara ska praktisera sanningen utan att verkligen hålla buden. De som gör det är krymplingar; de är som människor som saknar ett ben. Att bara följa buden och stelbent hålla fast vid dem utan att besitt sanningen är inte heller att göra Guds vilja; folk som gör det lider också av ett slags handikapp, precis som den som saknar ett öga. Man kan säga att om du håller buden väl och vinner en tydlig förståelse av den praktiske Guden, då kommer du att ha sanning. Sett ur ett relativt perspektiv kommer du att ha uppnått verklig mognad. Du praktiserar sanningen och håller buden på samma gång utan inbördes motsättning. Att praktisera sanningen och hålla buden är två system som båda är integrerade delar av ens livserfarenhet. Ens erfarenhet bör innefatta en kombination av att hålla buden och att praktisera sanningen, inte en uppdelning. Det finns emellertid både skillnader och samband mellan dessa båda företeelser.

Förkunnandet av buden i den nya tidsåldern är ett vittnesbörd om det faktum att alla människor i denna ström och alla dessa som hör Guds röst i dag har trätt in i en ny tidsålder. Detta är en ny början för Guds verk och det början på den sista delen av arbetet i Guds sextusenåriga förvaltningsplan. Den nya tidsålderns bud symboliserar att Gud och människa har trätt in i den nya himlens och den nya jordens rike och att Gud, precis som Jehova verkade bland israeliterna och Jesus verkade bland judarna, kommer att utföra mera praktiskt arbete samt fler och större verk på jorden. De symboliserar också att denna grupp människor kommer att motta fler och större uppdrag från Gud, och motta praktisk försörjning, bespisning, stöd, omsorg och skydd av Gud. Dessutom kommer de att få genomgå mer praktisk träning och behandlas, knäckas och av Guds ord. Innebörden i den nya tidsålderns bud är mycket djup. De vittnar om att Gud verkligen kommer att framträda på jorden och att Gud kommer att erövra hela universum på jorden och uppenbara all sin härlighet i köttet. De vittnar också om att den praktiske Guden kommer att utföra mer praktiskt verk på jorden för att fullkomna alla som han har utvalt. Vidare kommer Gud att åstadkomma allt med ord på jorden och kungöra påbudet att ”den inkarnerade Guden uppstiger till det högsta och blir prisad, och alla folk och alla nationer böjer knä för att tillbe Gud – som är stor”. Fastän den nya tidsålderns bud är till för att människan ska hålla dem, och även om det är människans plikt och skyldighet, är den innebörd de representerar alltför djup för att kunna uttryckas helt med ett eller ett par ord. Den nya tidsålderns bud ersätter Gamla testamentets lagar och Nya testamentets påbud såsom de förkunnades av Jehova och Jesus. Detta är en djupare lärdom, inte något så enkelt som människan kanske föreställer sig. Den nya tidsålderns bud har en sida med praktisk innebörd: De tjänar som en förbindelselänk mellan Nådens Tidsålder och Rikets Tidsålder. Den nya tidsålderns bud avslutar alla den gamla tidsålderns bruk och föreskrifter och avslutar även alla bruk från Jesu tidsålder och de som föregått den nya tidsåldern.[a] De för människan till den mer praktiske Gudens närvaro och låter henne börja fullkomliggöras av honom personligen; de utgör början på vägen till fullkomning. Därför ska ni ha en korrekt inställning vad gäller den nya tidsålderns bud och inte följa dem då och då eller ringakta dem. Den nya tidsålderns bud betonar en sak: att människan ska tillbe den praktiske Guden själv av i dag, vilket innebär att underordna sig Andens innersta väsen på ett mera praktiskt sätt. De betonar också den princip enligt vilken Gud ska döma människan skyldig eller rättfärdig sedan han framträtt som rättfärdighetens Sol. Det är lättare att förstå buden än att praktisera dem. Om Gud vill göra människan fullkomlig måste han alltså göra det genom sina egna ord och sin egen ledning. Människan kan inte nå fullkomlighet enbart genom sin egen medfödda intelligens. Huruvida människan kan hålla den nya tidsålderns bud eller ej är relaterat till människans kunskap om den praktiske Guden. Huruvida du kan hålla buden eller ej är alltså inte en fråga som kommer att avgöras på några dagar. Detta är en djup lärdom.

Att praktisera sanningen är en väg genom vilken människans liv kan växa. Om ni inte praktiserar sanningen, kommer ni bara att ha teori kvar och ni kommer inte att ha något verkligt liv. Sanningen är symbolen för människans mognad. Huruvida du praktiserar sanningen eller ej är knutet till uppnåendet av verklig mognad. Om du inte praktiserar sanningen, inte handlar rättfärdigt eller om du behärskas av känslor och bryr dig om köttet, så är du långt ifrån att hålla buden. Detta är den djupaste lärdomen. Det finns många sanningar för människan att träda in i och förstå i varje tidsålder. Men i varje tidsålder är det olika bud som följer med sanningarna. Den sanning som människan praktiserar har att göra med tidsåldern, och de bud som människan håller har också att göra med tidsåldern. Varje tidsålder har sina egna sanningar som ska praktiseras och bud som ska hållas. Målet för och resultatet av människans praktiserande av sanningen skiljer sig emellertid proportionerligt, baserat på de olika bud som förkunnas av Gud, alltså baserat på de olika tidsåldrarna. Man kan säga att buden tjänar sanningen och sanningen existerar för att upprätthålla buden. Om det bara finns sanning, kommer det inte att finnas några förändringar i Guds verk att tala om. Men genom att vända sig till buden kan människan känna igen den dynamiska omfattningen hos det verk som utförs av den Helige Ande och hon kan känna den tidsålder som Gud verkar i. Inom religionen finns det många människor som kan praktisera de sanningar som praktiserats av människan i Lagens Tidsålder. De har emellertid inte den nya tidsålderns bud och kan inte hålla den nya tidsålderns bud. De håller fast vid det gamla och förblir primitiva människor. De åtföljs inte av det nya sättet att verka och kan inte se den nya tidsålderns bud. På så sätt är Guds verk frånvarande. De är som en människa som håller i ett tomt äggskal: Det finns ingen ande om det inte finns någon fågelunge inuti. Mer exakt uttryckt, det finns inget liv. Sådana människor har inte trätt in i den nya tidsåldern och har kommit många steg på efterkälken. Därför är det av intet värde om människor har gamla tidsåldrars sanning men inte har den nya tidsålderns bud. Många av er praktiserar denna tids sanning men håller inte denna tids bud. Ni kommer inte att få någonting – den sanning ni praktiserar kommer att vara värdelös och meningslös och Gud kommer inte att prisa den. Sanningen måste praktiseras på ett sätt genom vilket den Helige Ande verkar i dag; det måste göras i lydnad mot den praktiske Gudens röst i dag. Utan detta är allt av intet värde – som att hämta upp vatten med en bambukorg. Detta är den praktiska innebörden i förkunnelsen av den nya tidsålderns bud. Om folk ska hålla sig till buden måste de åtminstone känna den praktiske Guden som framträder i köttet, utan förvirring. Folk måste med andra ord förstå principerna med att hålla sig till buden. Att hålla sig till buden innebär inte att man följer dem tillfälligt eller godtyckligt, utan att man håller sig till dem med en förutsättning, med ett syfte och med principer. De första du måste uppnå är att dina visioner blir tydliga. Om du har en djup förståelse av den Helige Andes verk idag och om du träder in i dagens arbetsmetoder, kommer du helt naturligt att få en klar förståelse av vad det innebär att hålla buden. Om den dagen kommer när du ser in i andemeningen med den nya tidsålderns bud och du kan hålla buden, då kommer du vid den tiden att ha blivit fullkomnad. Detta är den verkliga meningen med att praktisera sanningen och hålla buden. Huruvida du kan praktisera sanningen eller inte beror på hur du uppfattar andemeningen i den nya tidsålderns bud. Den Helige Andes verk kommer fortlöpande att framträda för människan och Gud kommer att fordra mer och mer av människan. Därför kommer de sanningar som människan faktiskt praktiserar att bli fler och större och resultaten av att hålla buden kommer att bli djupare. Därför ska ni praktisera sanningen och samtidigt hålla buden. Ingen ska försumma denna fråga. Låt ny sanning och nya bud börja samtidigt i denna nya tidsålder.

Fotnot:

a. I den ursprungliga texten står det ”före denna”.

Föregående: Fokusera mer på verkligheten

Nästa: Du bör veta att den praktiske Guden är Gud själv

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Kapitel 12

När blixten ljungar från Östern – vilket också är exakt det ögonblick då jag börjar tala – i det ögonblick då blixten ljungar lyses hela...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger