Var uppmärksam på Guds vilja för att uppnå fullkomning

Ju mer uppmärksam du är på Guds vilja, desto större börda bär du, och ju större börda du bär, desto rikare kommer din upplevelse att vara. När du är uppmärksam på Guds vilja, kommer Gud att lägga en börda på dig och sedan upplysa dig om de uppgifter som han har anförtrott dig. När Gud ger dig denna nya börda, kommer du att lägga märke till alla relaterade sanningar medan du äter och dricker Guds ord. Om du har en ansvarsbörda för dina bröders och systrars liv är det en börda som du har anförtrotts av Gud, och du kommer alltid att bära med dig denna börda i dina dagliga böner. Vad Gud gör har lagts på dina axlar och du är villig att utföra det som Gud vill göra; det är vad det innebär att ta på sig Guds börda som sin egen. Nu kommer du att fokusera på den här typen av frågor då du äter och dricker Guds ord, och du kommer att undra: Hur ska jag lösa de här problemen? Hur kan jag göra det möjligt för mina bröder och systrar att uppnå frihet och finna andlig glädje? Du kommer också att fokusera på att lösa de här problemen vid era samkväm, och när du äter och dricker Guds ord kommer du att fokusera på att äta och dricka ord som rör dessa frågor. Du kommer också att bära en börda medan du äter och dricker hans ord. När du väl har förstått Guds krav kommer du att ha en klarare uppfattning om vilken väg du ska välja. Detta är den helige Andes insikt och upplysning som din börda gett dig, och det är även Guds vägledning som tilldelats dig. Varför säger jag detta? Om du inte har en börda, då är du inte uppmärksam när du äter och dricker Guds ord; när du äter och dricker Guds ord medan du bär en börda, kan du förstå essensen av Guds ord, hitta din väg, och vara uppmärksam på Guds vilja. Därför bör du i dina böner be Gud att lägga ytterligare ansvar på dig och anförtro dig ännu större uppgifter, så att du framför dig kan ha mer av en väg att omsätta din tro i handling på, så att ditt ätande och drickande av Guds ord får större verkan, så att du så småningom kan förstå essensen i hans ord och så att du blir mer i stånd att bli rörd av den helige Ande.

Att äta och dricka Guds ord, att öva dig på att be, att acceptera Guds börda och de uppgifter han anförtror dig – syftet med allt det här är att det ska finnas en väg framför dig. Ju mer bördan av Guds förtroende tynger dig, desto lättare blir det för dig att göras fullkomlig av honom. Vissa är inte villiga att tjäna Gud tillsammans med andra ens när de har blivit uppmanade att göra det; det här är lata människor som bara vill ha det bekvämt. Ju oftare du blir ombedd att tjäna tillsammans med andra, desto mer erfarenhet får du. Eftersom du har mer ansvar och upplever mer, kommer du att ha fler möjligheter att bli fullkomliggjord. Så om du kan tjäna Gud uppriktigt kommer du att vara uppmärksam på hans börda, och på så sätt kommer du att ha fler möjligheter att göras fullkomlig av Gud. Det är just en sådan grupp människor som nu håller på att fullkomnas. Ju mer den helige Ande rör vid dig, desto mer tid kommer du att ägna åt att vara uppmärksam på Guds börda, desto mer kommer du att göras fullkomlig av Gud och desto mer kommer du att vinnas av honom — tills du slutligen blir en person som Gud använder. För närvarande finns det vissa som inte bär något ansvar för kyrkan. De här människorna är lata och slarviga och de bryr sig bara om sitt eget kött. De är extremt själviska och dessutom blinda. Om du inte kan se detta tydligt kommer du inte att bära någon börda. Ju mer uppmärksam du är på Guds vilja, desto större börda kommer han att anförtro dig. Själviska människor är inte beredda att utstå sådana saker; de är inte beredda att betala priset, och därför kommer de att gå miste om möjligheterna att göras fullkomliga av Gud. Innebär inte det att de skadar sig själva? Om du tillhör dem som är uppmärksamma på Guds vilja, kommer du att utveckla ett verkligt ansvar för kyrkan. Faktum är att i stället för att säga att det här är ett ansvar du bär för kyrkan, vore det bättre att säga att det är ett ansvar du bär för ditt eget livs skull, för syftet med detta ansvar för kyrkan som du utvecklar är att få dig att använda dessa erfarenheter för att göras fullkomlig av Gud. Det innebär att de som bär den största ansvarsbördan för kyrkan, de som bär en börda för att träda in i livet, kommer att vara de som fullkomnas av Gud. Har du förstått detta? Om församlingen du är hos är spridd som sand och du ändå inte är orolig eller bekymrad, och om du till och med blundar för att dina bröder och systrar inte äter och dricker Guds ord normalt, då bär du inte någon ansvarsbörda. Sådana människor är inte den sorten som Gud gläds över. De som Gud gläds över är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet och är uppmärksamma på hans vilja. Därför måste du bli uppmärksam på Guds börda, här och nu; vänta inte på att Gud ska uppenbara sitt rättfärdiga sinnelag för hela mänskligheten innan du börjar bry dig om Guds börda. Skulle det inte vara för sent då? Nu är det ett bra tillfälle att bli fullkomliggjord av Gud. Om du låter den här chansen glida dig ur händerna, kommer du att ångra det resten av ditt liv, precis som Mose inte kunde komma in i Kanaans goda land och ångrade det under resten av sitt liv och dog förkrossad. När Gud har uppenbarat sitt rättfärdiga sinnelag för alla folk, kommer du att ångra dig. Även om Gud inte tuktar dig, kommer du att tukta dig själv genom din egen ånger. Vissa tvivlar på detta, men om du inte tror det, så bara vänta och se. Det finns en del människor vars enda syfte är att uppfylla de här orden. Är du villig att offra dig för de här ordens skull?

Om du inte letar upp tillfällen att göras fullkomlig av Gud, och om du inte strävar efter att lyckas bättre än alla andra i ditt sökande efter fullkomning, då kommer du till slut att vara fylld av ånger. Det bästa tillfället att nå fullkomning är idag; just nu är ett ytterst bra tillfälle. Om du inte söker uppriktigt efter att fullkomnas av Gud så kommer det att vara för sent när han avslutat sitt verk – då kommer du att ha missat möjligheten. Det spelat ingen roll hur mycket du strävar — om Gud inte verkar längre kommer du aldrig att kunna bli fullkomlig oavsett hur mycket du anstränger dig. Du måste ta detta tillfälle i akt och samarbeta medan den helige Ande utför hans stora verk. Om du missar den här chansen kommer du inte att få någon mer chans, oavsett hur mycket du bemödar dig. En del av er ropar: ”Gud, jag är villig att vara uppmärksam på din börda, och jag är villig att lyda din vilja!” Men du har ingen väg att omsätta din tro i handling, så dina bördor kommer inte att bestå. Om du har en väg framför dig, kommer du att skaffa dig erfarenhet ett steg i taget, och din upplevelse kommer att vara strukturerad och organiserad. När en börda har fullbordats kommer du att få en ny. Allteftersom din livserfarenhet fördjupas, blir också dina bördor alltmer djupgående. Vissa människor bär bara en börda när den helige Ande rör vid dem; efter en tid, när de inte längre har något sätt att utöva sin tro på, slutar de att bära några bördor. Du kan inte utveckla bördor bara genom att äta och dricka Guds ord. Genom att förstå många sanningar kommer du att få urskillningsförmåga, lära dig att lösa problem med hjälp av sanningen och få en mer exakt förståelse av Guds ord och Guds vilja. Med hjälp av detta kommer du att utveckla bördor att bära, och först då kommer du att kunna verka på rätt sätt. Om du har en börda men inte har en klar förståelse av sanningen, kommer inte det heller att duga. Du måste själv erfara Guds ord och veta hur du ska omsätta dem i praktisk handling. Först när du själv har trätt in i verkligheten kommer du att kunna sörja för andra, leda andra och göras fullkomlig av Gud.

I ”Vägen … (4)” står det att ni alla tillhör rikets folk, förutbestämda av Gud före tidens begynnelse, och inte kan tas bort av någon. Där står det också att Gud önskar att alla ska användas och fullkomnas av honom, att han fordrar att de står upp som hans folk, och att hans vilja endast kan uppfyllas genom att de blir hans folk. Vid den tiden hade ni alla en samvaro kring denna fråga vid den tiden och samtalade om inträdesvägen med utgångspunkt från de normer som gäller för Guds folk. Därför gick den helige Andes verksamhet under den tidsperioden ut på att föra ut alla människor ur deras negativa tillstånd och leda in dem i ett positivt tillstånd. På den tiden tenderade den helige Andes verksamhet att göra det möjligt för alla att åtnjuta Guds ord som Guds folk samt att låta var och en av er tydligt förstå att ni är Guds folk så som förutbestämts före tidens begynnelse och att Satan inte kan ta er. Därför bad ni alla: ”Gud! Jag är villig att tillhöra ditt folk, eftersom vi har varit förutbestämda av dig före tidens början och eftersom du har gett oss denna ställning. Vi är villiga att behaga dig från denna plats.” Varje gång du bad på det sättet rörde den helige Ande vid dig; det var så den helige Ande tenderade att arbeta. Under den här tiden bör du bedja och träna dig att stilla ditt hjärta inför Gud, så att du kan sträva efter livet och söka att träda in i utbildningen för riket. Detta är det första steget. För ögonblicket handlar Guds arbete om att få alla att slå in på rätt spår, ha ett normalt andligt liv och äkta upplevelser, bli rörda av den helige Ande och – med detta som grundval – acceptera Guds uppdrag. Syftet med att träda in i rikets undervisning är att alla dina ord, handlingar, rörelser, tankar och idéer ska träda in i Guds ord; att du oftare ska bli berörd av Gud och på så sätt få ditt hjärta fyllt av kärlek till honom; och att du ska ta på dig mer av Guds viljas börda, så att alla är på vägen att fullkomnas av Gud, så att alla är på rätt spår. När du väl är inne på denna väg som leder till att fullkomnas av Gud, då är du på rätt spår. När dina tankar och åsikter, liksom dina felaktiga avsikter, kan korrigeras och du är i stånd att vända om från att vara medveten om ditt kött till att bli medveten om Guds vilja, och när du väl är i stånd att inte låta dig distraheras av felaktiga avsikter då de dyker upp, utan i stället agerar i enlighet med Guds vilja – om du kan åstadkomma en sådan förvandling, då är du på rätt spår i fråga om livserfarenhet. När väl dina bönestunder är på rätt spår kommer du att beröras av den helige Ande då du ber. Varje gång du ber, kommer den helige Ande att röra vid dig; varje gång du ber, kommer du att kunna stilla ditt hjärta inför Gud. När du äter och dricker ett textstycke av Guds ord, så kommer ditt ätande och drickande av Guds ord att ge resultat endast om du är i stånd att greppa det verk han utför idag och kan lära dig hur man ber, hur man samarbetar, och hur man träder in. När du är i stånd att med hjälp av Guds ord finna vägen till inträde, och du kan urskilja den nuvarande dynamiken i Guds verk liksom inriktningen på den helige Andes verk, då kommer du att vara på rätt spår. Om du inte har greppat huvudpunkterna medan du äter och dricker Guds ord och du efteråt fortfarande inte kan hitta ett sätt att utöva tron, så visar det att du fortfarande inte vet hur man äter och dricker hans ord på rätt sätt och att du inte har upptäckt metoden eller principen för att göra det. Om du inte har greppat det verk Gud utför idag, kommer du inte att kunna acceptera de uppdrag han anförtror dig. Det verk Gud utför idag är exakt det som människor måste träda in i och för närvarande ha kunskap om. Har ni förstått det här?

Om du äter och dricker effektivt av Guds ord blir ditt andliga liv normalt och oavsett vilka prövningar du må möta, vilka omständigheter du än må stöta på, vilka kroppsliga sjukdomar du än må utstå, vilket avståndstagande från bröder och systrar eller vilka familjeproblem du än må erfara, så kan du äta och dricka Guds ord normalt, be normalt och fortsätta med ditt kyrkoliv normalt; om du kan uppnå allt det här så visar det att du är på rätt spår. Vissa människor är alltför bräckliga och saknar uthållighet. De gnäller och veknar när de stöter på något litet hinder. Strävan efter sanning kräver uthållighet och beslutsamhet. Om du inte kan tillfredsställa Guds vilja den här gången, måste du kunna avsky dig själv och innerst inne vara stillsamt besluten att lyckas nästa gång. Om du inte var uppmärksam på Guds börda den här gången, bör du vara fast besluten att göra uppror mot köttet när du står inför samma hinder i framtiden, och bestämma dig för att följa Guds vilja. Det är så du blir lovvärd. Vissa människor vet inte ens om deras egna tankar eller åsikter är riktiga – sådana människor är dårar! Om du vill kuva ditt hjärta och göra uppror mot köttet måste du först veta om dina avsikter är riktiga; först därefter kan du kuva ditt hjärta. Hur skulle du rimligen kunna kuva ditt hjärta och göra uppror mot köttet om du inte vet huruvida dina avsikter är de rätta? Även om du gör uppror, gör du det på ett förvirrat sätt. Du måste veta hur du ska göra uppror mot dina felaktiga intentioner; det är vad det innebär att göra uppror mot köttet. När du väl är medveten om att dina avsikter, dina tankar och åsikter inte är de rätta, måste du skynda dig att vända om och gå den rätta vägen. Lös det här problemet först och träna dig själv att uppnå inträde i det här avseendet, för du vet bäst om du har rätt avsikter eller inte. När de felaktiga avsikterna är åtgärdade och du agerar för Guds skull, då har du uppnått målet med att kuva ditt hjärta.

Det viktigaste för er nu är att skaffa kunskap om Gud och hans verk. Du måste också veta hur den helige Ande arbetar med mänskligheten; det här är nödvändigt om du ska komma in på rätt spår. Det blir lättare att göra det när du har förstått denna avgörande punkt. Du tror på Gud och du känner honom, vilket visar att din gudstro är äkta. Om du fortsätter att vinna erfarenhet, men till sist ändå inte är i stånd att lära känna Gud, då är du utan tvekan en person som gör motstånd mot Gud. Alla de som endast tror på Jesus Kristus och inte också tror på den inkarnerade Guden i dag är fördömda. De är alla den yttersta tidens fariséer, för de erkänner inte Gud av idag; de är alla motståndare till Gud. Hur hängiven deras tillbedjan av Jesus än må vara så kommer allt det att vara förgäves; Gud kommer inte att berömma dem. Alla de som påstår sig tro på Gud men inte har sann kunskap om Gud i sina hjärtan är hycklare!

För att kunna hoppas på att bli fullkomnad av Gud måste man först förstå vad det innebär att bli fullkomnad av honom, liksom vilka villkor man måste uppfylla för att bli fullkomnad. När man väl har förstått detta måste man söka efter en handlingsväg. För att bli fullkomnad måste man äga vissa egenskaper. Många människor har inte tillräckligt hög kvalitet av naturen, och i sådana fall måste man betala ett pris och anstränga sig ordentligt. Ju sämre kvalitet man har, desto mer måste man anstränga sig. Ju bättre du förstår Guds ord och ju mer du omsätter dem i praktiken, desto snabbare kan du träda in på fullkomnandets väg. Genom att bedja kan du bli fullkomnad på bönens område; du kan också bli fullkomnad genom att äta och dricka Guds ord, förstå deras innersta väsen och leva ut deras verklighet. Genom att dagligen uppleva Guds ord, kommer du att få veta vad som saknas i dig, och dessutom kommer du att lära känna din akilleshäl och andra svagheter och be och vädja till Gud. Genom att göra det kommer du successivt att fullkomnas. Vägen till fullkomning består av att: bedja, äta och dricka Guds ord, förstå essensen i Guds ord, vinna inträde i upplevelsen av Guds ord, inse sina brister, underkasta sig Guds verk, vara uppmärksam på Guds börda och försaka köttet genom din kärlek till Gud, och ofta delta i sammankomster med dina bröder och systrar, vilket kan berika dina upplevelser. Oavsett om det handlar om livet i gruppen eller ditt privatliv, och oavsett om det rör sig om stora eller små sammankomster, kan de alla göra det möjligt för dig få erfarenhet och undervisning så att ditt hjärta kan vara stilla inför Gud och återvända till honom. Allt detta är en del av fullkomningsprocessen. Att uppleva Guds ord innebär, som tidigare sagts, att verkligen kunna smaka dem och tillåta dig själv att leva ut dem så att du får större tro och kärlek till Gud. På det här sättet kommer du successivt att göra dig av med ditt fördärvade sataniska sinnelag, befria dig från opassande motivationer och leva ut en normal människas skepnad. Ju mer kärlek till Gud du har inom dig – det vill säga, ju mer av dig som har fullkomnats av Gud – desto mindre kommer du att vara besatt av Satans fördärv. Genom dina praktiska erfarenheter kommer du successivt att börja gå på fullkomnandets väg. Så om du vill bli fullkomliggjord är det synnerligen viktigt att du är uppmärksam på Guds vilja och att du upplever hans ord.

Föregående: Om att stilla sitt hjärta inför Gud

Nästa: Gud fullkomnar dem som är efter hans eget hjärta

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Gud själv, den unike VII

En översikt över Guds auktoritet, Guds rättfärdiga sinnelag och Guds helighetKänner ni ett lugn i era hjärtan i Guds närvaro när ni har...

Kapitel 12

När blixten ljungar från Östern – vilket också är exakt det ögonblick då jag börjar tala – i det ögonblick då blixten ljungar lyses hela...

Gud själv, den unike IV

Guds helighet (I)Vi har delat ytterligare en del gemenskap kring Guds auktoritet idag, och vi kommer inte att tala om Guds rättfärdighet...

Om att alla utför sina uppgifter

I den nuvarande strömmen har varje människa som verkligen älskar Gud möjligheten att bli fullkomliggjord av honom. Oavsett om de är gamla...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger