Visionen av Guds verk (2)

Under nådens tidsålder predikades omvändelsens evangelium och att människan kunde bli frälst under förutsättning att hon trodde. Idag talar vi bara om erövring och fullkomning i stället för frälsning. Det sägs aldrig att om en person tror så kommer hela dennes familj att välsignas, eller att frälsningen är en gång för alla. Idag är det här förlegat och ingen pratar på det viset längre. På den tiden handlade Jesu verk om hela mänsklighetens återlösning. Alla som trodde på honom blev förlåtna; bara man trodde på honom skulle han återlösa en; om man trodde på honom var man inte längre en syndare, utan man hade befriats från sina synder. Detta var vad det innebar att bli frälst och att bli rättfärdiggjord genom tron. Men i dem som trodde fanns det kvar som var upproriskt och satte sig upp mot Gud och som fortfarande långsamt måste tas bort. Frälsning betydde inte att Jesus hade vunnit människan helt och hållet, utan att hon inte längre var syndig, att hon hade blivit förlåten sina synder: Förutsatt att man trodde, skulle man aldrig mer bli syndfull. Vid den tiden gjorde Jesus mycket som var obegripligt för hans lärjungar, och han sa mycket som folk inte förstod. Det berodde på att han vid den tiden inte gav några förklaringar. Flera år efter det att Jesus lämnat jorden utarbetade så Matteus hans släktträd, och även andra utförde mycket arbete som var av människans vilja. Jesus kom inte för att fullkomna och vinna människan, utan för att utföra ett stadium av verket: att föra ut evangeliet om himmelriket och slutföra korsfästelseverket – så när Jesus väl blivit korsfäst var hans verk fullbordat. Men i det nuvarande skedet – erövringsverket – måste fler ord talas, ytterligare arbete måste utföras och många processer måste äga rum. Dessutom måste hemligheterna i Jesu och Jehovas verk uppenbaras så att alla människor kan få förståelse och klarhet i sin tro, för det här är den yttersta tidens verk, och den yttersta tiden utgör slutet av Guds verk, den tid då detta verk avslutas. Den här etappen av verket kommer att klargöra Jehovas lag och Jesu återlösning för dig, och det är främst för att du ska kunna förstå hela verket med Guds sextusenåriga förvaltningsplan, inse denna sextusenåriga förvaltningsplans hela betydelse och innebörd, och förstå syftet med hela det verk som Jesus utförde och de ord han talade, och även förstå din blinda tro på och tillbedjan av Bibeln. Allt detta kommer det att låta dig förstå till fullo. Du kommer att förstå både det verk som utfördes av Jesus och Guds verk idag; du kommer att förstå och skåda hela sanningen, livet och vägen. Varför lämnade Jesus jorden utan att utföra det avslutande verket i den etapp av verket som han utförde? Därför att Jesu verk inte var det avslutande skedets verk. När han spikades upp på korset innebar det också slutet för hans ord; efter korsfästelsen var hans verk fullständigt avslutat. Den pågående etappen är annorlunda: Först när orden har talats till sitt slut och hela Guds verk har genomförts kommer hans verk att vara avslutat. Under Jesu skede av verket var det många ord som förblev osagda eller inte uttrycktes till fullo. Men Jesus brydde sig inte om vad han sa eller inte sa, för hans verksamhet handlade inte om ord, så efter att ha spikats upp på korset lämnade han jorden. Den etappen av verket utgjordes främst av korsfästelsen och skilde sig från dagens etapp. Den nuvarande etappen består främst av att slutföra, klara upp och föra hela verket till sin fullbordan. Om orden inte talas till sitt yttersta slut kommer detta verk inte att kunna fullbordas, för i det här skedet slutförs hela verket och det sker med hjälp av ord. Mycket av det verk Jesus utförde på sin tid var obegripligt för människan. Han gav sig av i tystnad och än idag är det många som inte förstår hans ord, som missförstår dem men likväl tror att de har förstått dem rätt och inte är medvetna om att de har fel. Det nuvarande skedet kommer till sist att föra Guds verk till ett fullständigt slut, och det kommer att innebära dess fullbordan. Alla kommer att förstå och känna till Guds förvaltningsplan. Människans föreställningar, hennes avsikter, felaktiga förståelse, föreställningar om Jehovas och Jesu verk, hennes syn på de icke troende och hennes övriga avvikelser och fel kommer att rättas till. Människan kommer att förstå alla livets rätta vägar, hela det verk som utförts av Gud och den fullständiga sanningen. När det händer kommer detta skede av verket att avslutas. Jehovas verk var världens skapelse, det var begynnelsen; det nuvarande skedet av verket är verkets avslutning och det är slutet. I början utfördes Guds verk bland Israels utvalda och därmed inleddes en ny epok på den allra heligaste av alla platser. Verkets sista etapp genomförs i det mest orena av alla länder för att döma världen och avsluta tidsåldern. I den första etappen utfördes Guds verk på den ljusaste av alla platser, och den sista etappen utförs på den mörkaste av alla platser, och detta mörker kommer att drivas ut, ljuset frambringas och alla människor erövras. När människorna på denna den mest orena och mörka av alla platser har erövrats och hela befolkningen har erkänt att det finns en Gud som är den sanne Guden och varenda individ har blivit helt övertygad, då skall detta faktum användas för att utföra erövringsverket i hela universum. Detta skede av verket är symboliskt: När denna tidsålders verk väl har avslutats, kommer det sextusenåriga förvaltningsverket att avslutas helt och hållet. När dessa människor på den mörkaste av alla platser har erövrats, säger det sig självt att det kommer att bli så på alla andra platser också. Det är alltså bara erövringsverket i Kina som bär på en meningsfull symbolik. Kina förkroppsligar alla mörkrets krafter, och Kinas folk representerar alla dem som är av köttet, av Satan, och av kött och blod. Det kinesiska folket är det folk som har blivit mest fördärvat av den stora röda draken, som utgör den starkaste oppositionen mot Gud och vars mänskliga natur är mest depraverad och oren. Därmed är de arketypen för hela den fördärvade mänskligheten. Det betyder inte att andra länder inte alls har några problem; människans föreställningar är alla desamma, och även om människorna i dessa länder må vara av god kaliber motsätter de sig Gud om de inte känner honom. Varför motsatte sig även judarna Gud och trotsade honom? Varför motsatte sig även fariséerna Gud? Varför förrådde Judas Jesus? Vid den tiden kände många av lärjungarna inte Jesus. Varför trodde människor fortfarande inte på Jesus efter det att han blivit korsfäst och uppstått? Är inte människors olydnad alltid likadan? Det är bara det att Kinas folk har gjorts till ett exempel, och när det har erövrats kommer det att bli en förebild och ett typexempel som utgör en referens för andra. Varför har jag alltid sagt att ni utgör ett komplement till min förvaltningsplan? Det är i det kinesiska folket som korruption, orenhet, orättfärdighet, motstånd och upproriskhet manifesteras mest fullständigt och uppenbaras i alla sina olika former. Dels har de dålig kaliber, dels är deras liv och tänkesätt efterblivet, och deras vanor, sociala miljö, familj de fötts in i – alla är fattiga och ytterst efterblivna. Även deras status är låg. Verket på denna plats är symboliskt, och när detta testverk har utförts i sin helhet kommer Guds följande verk att gå mycket bättre. Om det här steget av verket kan slutföras går det följande verket som en dans. När väl det här steget i verket har genomförts, kommer allt att ha blivit en storslagen framgång och erövringsverket i hela universum kommer att vara helt avslutat. Faktum är att när verket bland er väl har genomförts med framgång kommer det att vara likvärdigt med framgång i hela världsalltet. Det här är skälet till att jag låter er fungera som förebild och typexempel. Upproriskhet, motstånd, orenhet och orättfärdighet – allt det här hittar man i dessa människor och i dem finns all mänsklighetens upproriskhet representerad. De är verkligen något i särklass. Därför framhålls de som erövringen personifierad, och när de väl har erövrats kommer de naturligt att bli ett typexempel och en förebild för andra. Inget var mer symboliskt än den första etappen som genomfördes i Israel: Israeliterna var de heligaste och minst fördärvade av alla folk och därför var det av den största betydelse att den nya epoken grydde i detta land. Man kan säga att mänsklighetens förfäder kom från Israel och att Israel var den plats där Guds verk föddes. I början var dessa människor de allra heligaste, alla tillbad Jehova och Guds verk i dem kunde ge väldiga resultat. Hela Bibeln dokumenterar två tidsåldrars verk: Det ena var lagens tidsålders verk, och det andra var nådens tidsålders verk. Gamla Testamentet berättar om Jehovas ord till israeliterna och hans verk i Israel; Nya testamentet berättar om Jesu verk i Judéen. Men varför innehåller inte Bibeln några kinesiska namn? Därför att de första två delarna av Guds verk utfördes i Israel på grund av att israeliterna var det utvalda folket – det vill säga, de var de första att acceptera Jehovas verk. De var de minst fördärvade i hela mänskligheten, och i början såg de alla upp till Gud och vördade honom. De lydde Jehovas ord, tjänstgjorde alltid i templet och bar prästerliga dräkter och kronor. De var de första människorna som dyrkade Gud och de första föremålen för hans verk. Dessa människor var typexempel och förebilder för hela mänskligheten. De var typexempel och förebilder i fråga om helighet och rättfärdighet. Människor som Job, Abraham och Lot eller Petrus och Timoteus – de var allesamman israeliter och de allra heligaste av typexempel och förebilder. Israel var det land där människan tidigast dyrkade Gud och det kom fler rättfärdiga människor därifrån än från någon annan plats. Gud verkade bland dem för att bättre kunna förvalta mänskligheten i hela landet i framtiden. Deras insatser liksom deras rättfärdiga dyrkan av Jehova dokumenterades så att de skulle kunna tjäna som typexempel och förebilder för folken utanför Israel under nådens tidsålder, och deras handlingar har vidmakthållit flera tusen års verk, ända fram till den dag som nu är.

Efter världens grundläggning genomfördes den första etappen av Guds verk i Israel, och Israel var således födelseplatsen för Guds verk på jorden liksom basen för Guds verk på jorden. Jesu verksamhet omfattade hela Judéen. Under den tid då han verkade var det mycket få utanför Judéen som kände till det, eftersom han inte bedrev någon verksamhet utanför Judéen. Idag har Guds verk förts till Kina, och det utförs helt och hållet inom dessa ramar. Under denna fas påbörjas ingen verksamhet utanför Kina; dess spridning bortom Kina är ett arbete som kommer senare. Denna etapp av verket följer på den etapp som utgjordes av Jesu verk. Jesus utförde återlösningens verk, och denna etapp är det verk som följer på det; återlösningen har fullbordats och i det nuvarande skedet finns det inget behov av avlelse av den helige Ande eftersom det skiljer sig från det föregående skedet – och dessutom skiljer sig Kina från Israel. Den etapp av verket som Jesus utförde var återlösningsverket. Människorna såg Jesus och inte långt därefter började hans verk spridas till hedningarna. Idag finns det många i Amerika, Storbritannien och Ryssland som tror på Gud, så varför är det färre i Kina? Därför att Kina är den mest slutna nationen. Därför var Kina sist med att acceptera Guds väg, och fortfarande är det mindre än hundra år sedan man gjorde det – mycket senare än Amerika och Storbritannien. Den sista etappen av Guds verk genomförs i Kina för att slutföra hans verk och för att hela hans verk skall bli fullbordat. Hela det israelitiska folket kallade Jehova sin Herre. På den tiden betraktade de honom som familjens överhuvud och hela Israel blev en stor familj där alla tillbad sin Herre Jehova. Jehovas ande uppenbarade sig ofta för dem, han talade och lät dem höra hans röst, och han använde en molnpelare och ljud för att vägleda deras liv. På den tiden gav Anden sin vägledning i Israel direkt, han talade och lät folket höra hans röst, och de såg molnen och hörde åskans dunder, och på detta sätt vägledde han deras liv under flera tusen år. Sålunda är Israels folk de enda som alltid dyrkat Jehova. De menar att Jehova är deras Gud, och inte icke-judarnas Gud. Detta är inte förvånande: Jehova hade trots allt verkat bland dem i nära fyra tusen år. I Kina har de degenererade individerna först nu, efter tusentals år av letargisk slummer, blivit medvetna om att himlen och jorden och alla saker och ting inte uppstod av sig själva utan formades av Skaparen. Eftersom detta evangelium har kommit från utlandet menar dessa feodala, reaktionära sinnen att alla som accepterar det är svekfulla, att de är uslingar som har svikit Buddha – deras förfader. Dessutom frågar sig många av dessa feodala sinnen: ”Hur kan kineser tro på utlänningars Gud? Sviker de inte sina förfäder? Begår de inte en ond handling?” Idag har folk för länge sedan glömt att Jehova är deras [a] Gud. De har för länge sedan förträngt Skaparen i sina sinnen och tror istället på evolutionen som säger att människan har utvecklats från apor och att den fysiska världen kom till av sig själv. All den goda maten som mänskligheten njuter av får hon från naturen, människans liv och död följer naturens ordning och det existerar inte någon Gud som härskar över alltsamman. Dessutom finns det många ateister som anser att det är vidskepligt och ovetenskapligt att tro att Gud härskar över allting. Men kan vetenskapen ersätta Guds verk? Kan vetenskapen härska över mänskligheten? Att predika evangeliet i ett land som styrs av ateism är ingen lätt uppgift och möter stora hinder. Visst är det många i vår tid som motsätter sig Gud på det här viset?

När Jesus kom för att göra sitt verk, jämförde många hans verk med Jehovas, och när de fann att de inte stämde överens spikade de fast Jesus på korset. Varför fann de inga överensstämmelser mellan deras verk? Delvis kom det sig av att Jesus verk var nytt, men också av att ingen hade skrivit ner Jesu härstamning innan han påbörjade sin verksamhet. Om någon hade gjort det skulle det inte ha funnits några skäl till oro och vem skulle då ändå spikat fast Jesus på korset? Om Matteus hade nedtecknat Jesu släkttavla flera årtionden tidigare skulle Jesus inte ha lidit sådan förföljelse. Är det inte så? Så snart folk läst om Jesu härstamning – att han var Abrahams son och av Davids släkt – skulle de ha upphört med sin förföljelse av honom. Är det inte sorgligt att hans släktträd nedtecknades för sent? Och hur sorgligt är det inte att Bibeln endast dokumenterar två etapper av Guds verk: en etapp som var lagens tidsålders verk, och en som var nådens tidsålders verk; en etapp som var Jehovas verk och en som var Jesu verk. Hur mycket bättre hade det inte varit om en stor profet hade förutsagt våra tids verk. Då hade det funnits en del till i Bibeln med titeln ”De sista dagarnas verk” – hade inte det varit mycket bättre? Varför skall människan drabbas av så mycket umbäranden idag? Ni har haft en så svår tid! Om några förtjänar att bli hatade så är det Jesaja och Daniel för att de inte förutsade de sista dagarnas verk, och om några skall förebrås är det Nya Testamentets apostlar som inte tidigare nedtecknade Guds andra inkarnations härstamning. Det är verkligen en skam! Ni tvingas söka överallt efter bevis, och när ni har hittat några fragment av små ord kan ni likväl inte avgöra om de verkligen är bevis. Så förargligt! Varför är Gud så hemlighetsfull i sitt verk? Idag har många människor ännu inte lyckats hitta något avgörande bevis, men samtidigt kan de inte förneka det. Så vad skall de göra? De kan inte beslutsamt följa Gud, men inte heller kan de gå vidare med sådana tvivel. Därför intar många ”kloka och begåvade akademiker” en attityd av att ”pröva och se” när de följer Gud. Det här är alldeles för besvärligt! Hade det inte varit så mycket enklare om Matteus, Markus, Lukas och Johannes hade kunnat förutsäga framtiden? Det hade varit bättre om Johannes hade skådat den inre sanningen om livet i riket – så sorgligt att han bara såg visioner och inte såg verklig, konkret verksamhet på jorden. Det är stor skam! Vad är det för fel på Gud? Varför har han nu kommit till Kina när hans arbete gick så bra i Israel, och varför måste han bli kött och arbeta och leva personligen bland människorna? Gud är för hänsynslös mot människan! Inte nog med att han inte sa något till människorna i förväg, utan plötsligt kom han med sin tuktan och dom. Det är faktiskt obegripligt! Första gången Gud blev kött fick han utstå mycket umbäranden på grund av att han inte i förväg berättat för människan om hela den inre sanningen. Inte kan han väl ha glömt det? Men varför berättar han då inte för människan den här gången heller? Hur olyckligt är det inte att det bara finns 66 böcker i Bibeln idag. Det behövs helt enkelt en bok till som förutsäger de sista dagarnas verk! Eller hur? Inte ens Jehova, Jesaja eller David nämner något om verket idag. De befann sig ännu längre från vår tid, en tidsskillnad på mer än 4 000 år. Inte heller Jesus förutsade dagens verk helt och hållet, han pratade bara lite om det, och fortfarande är de bevis som människan finner otillräckliga. Om man jämför dagens verk med det förra, hur kan de stämma överens med varandra? Jehovas etapp av verket riktade sig till Israel, så om man jämför det med dagens verk blir dissonansen än större; de kan helt enkelt inte jämföras. Inte heller är du israelit eller jude; din kaliber och allt hos dig är undermåligt – hur kan du jämföra dig med dem? Är det möjligt? Kom ihåg att idag är det rikets tidsålder, och den skiljer sig från lagens tidsålder och nådens tidsålder. Försök hur som helst inte att tillämpa någon formel; Gud står inte att finna i några sådana formler.

Hur levde Jesus under sina första 29 år? Bibeln berättar ingenting om hans barndom och ungdom; vet du hur de åren var? Kan det vara så att han inte hade någon barndom eller ungdom, utan att han redan var 30 år gammal när han föddes? Du vet alldeles för lite, så vädra inte dina åsikter så vårdslöst. Det gagnar dig inte på något vis! Allt Bibeln berättar är att innan Jesus fyllde 30 år döptes han och fördes ut i vildmarken av den helige Ande för att frestas av djävulen. Och de fyra evangelierna redogör för hans tre och ett halvt år långa verksamhet. Det finns inget nedtecknat om hans barndom och ungdom, men det innebär inte att han inte hade någon barndom eller ungdom; det är bara det att i början bedrev han inte någon verksamhet och var en helt vanlig person. Kan man då säga att Jesus hade levt i 33 år utan att ha haft någon ungdom eller barndom? Skulle han plötsligt ha uppnått 33 och ett halvt års ålder? Allt människan tänker om honom är övernaturligt och orealistiskt. Det råder inget tvivel om att den inkarnerade Guden besitter en vanlig och normal mänsklig natur, men när han utför sitt verk sker det direkt med hans ofullständiga mänsklighet och fullständiga gudomlighet. Det är därför människor hyser tvivel när det gäller verket idag, och till och med när det gäller Jesu verk. Även om Guds verk de två gånger han blev kött skiljer sig åt, så är hans väsen detsamma. Om du läser de fyra evangeliernas berättelser så är skillnaderna naturligtvis stora. Hur ska du kunna gå tillbaka till Jesu liv under hans barndom och ungdom? Hur ska du kunna förstå Jesu normala mänskliga natur? Du kanske förstår Guds mänskliga natur idag mycket väl, men du har inget grepp om Jesu mänskliga natur och än mindre förstår du den. Om inte Matteus hade redogjort för Jesu mänskliga härstamning skulle du inte ha haft den ringaste aning om den. När jag berättar för er om vad Jesus upplevde under sitt liv och berättar om de inre sanningarna rörande Jesu barndom och ungdom kanske du skakar på huvudet: ”Nej! Han kan inte ha varit sådan. Han kan inte ha några svagheter, och han kan absolut inte ha varit mänsklig på något sätt!” Du till och med skriker och gapar. Att du har föreställningar om mig beror på att du inte förstår Jesus. Du tror att Jesus är alltför gudomlig, att det inte finns något köttsligt hos honom. Men fakta är ändå fakta. Ingen vill säga något som strider mot den faktiska sanningen, för när jag talar är det i förhållande till sanningen; det är varken spekulation eller profetia. Du ska veta att Gud kan stiga till höga höjder och att han även kan gömma sig i de största djupen. Han är ofattbar för ditt intellekt, han är alla varelsers Gud och inte en privat Gud som en viss person har hittat på.

Föregående: Visionen av Guds verk (1)

Nästa: Visionen av Guds verk (3)

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Kapitel 12

När blixten ljungar från Östern – vilket också är exakt det ögonblick då jag börjar tala – i det ögonblick då blixten ljungar lyses hela...

Den Allsmäktiges suckande

Den finns en enorm hemlighet i ditt hjärta som du aldrig har varit medveten om, eftersom du har levt i en värld utan ljus. Ditt hjärta och...

Hur man lär känna Gud på jorden

Alla är ni glada över att få belöningar inför Gud och få vara föremål för hans välvilja inför hans ögon. Detta är varje persons önskan...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger