Tusenårsriket har anlänt

Har ni sett vad Gud skall åstadkomma bland dessa människor? Gud sade att även i tusenårsriket måste människor fortfarande följa hans ord, och i framtiden kommer Guds ord att vägleda människans liv i Kanaans goda land. Då Mose vandrade i öknen vägledde Gud honom och talade direkt till honom. Från himlen skickade Gud mat, vatten och manna som människorna kunde njuta av, och så är det fortfarande i dag: Gud har personligen sänt ner mat och dryck som människor kan njuta gott av, och han har personligen sänt förbannelser för att tukta människor. Varje enskilt steg i hans verk utförs därmed av Gud personligen. I dag längtar människor efter att fakta skall dyka upp, de försöker skönja tecken och mirakel, och kanske kommer dessa människor att överges, för Guds verk blir mer och mer verkligt. Ingen vet att Gud har stigit ner från himlen, man är fortfarande inte medvetna om att Gud har skickat ner mat och stärkande drycker från himlen – men Gud finns verkligen, och de hjärtliga scener från tusenårsriket som människor föreställer sig är också Guds egna ord. Detta är fakta, och endast detta är att härska med Gud på jorden. Att Gud härskar på jorden handlar om köttet. Det som inte är kött finns inte på jorden, och därför gör alla de som söker nå den tredje himlen det förgäves. En dag, när hela universum återvänder till Gud, kommer kärnan av hans verk i hela kosmos att följa Guds röst. På andra platser kommer människor att ringa, stiga på plan, färdas med fartyg över haven, och några kommer att använda laser för att motta Guds ord. De kommer alla att tillbe, längtansfulla, och de kommer att närma sig Gud, samlas kring Gud. Alla kommer att tillbedja Gud – och allt detta är Guds gärningar. Kom ihåg detta! Gud kommer aldrig att börja om på nytt någon annanstans. Gud kommer att fullborda detta faktum: han kommer få alla människor i universum att komma inför honom och tillbe Gud på jorden. Hans verk på andra platser kommer att upphöra och människorna kommer att tvingas söka den sanna vägen. Det kommer att vara som för Josef: Alla kom till honom för att få mat, och bugade sig inför honom, för han hade mat att äta. För att undkomma svält kommer människor att tvingas söka den sanna vägen. Hela den religiösa församlingen lider av svår svält, och det är bara vår tids Gud som är källan till livgivande vatten. Den är en ständigt flödande källa som kan skänka människan vederkvickelse, och människor kommer att komma och vara beroende av honom. Det är den tid då Guds gärningar uppenbaras, och Gud äras. Alla människor i hela universum kommer att tillbe denna alldeles vanliga ”människa”. Kommer inte detta att vara Guds härlighets dag? En dag kommer gamla pastorer att skicka telegram och söka vatten från det levande vattnets källa. De må vara gamla, men de kommer i alla fall för att tillbe denna man som de en gång föraktade. Med sina röster kommer de att erkänna honom och i sina hjärtan kommer de att förlita sig på honom – och är inte detta ett tecken och ett mirakel? När hela riket fröjdas är det Guds härlighets dag, och alla de som söker sig till er och får ta del av Guds glada budskap kommer att välsignas av Gud, och dessa länder och folk kommer att välsignas och tas om hand av Gud. Framtiden kommer att se ut så här: De som vinner Guds ord hittar en väg att vandra på jorden. De som står utan Guds ord, vare sig de är affärsmän eller vetenskapsmän, lärare eller industrimagnater, kommer att få det svårt att ta ens ett enda steg. De kommer att tvingas söka den sanna vägen. Det är innebörden av talesättet ”med sanningen kan du färdas över hela världen; utan sanningen kommer du ingenstans.” Detta är fakta: Gud använder vägen (det vill säga alla sina ord) för att härska över hela universum och för att styra och erövra mänskligheten. Människor hoppas alltid på en stor förändring av Guds sätt att verka. För att tala klarspråk, Gud kontrollerar människor med hjälp av ord, och du måste göra det han säger[a] vare sig du vill det eller ej. Detta är ett objektivt faktum ‒ alla måste böja sig för det, det är oavvisligt och allmänt känt.

Den Helige Ande ger människor en känsla. När de har läst Guds ord är de beslutsamma och lugna i hjärtan, medan de som inte skaffar sig Guds ord känner sig tomma. Sådan är kraften i Guds ord – man måste läsa dem. Efter att man har läst dem får man näring och kan inte klara sig utan dem. Det är som när någon använder opium: Det ger styrka och utan dem känner man sig desperat och blir kraftlös. Sådan är tendensen bland människor idag. Att läsa Guds ord ger människor styrka. Läser de inte hans ord känner de sig håglösa, men så snart de läst dem kan de resa sig från sin sjukbädd. Detta är innebörden av Guds (Ordets) styre på jorden. Det finns människor som vill lämna, eller har tröttnat på Guds verk. Men de kan ändå inte lämna Guds ord. Hur svaga de än är, är de beroende av Guds ord för att leva, och hur upproriska de än är vågar de ändå inte överge Guds ord. Guds ord visar sin sanna styrka när Gud härskar och använder sin makt, det är så Gud verkar. Det är på detta sätt som Gud verkar, och ingen kan överge det. Guds ord kommer att spridas i otaliga hem, alla kommer att känna till dem, först då kommer hans verk att spridas genom hela universum. Det vill säga att om Guds verk skall kunna spridas genom hela universum så måste hans ord spridas. På Guds härlighets dag kommer Guds ord att visa sin kraft och auktoritet. Vartenda av hans ord från tidernas begynnelse och fram till i dag kommer att uppfyllas och besannas. Därmed kommer Gud att förhärligas på jorden, det vill säga hans ord kommer att härska på jorden. Alla de syndiga kommer att tuktas av orden ur Guds mun; alla de rättfärdiga kommer att välsignas av orden ur hans mun. Allt kommer att fastställas och fullbordas av orden ur hans mun. Han kommer inte att visa några tecken eller mirakel. Allt kommer att fullbordas av hans ord, och hans ord kommer att ge upphov till fakta. Alla på jorden kommer att prisa Guds ord, antingen de är vuxna eller barn, män eller kvinnor, gamla eller unga, alla kommer de att foga sig under Guds ord. Guds ord kommer att förkroppsligas, de kommer att framstå levande och livskraftiga för människorna på jorden. Detta är innebörden av att Ordet blir kött. Gud har kommit till jorden i första hand för att fullborda det faktum att ”Ordet blir kött”, det vill säga att han har kommit så att hans ord kan framgå ur köttet (och inte som på Mose tid i Gamla testamentet, då Gud talade direkt från himlen). Därefter kommer vart och ett av hans ord att fullbordas under tusenårsriket. De kommer att bli till synliga fakta inför människors ögon, och människor kommer att kunna se dem med sina egna ögon, utan någon förvrängning. Detta är den djupaste innebörden av Guds inkarnation. Det vill säga att Andens verk fullbordas genom köttet, och med hjälp av ord. Detta är den innersta innebörden av ”Ordet blir kött” och ”Ordets framträdande i köttet”. Endast Gud kan uttrycka Andens vilja, och endast den inkarnerade Guden kan tala å Andens vägnar. Guds ord blir tydliga hos den inkarnerade Guden, och alla vi andra får ledning av dem. Ingen är undantagen, alla existerar inom dessa ramar. Endast genom dessa yttranden kan människor komma till insikt. De som inte tar lärdom på detta sätt är dagdrömmare om de tror att de kan vinna yttranden direkt från himlen. Sådan är den inkarnerade Gudens auktoritet: den gör att alla tror. Inte ens de mest ärevördiga experter och religiösa ledare kan yttra dessa ord. De måste alla underkasta sig dem, och ingen kan starta om från början ännu en gång. Gud kommer att använda ord för att erövra universum. Han kommer inte att göra det genom sin köttsliga inkarnation, men genom att använda orden från den inkarnerade Gudens mun för att erövra universums alla människor. Endast detta är Ordet som blir kött, och endast detta är Ordets framträdande i köttet. Det finns kanske människor som tycker att Gud inte har uträttat stora verk – men Gud behöver endast yttra sina ord för att människor skall bli innerligt övertygade, djupt berörda. När de saknar tillgång till fakta skriker och gormar människor; med Guds ord tystnar de. Gud kommer säkerligen att förverkliga detta, för det är Guds plan sedan länge: att realisera Ordets ankomst till jorden. Jag behöver egentligen inte förklara detta – när tusenårsriket anländer till jorden så är det Guds ord som anländer till jorden. Det nya Jerusalem som kommer ner till oss från himlen är Guds ord som kommer för att leva bland människorna, för att ledsaga alla deras handlingar och deras innersta tankar. Detta är också det faktum som Gud kommer att genomföra, och förverkliga scenen med det underbara tusenåriga riket. Detta är Guds plan: hans ord skall uppträda på jorden i tusen år, och de kommer att tydliggöra alla hans gärningar och avsluta hans verk på jorden, varefter detta stadium av mänskligheten skall komma till vägs ände.

Fotnoter:

a. Originaltexten saknar motsvarighet till ”det han säger”.

Föregående: Den nya tidsålderns bud

Nästa: Hur är ditt förhållande till Gud

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inkarnationens hemlighet (2)

På den tiden då Jesus var verksam i Judéen verkade han öppet, men nu verkar och talar jag bland er i hemlighet. De icketroende är...

Inkarnationens hemlighet (1)

I nådens tidsålder banade Johannes väg för Jesus. Johannes kunde inte utföra Guds verk utan gjorde bara människans plikt. Även om Johannes...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger